Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

V Hřensku pomáhají hasičům tři typy průmyslových dronů

Autor článku: DJI TELINK   
Pondělí, 08 Srpen 2022 12:04

Tags: DJI | DJI TELINK | Hasiči | Hřensko | Matrice 30T | Mavic 2 | Průmyslové drony

DJI M30T v Hrensku 2022-Zdroj foto DJI Telink-2232V Hřen­sku, které se stále po­tý­ká s les­ní­mi po­žá­ry, po­u­ží­va­jí zá­chra­ná­ři celou řadu dronů. Prů­mys­lo­vé drony jsou vy­ba­ve­né ter­moka­me­rou, schop­nou najít i skry­tá lo­žis­ka po­žá­ru. Hasi­či vy­u­ží­va­jí i nej­no­věj­ší tech­ni­ku, která se zatím do je­jich běžné vý­ba­vy ne­do­sta­la. Každý ze třech typů dronů je určen k pl­ně­ní spe­ci­fic­kých úkolů. Drony se liší svou ve­li­kos­tí, do­le­tem i mož­nost­mi pro sní­má­ní zdej­ší­ho špat­ně pří­stup­né­ho te­ré­nu.

Ně­kte­ré do­ve­dou rych­le vy­tvá­řet do­ko­na­lé mapy, zatím jiné zvlád­nou fo­to­re­a­lis­tic­ké 3D mo­de­ly te­ré­nu. Všech­ny stro­je jsou nicmé­ně schop­né díky ter­mo­vi­zi najít lo­žis­ko po­žá­ru a do­kon­ce i to, které není běžně vidět, pro­to­že je skry­té pod po­vr­chem a šíří se ko­ře­no­vým sys­té­mem. In­for­ma­ce o přes­né po­lo­ze do­ká­že bez­pi­lot­ní stroj takřka oka­mži­tě pře­dat na ve­li­tel­ské sta­no­viš­tě.

Nejmen­ší dron DJI Mavic 2 En­ter­pri­se Advan­ced s hmot­nos­tí kolem jed­no­ho ki­lo­gra­mu mů­že­me na­zvat jako prů­zkum­ný. Jeho vlast­nos­tí jsou jeho kom­pakt­ní roz­mě­ry i hmot­nost. Dron váží pouhý jeden ki­lo­gram a i přes­to na­bíd­ne kva­lit­ní op­tic­kou ka­me­ru a ter­moka­me­ru. Když ope­rá­tor najde lo­žis­ko po­žá­ru, po­ří­dí kolmý sní­mek a ten spo­leč­ně s GPS sou­řad­ni­ce­mi jed­no­du­še ode­šle ve­li­te­li zá­sa­hu.

Větší dron Ma­t­ri­ce 30T (no­vin­ka, která se za­ča­la pro­dá­vat během po­sled­ních dnů) s hmot­nos­tí při­bliž­ně 4 kg má více sní­ma­cích sen­zo­rů. Špič­ko­vou vý­ba­vu tvoří ka­me­ra s op­tic­kým zo­o­mem a la­se­ro­vý dál­ko­měr. Dron je schop­ný ope­ro­vat na větší vzdá­le­nos­ti od po­žá­ru. Spe­ci­fi­kem lé­tá­ní nad les­ní­mi po­žá­ry je totiž kouř a vy­so­ká tep­lo­ta, což dron ope­rá­to­rům ztě­žu­je práci. Když ope­rá­tor najde ně­ja­ký ob­jekt zájmu, může to být osoba, ale také lo­žis­ko po­žá­ru, za­mí­ří na něj ka­me­rou – la­se­ro­vým pa­prskem na ob­jekt a GPS sou­řad­ni­ce jed­no­du­še pošle ve­li­te­li zá­sa­hu. Jedná se o ab­so­lut­ní no­vin­ku kon­stru­o­va­nou pro úkoly to­ho­to typu. Hasič­ský sbor ji ještě ve své vý­ba­vě nemá, před­vá­dě­cí kus od pon­dě­lí zá­chra­ná­řům bez­plat­ně za­půj­či­la firma DJI Te­link.

Nej­vět­ší drony, Ma­t­ri­ce řady 200 a 300 jsou ur­če­ny pře­de­vším pro roz­sáh­lej­ší ma­po­vá­ní te­ré­nu. Je to je­di­ný řada dronů, u kte­ré­ho lze jed­not­li­vé sní­ma­če měnit. V době do­ha­šo­vá­ní po­žá­ru na­jdou nej­vět­ší uplat­ně­ní více sen­zo­ro­vé ka­me­ry. Mezi nej­do­ko­na­lej­ší patří ka­me­ra H20N, která má zoom nejen op­tic­ký, ale při­blí­že­ní fun­gu­je i při sní­má­ní ter­mo­vi­zí. Navíc op­tic­ká ka­me­ra „vidí“ i v noci.

Po do­ha­še­ní po­žá­ru se tak s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí bude po­u­ží­vat spe­ci­ál­ní fo­to­gra­m­me­t­ric­ká ka­me­ra P1, nebo la­se­ro­vý 3D ske­ner L1. Oba sní­ma­če slou­ží pře­de­vším k tomu, aby bylo možné zís­kat re­a­lis­tic­ký 3D model te­ré­nu a na­pros­to přes­nou před­sta­vu o tom, jak to v ne­pří­stup­ných ob­las­tech vy­pa­dá.

Ak­tu­ál­ně se správ­ci Ná­rod­ní­ho parku se­zna­mu­jí s tech­no­lo­gic­ký­mi mož­nost­mi i s mož­ný­mi vý­stu­py. Na práci dronů přímo na­va­zu­je zpra­co­vá­ní dat a je­jich pře­dá­ní uži­va­te­lům, na­pří­klad na mo­bil­ní te­le­fon.


Mohlo by vás zajímat: