Google překladač: English Deutsch

DJI Air 2S – kvalita obrazu a letový výkon

Autor článku: DJI   

Tags: Air 2S | DJI | Drony | MasterShots | OcuSync

Air 2S Lifestyle2-2116DJI uved­la na trh dron DJI Air 2S, nový stan­dard pro po­ři­zo­vá­ní ne­u­vě­ři­tel­ných sním­ků a 5.4K videa. Tento pře­nos­ný ka­me­ro­vý dron je ře­še­ní typu „vše v jed­nom“, které na­bí­zí ro­bust­ní le­to­vý výkon, nej­mo­der­něj­ší vy­lep­še­ní kamer a před­pro­gra­mo­va­né ná­stro­je pro vy­tvá­ře­ní ob­sa­hu. DJI Air 2S je první dron své ve­li­kos­ti, který za­chy­tí 20­me­ga­pi­xe­lo­vé sta­tic­ké sním­ky nebo videa v roz­li­še­ní 5.4K novým jed­no­pal­co­vým sní­ma­čem, který byl dříve k dis­po­zi­ci pouze u vět­ších a méně sviž­ných dronů.

DJI na­dá­le umožňuje jed­no­du­ché vy­tvá­ře­ní ná­pa­di­té­ho ob­sa­hu po­mo­cí nové funk­ce Mas­ter­Shots. Tato funk­ce vy­u­ží­vá au­to­ma­tic­ké plá­no­vá­ní dráhy letu k na­sta­ve­ní kurzu dronu během na­hrá­vá­ní videa. Po do­kon­če­ní letu DJI Air 2S au­to­ma­tic­ky slou­čí zá­bě­ry do jed­no­ho té­ma­tu a vy­tvo­ří pou­ta­vé video.
Ma­xi­mál­ní doba letu DJI Air 2S délky 31 minut a čtyř­cest­né sen­zo­ry smě­ro­vých pře­ká­žek umožňují pi­lo­to­vi sou­stře­dit se na záběr, za­tím­co bez­peč­nost­ní sys­témy dronu va­ru­jí, když se při­bli­žu­jí pře­káž­ky. APAS 4.0 je nej­vy­spě­lej­ší au­to­pi­lot­ní sys­tém na dro­nech DJI, a když je za­pnu­tý, bez­pro­blé­mo­vě ma­né­vru­je kolem ob­jek­tů. O3, třetí ite­ra­ce DJI Ocu­Sync, při­ná­ší do to­ho­to pře­nos­né­ho sklá­da­cí­ho dronu nej­spo­leh­li­věj­ší pře­no­so­vou tech­no­lo­gii na trhu s drony se sta­bil­ním při­po­je­ním. Vy­lep­še­ný režim Fo­cusTrack ob­sa­hu­je sadu pro­gra­mo­va­ných re­ži­mů, jako je Spo­tli­ght 2.0, Acti­ve­Track 4.0 a Point of In­te­rest 3.0, které snad­no na­po­do­bu­jí za­ostře­ní, ovlá­dá­ní a pohyb pro­fe­si­o­nál­ní­ho video ope­rá­to­ra.

Cena a do­stup­nost

DJI Air 2S je možné za­kou­pit na store.​dji.​com a u au­to­ri­zo­va­ných ma­lo­ob­chod­ních part­ne­rů v ně­ko­li­ka kon­fi­gu­ra­cích. Stan­dard­ní kombo se pro­dá­vá od 999 EUR (v zá­vis­los­ti na DPH) a za­hr­nu­je dron, dál­ko­vý ovla­dač, jednu ba­te­rii a všech­ny ka­be­ly a sou­čás­ti po­třeb­né k tomu, aby se dron do­stal do vzdu­chu. Fly More Combo se pro­dá­vá za cenu od 1299 EUR (v zá­vis­los­ti na DPH) a za­hr­nu­je vše od stan­dard­ní­ho komba s při­dá­ním 2 ba­te­rií na cel­kem 3, ND fil­try, na­bí­je­cí roz­bo­čo­vač a tašku přes ra­me­no.

Další informace najdete na webu www.dji.com, Facebooku, Instagramu, Twitteru nebo LinkedInu.


Mohlo by vás zajímat: