Google překladač: English Deutsch

Vydán software Verisurf 2021

Autor článku: Verisurf Software   

Tags: CAD/CAM | GD&T | MBD | Renishaw | Verisurf | Verze 2021

verisurf-revo-2122Ve­ri­surf Soft­ware ozna­mu­je nové vy­dá­ní soft­wa­ru Ve­ri­surf 2021. Před více než 25 lety byl Ve­ri­surf první spo­leč­nos­tí, která vy­vi­nu­la soft­ware na bázi PC, který do­ká­zal po­rov­nat mě­ře­ní fy­zic­kých dílů s po­vr­chem CAD mo­de­lu. Dnes Ve­ri­surf pře­kra­ču­je oče­ká­vá­ní prů­mys­lu a zá­kaz­ní­ků v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce mě­ře­ní a kon­t­rol, na­vr­že­né pro dneš­ní vý­rob­ní pod­nik – od po­ža­dav­ků Bo­ein­gu na de­fi­ni­ci di­gi­tál­ních pro­duk­tů až po PTB a NIST.

Ve­ri­surf 2021 má nové a vy­lep­še­né funk­ce, které zvy­šu­jí pro­duk­ti­vi­tu mě­ře­ní a kon­t­ro­ly, od vy­tvo­ře­ní CMM plánu až po pro­ve­de­ní, zejmé­na pro 5osý spí­na­cí do­ty­ko­vý sys­tém Re­nishaw PH20 a 5osé od­mě­řo­va­cí sys­témy REVO. Uži­va­te­lé se také mohou těšit na další pod­po­ru CMM řa­di­čů, vy­lep­še­ní funk­cí GD&T a a ak­tu­a­li­zo­va­nou sadu Soft­ware De­ve­lo­p­ment Kit (SDK) pro vlast­ní uži­va­tel­ská roz­hra­ní, in­te­gra­ci ro­bo­ti­ky a au­to­ma­ti­za­ci pro­ce­sů v celém vý­rob­ním pod­ni­ku.
Ve­ri­surf je je­di­ný mě­ři­cí a kon­t­rol­ní soft­ware ur­če­ný pro Model-Based De­fi­ni­ti­on (MBD) a po­sta­ve­ný na CAD/CAM plat­for­mě. To umožňuje větší kom­pa­ti­bi­li­tu, in­te­gra­ci pra­cov­ní­ho po­stu­pu a kom­plex­něj­ší ře­še­ní, která zá­kaz­ní­ci vy­ža­du­jí.
Více informací na www.verisurf.com.


Mohlo by vás zajímat: