Google překladač: English Deutsch

Byl vydán Centric 8 PLM v7.3

Autor článku: Centric Software   

Tags: Centric 8 PLM | Centric Software | CPG | PLM | Spotřební zboží | V7.3

Centric 8 PLM V7 3 -CPG-2131Cent­ric Soft­ware ozná­mil do­stup­nost nej­no­věj­ší verze 7.3 svého PLM ře­še­ní Cent­ric 8 PLM. Cent­ric Soft­ware po­sky­tu­je nej­po­kro­ko­věj­ší pod­ni­ko­vá ře­še­ní pro ba­le­né spo­třeb­ní zboží (con­su­mer pac­kaged goods – CPG), ma­lo­ob­chod­ní­ky a vý­rob­ce na­příč prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi, jako jsou po­tra­vi­ny a ná­po­je, kos­me­ti­ka a osob­ní péče, a také ma­lo­ob­chod s po­tra­vi­na­mi a mul­ti­ka­te­go­ri­e­mi pro úspěš­né plá­no­vá­ní, na­vr­ho­vá­ní, vývoj, uvá­dě­ní na trh a pro­dej vý­rob­ků.

Cent­ric PLM je ře­še­ní pro vývoj kon­co­vých pro­duk­tů, které po­sky­tu­je v re­ál­ném čase po­u­ži­tel­né cen­t­rum „je­di­né­ho zdro­je prav­dy“ pro všech­ny týmy, in­for­ma­ce a pro­ce­sy sou­vi­se­jí­cí s pro­duk­ty. Cent­ric PLM se při­po­ju­je k dal­ším pod­ni­ko­vým sys­té­mům, jako je ERP, ex­ter­ní da­ta­bá­zi shody a for­mu­lí, PPM, PIM, DAM a ře­še­ním pro kom­plet­ní vi­di­tel­nost, ří­ze­ní a op­ti­ma­li­za­ci ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu. Spo­leč­nos­ti, které po­u­ží­va­jí Cent­ric PLM, zkra­cu­jí dobu uve­de­ní na trh, urych­lu­jí ino­va­ce, hlad­ce or­ga­ni­zu­jí uvá­dě­ní no­vých pro­duk­tů (new pro­duct in­tro­ducti­ons – NPI) a za­jiš­ťu­jí shodu.
Nej­no­věj­ší verze Cent­ric PLM ob­sa­hu­je funk­ce při­způ­so­be­né spo­leč­nos­tem vy­rá­bě­jí­cím for­mu­lo­va­né zboží, jako jsou po­tra­vi­ny, ná­po­je, kos­me­ti­ka, osob­ní péče a vý­rob­ky pro do­mác­nost. Cent­ric v7.3 také de­bu­tu­je se třemi no­vý­mi mo­du­ly a vy­lep­šu­je stá­va­jí­cí kon­t­ro­lu pro­duk­tů, sprá­vu pro­jek­tů a 3D funk­ce.
Více in­for­ma­cí na­jde­te na www.centricsoftware.com.


Mohlo by vás zajímat: