Google překladač: English Deutsch

RFEM – bezplatné základní školení

Autor článku: Dlubal Software   

Tags: Dlubal Software | RFEM | Školení | Statika

Dlubal RFEM-2135V úterý 31. srpna od 9:00 do 11:30 po­řá­dá spo­leč­nost Dlu­bal Soft­ware on-line sku­pi­no­vé ško­le­ní, díky kte­ré­mu mů­že­te pro­hlou­bit své od­bor­né zna­los­ti a za­jis­tit, aby se vaše in­ves­ti­ce do soft­wa­ru ma­xi­mál­ně vy­pla­ti­la. Zá­klad­ní ško­le­ní pro­gra­mu RFEM umož­ní efek­tiv­ně pra­co­vat se sta­tic­kým pro­gra­mem RFEM. Na prak­tic­kých pří­kla­dech po­zná­te dů­le­ži­té funk­ce a mož­nos­ti mo­de­lo­vá­ní.

Po­drob­ný pro­gram

  • Se­zná­me­ní s pro­gra­mem RFEM
  • Mo­de­lo­vá­ní kon­struk­ce
  • Po­de­pře­ní
  • Za­tě­žo­va­cí stavy, za­tí­že­ní
  • Kom­bi­na­ce za­tě­žo­va­cích stavů
  • Na­sta­ve­ní sítě ko­neč­ných prvků, vý­po­čet
  • Zob­ra­ze­ní vý­sled­ků na pru­tech a plo­chách, tis­ko­vý pro­to­kol

Další in­for­ma­ce

Před­po­kla­dem účas­ti na on-line ško­le­ní je spo­leh­li­vé při­po­je­ní k in­ter­ne­tu. Během ško­le­ní mohou účast­ní­ci klást do­ta­zy po­mo­cí chatu.
Každý účast­ník ob­dr­ží po ško­le­ní mo­de­ly po­u­ží­va­né během ško­le­ní, video s na­hra­ným ško­le­ním a další pod­kla­dy. To účast­ní­kům ško­le­ní umož­ní si celé ško­le­ní v klidu znovu pro­jít krok za kro­kem a vše si v pro­gra­mu sami vy­zkou­šet.
Účast­ní­ci on-line ško­le­ní do­sta­nou včas in­for­ma­ce po­třeb­né k při­po­je­ní ke ško­le­ní.
Každý účast­ník ško­le­ní ob­dr­ží po jeho skon­če­ní cer­ti­fi­kát.
Před­ná­še­jí­cí­mi jsou Ing. Ro­bert Mar­ti­nec a Ing. Petr Mí­chal.
Více in­for­ma­cí a re­gis­tra­ce na www.dlubal.com.


Mohlo by vás zajímat: