Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TD-IS pořádá letní školení v Plzni

Autor článku: TD-IS   
Středa, 20 Červenec 2022 01:19

Tags: AutoCAD | AutoCAD LT | Autodesk | Inventor | Školení | TD-IS | Vzdělávání

TD-IS Skoleni-2229Zá­klad­ní ško­le­ní Au­to­CA­Du a 3D CAD pro­gra­mů za­mě­ře­ná na se­zná­me­ní s ná­stro­ji a funk­ce­mi jed­not­li­vých CAD pro­gra­mů Au­to­de­s­ku – Au­to­CAD, Au­to­CAD Me­cha­ni­cal, In­ven­tor, Fusi­on 360. Mají za cíl umož­nit uži­va­te­lům – kon­struk­té­rům, pro­jek­tan­tům či tech­no­lo­gům se­zná­me­ní s jed­not­li­vý­mi funk­ce­mi pro­gra­mů, ale i je­jich vy­u­ží­vá­ní při ná­vr­hu.

Z kurzu si účast­ní­ci od­ne­sou i nej­vhod­něj­ší po­stu­py práce pro své kon­krét­ní úkoly a pro­jek­ty. Kurzy jsou jsou ve va­ri­an­tách pro za­čá­teč­ní­ky i zku­še­něj­ší uži­va­te­le a i v po­do­bě roz­dí­lo­vých ško­le­ní. V létě ote­ví­rá TD-IS kurzy s vol­nou re­gis­tra­cí na po­boč­ce v Plzni.

 TD-IS AutoCAD  TD-IS Inventor  TD-IS AutoCAD LT

AutoCAD začátečníci 3 dny
8000 Kč /osoba

Vyberte termín

Inventor začátečníci 5 dnů
13 800 Kč /osoba

Vyberte termín 

AutoCAD LT základní 2 dny
5300 Kč/osoba

Vyberte termín 


Mohlo by vás zajímat: