Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

RaDron pomůže záchranným složkám

Pondělí, 13 Únor 2023 12:29

Tags: ADVACAM | ČVUT | Detektory | Drony | FEL | Fly4Future | Radioaktivita | RaDron

Martin Saska-2307Pá­t­rá­ní po ztra­ce­ném mi­ni­a­tur­ním zdro­ji ra­di­o­ak­tiv­ní­ho césia 137 do­ká­za­lo před pár týdny vy­tí­žit úřady a zá­chran­né slož­ky v zá­pad­ní Aus­trá­lii. Zdroj ne­bez­peč­né­ho beta a gama zá­ře­ní se po in­ten­zív­ním na­sa­ze­ní zá­chra­ná­řů a hasi­čů a spe­ci­ál­ních pří­stro­jů na­ko­nec našel, ale alar­mu­jí­cí in­ci­dent bude i na­dá­le vzbu­zo­vat řadu otá­zek.

Na vý­vo­ji ře­še­ní, které by po­moh­lo zá­chra­ná­řům v po­dob­ných pří­pa­dech a ha­vá­ri­ích, tři roky pra­co­va­li vědci ze sku­pi­ny Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT. Vý­zkum­ný pro­jekt RaDron zkom­bi­no­val schop­nos­ti ma­lých bez­pi­lot­ních le­ta­del (dronů) a mi­ni­a­tur­ních de­tek­to­rů ra­di­o­ak­tiv­ní­ho zá­ře­ní. De­tek­to­ry pro rych­lou de­tek­ci sta­tic­ké­ho nebo po­hyb­li­vé­ho zdro­je gama zá­ře­ní jsou in­te­gro­vá­ny do ma­lých a fle­xi­bil­ních dronů, které jsou s po­mo­cí umělé in­te­li­gen­ce ří­ze­ny au­to­nomně, bez zá­sa­hu lid­ské­ho ope­rá­to­ra.

Opro­ti sou­čas­ným sys­té­mům může dron vy­u­ží­vat vý­hod­nou kom­bi­na­ci ma­lé­ho roz­mě­ru a velké mo­bi­li­ty, takže lze zdroj hle­dat velmi rych­le i v ob­tíž­ně pří­stup­ných te­ré­nech. Drony vy­ba­ve­né de­tekč­ní tech­ni­kou, která je schop­na za­chy­tit a iden­ti­fi­ko­vat jed­not­li­vé čás­ti­ce zá­ře­ní v re­ál­ném čase, umožňuje na­lez­nout zdroj zá­ře­ní vý­raz­ně efek­tiv­ně­ji, než je to možné dnes, a to při ne­srov­na­tel­ně niž­ších po­ři­zo­va­cích ná­kla­dech. Mož­nost na­sa­ze­ní týmu spo­lu­pra­cu­jí­cích dronů umožňuje přes­ně lo­ka­li­zo­vat i po­hy­bu­jí­cí se zdroj zá­ře­ní, což je se sou­čas­nou tech­no­lo­gií velmi ob­tíž­né.

Podle Mar­ti­na Sasky, ve­dou­cí­ho sku­pi­ny Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů pů­so­bí­cí na ka­tedře ky­ber­ne­ti­ky Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze, bude za­ří­ze­ní slou­žit po­li­cii, ar­má­dě, zá­chran­ným slož­kám či ja­der­ným elek­trár­nám zejmé­na při mo­ni­to­ro­vá­ní bez­peč­nost­ních rizik – kon­t­ro­lách na hra­ni­cích, pří­sta­vech, le­tiš­tích, v mís­tech ha­vá­rií, úlo­žiš­tích ko­mu­nál­ní­ho od­pa­du, při pra­vi­del­ných do­dáv­kách izo­to­pů pro nuk­le­ár­ní me­di­cí­nu. Díky velké ma­né­v­ro­va­tel­nos­ti dronů a mož­nos­ti rych­le pro­zkou­mat velké území se pře­váž­ně uplat­ní při bez­peč­nost­ních in­ci­den­tech, jaký se stal v zá­pad­ní Aus­trá­lii.

Pro­to­typ za­ří­ze­ní vy­vi­nu­tý ve spo­lu­prá­ci s čes­ký­mi fir­ma­mi v rámci TAČR pro­jek­tu je už ho­to­vý a při­pra­ve­ný pro na­sa­ze­ní u kon­co­vé­ho zá­kaz­ní­ka. Aka­de­mi­ci z FEL ČVUT jsou schop­ni na za­káz­ku při­způ­so­bit soft­ware dronu (au­to­nomní vy­hle­dá­vá­ní a iden­ti­fi­ka­ci zdro­je jed­ním nebo sku­pi­nou dronů), firmy ADVA­CAM a Fly­4­Fu­tu­re zase při­pra­ví kon­krét­ní apli­ka­ci dronu s de­tek­to­rem io­ni­zu­jí­cí­ho zá­ře­ní Ti­me­pix na míru pro kon­co­vé­ho uži­va­te­le sys­té­mu. Firma ADVA­CAM de­tek­tor, který byl vy­vi­nut ve spo­lu­prá­ci s CERN, je do­da­va­te­lem i ame­ric­ké NASA. Na­bí­ze­ný dron je ve va­ri­an­tě pro let ve ven­kov­ním pro­stře­dí s GPS nebo ve va­ri­an­tě pro na­sa­ze­ní uvnitř budov a blíz­ko pře­ká­žek, kde GPS sig­nál není do­stup­ný a dron pro svou na­vi­ga­ci vy­u­ží­vá uni­kát­ní soft­ware vy­vi­nu­tý vědci z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT.

Sku­pi­na Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů (MRS), pů­so­bí­cí na Ka­tedře ky­ber­ne­ti­ky Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze, vy­u­ží­vá svě­to­vě uni­kát­ní tech­no­lo­gii velmi přes­né­ho ří­ze­ní he­li­kop­tér, která se uka­zu­je jako vý­raz­ně nej­spo­leh­li­věj­ší a nej­ú­spěš­něj­ší ze všech kon­ku­renč­ních ře­še­ní. Schop­nost létat velmi přes­ně, a tedy bez­peč­ně, je klí­čo­vá pro na­sa­ze­ní v celé řadě si­tu­a­cí, zejmé­na blíz­ko pře­ká­žek, v uza­vře­ných pro­sto­rách a in­te­ri­é­rech budov.

Tým ve vý­vo­ji těch­to tech­no­lo­gií za ně­ko­lik let in­ten­ziv­ní­ho vý­zku­mu ve spo­lu­prá­ci s před­ní­mi la­bo­ra­to­ře­mi světa vý­znam­ně po­kro­čil. Sou­čas­né drony se do­ká­ží po­hy­bo­vat au­to­nomně po pře­dem ur­če­né bez­peč­né trase a při­tom re­a­go­vat na ne­če­ka­né pře­káž­ky. Schop­nos­ti sku­pi­no­vé­ho letu a sta­bi­li­za­ce nízko le­tí­cích ro­bo­tů vý­zkum­ní­ci z Kar­lo­va ná­měs­tí již tes­tu­jí mimo jiné v ob­las­ti vy­hle­dá­vá­ní a zá­chra­ny osob v ne­do­stup­ných te­ré­nech pod­ze­mí či pouš­tě, ma­po­vá­ní his­to­ric­kých in­te­ri­é­rů nebo při do­hle­du nad sto­žá­ry elek­tric­ké­ho ve­de­ní.

Iden­ti­fi­ka­ci ra­di­o­ak­tiv­ní­ho zdro­je za­chy­cu­je video sku­pi­ny MRS FEL ČVUT.Mohlo by vás zajímat: