Google překladač: English Deutsch

MagiCAD Group vydává MagiCAD 2022

Autor článku: MagiCAD Group   

Tags: AutoCAD | MagiCAD 2022 | MEP | Revit

MagiCAD-2022-2123Nová verze před­sta­vu­je po­kro­či­lé ná­stro­je a funk­ce pro novou úroveň přes­nos­ti a in­te­li­gen­ce v MEP (Me­cha­ni­cal, Elect­ri­cal and Plum­bing) ná­vr­zích. Ma­gi­CAD 2022 pod­po­ru­je nej­no­věj­ší plat­for­my Au­to­de­sk Revit 2022 a Au­to­CAD 2022 a při­ná­ší roz­sáh­lou novou funkč­nost pro MEP ná­vrhy, což umožňuje MEP ná­vr­há­řům vy­tvá­řet vy­so­ce přes­né a snad­no při­způ­so­bi­tel­né práce pro další po­u­ži­tí.

Ma­gi­CAD 2022 pro Revit po­má­há zlep­šit přes­nost a kva­li­tu ná­vr­hu ně­ko­li­ka no­vý­mi doplňky. Nový ná­stroj pro úpra­vu seg­men­tů po­sky­tu­je vý­ji­meč­né ovlá­dá­ní s přes­ný­mi de­fi­ni­ce­mi vzdá­le­nos­tí a po­su­nů při po­hy­bu více seg­men­tů. Přes­nost ná­vr­hu se také vy­lep­ši­la za­ve­de­ním no­vých typů ko­nek­to­rů pro po­trub­ní ar­ma­tu­ry a ge­ne­ric­ké roz­vod­né skří­ně pro ven­ti­lač­ní sys­témy a sou­čas­ně umožňuje re­a­lis­tič­těj­ší ná­vrhy pro účely in­sta­la­ce.
Ma­gi­CAD 2022 pro Au­to­CAD po­má­há zlep­šit kva­li­tu ná­vr­hu a cel­ko­vou zku­še­nost s ná­vrhem pro kaž­dou MEP dis­ci­plí­nu. Nový ko­rekč­ní fak­tor umožňuje po­drob­né na­sta­ve­ní vý­ko­nu chla­di­če pro kon­krét­ní typy in­sta­la­cí, jako jsou kryty chla­di­čů a otoč­né in­sta­la­ce. Vy­tvá­ře­ní a sprá­va re­zerv byla usnad­ně­na po­mo­cí vý­cho­zích off­se­tů a ča­so­vých zna­ček spe­ci­fic­kých pro jed­not­li­vé dis­ci­plí­ny a vy­lep­še­ný výběr ob­jek­tů po­má­há ná­vr­há­řům při prak­tic­kých kon­strukč­ních úko­lech.
Ma­gi­CAD je mo­du­lár­ní soft­ware s apli­ka­ce­mi při­způ­so­be­ný­mi pro různé obory MEP na­vr­ho­vá­ní, který umožňuje vý­kon­né mo­de­lo­vá­ní a tech­nic­ké vý­po­čty. Ma­gi­CAD au­to­ma­ti­zu­je mnoho slo­ži­tých a ča­so­vě ná­roč­ných ná­vr­ho­vých úkolů, šetří čas při kaž­do­den­ních pro­jekč­ních pra­cích a zkra­cu­je cel­ko­vou dobu zpra­co­vá­ní pro­jek­tu v prů­mě­ru o 30 % nebo více.
Ma­gi­CAD umožňuje MEP ná­vrhy po­mo­cí nej­vět­ší da­ta­bá­ze mo­de­lů pro­duk­tů na světě, která ob­sa­hu­je více než 1 milión sku­teč­ných pro­duk­tů a va­ri­ant pro­duk­tů od 300 před­ních vý­rob­ců z ce­lé­ho světa. Každý model v da­ta­bá­zi je do­dá­ván s přes­ný­mi roz­mě­ry a kom­plex­ní­mi tech­nic­ký­mi údaji. Ma­gi­CAD na­bí­zí lo­ka­li­za­ce pro různé stan­dar­dy spe­ci­fic­ké pro danou zemi a je po­u­ží­ván do­da­va­te­li a návrháři v pro­jek­tech ve více než 80 ze­mích po celém světě.
Kom­plet­ní tis­ko­vou zprá­vu i s výčtem no­vi­nek na­jde­te na www.magicad.com.


Mohlo by vás zajímat: