Google překladač: English Deutsch

Siemens prezentuje na EMO digitalizaci v obrábění

Autor článku: Siemens   

Tags: Digitalizace | EMO | Milán | Obrábění | Průmysl | Siemens | Veletrh

Siemens EMO-2139Si­e­mens se le­toš­ní­ho ve­letr­hu EMO Mi­la­no (4. až 9. října) zú­čast­ní pod slo­ga­nem „Di­gi­ta­li­zati­on in Ma­chi­ne Tool Ma­nu­factu­ring – In­fi­ni­te op­por­tu­ni­ties from in­fi­ni­te data“ ne­bo­li „Di­gi­ta­li­za­ce v ob­las­ti ob­rá­bě­cích stro­jů – ne­ko­neč­ná data na­bí­ze­jí ne­o­me­ze­né mož­nos­ti“. Ve stej­nou dobu se bude konat i vir­tu­ál­ní pře­hlíd­ka Si­e­mens Ma­chi­ne Tool Days 2021, během níž firma před­sta­ví nej­růz­něj­ší mož­nos­ti vy­u­ži­tí kom­plet­ní­ho po­ten­ci­á­lu dat ve­dou­cí k vyšší pro­duk­ti­vi­tě.

Spo­je­ní re­ál­né­ho a di­gi­tál­ní­ho světa totiž na­bí­zí vý­rob­cům a ob­slu­ze ob­rá­bě­cích stro­jů další pří­le­ži­tos­ti ke zvy­šo­vá­ní fle­xi­bi­li­ty a udr­ži­tel­nos­ti vý­ro­by.

Hyb­rid­ní­ho ve­letr­hu EMO Mi­la­no se zú­čast­ní i český Si­e­mens. Díky vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ce do­ká­že zpro­střed­ko­vat zá­ži­tek z ve­letr­hu, který pro­bí­há tisíc ki­lo­me­t­rů da­le­ko, i svým čes­kým zá­kaz­ní­kům. Do­sta­nou tak mož­nost pro­hléd­nout si Si­e­mens ře­še­ní přes­ně tak, jako kdyby se pro­chá­ze­li po fy­zic­kém stán­ku, a při­tom ušet­ří spous­tu času na cestě. I toto je ná­zor­ný pří­klad di­gi­ta­li­za­ce, kte­rou Si­e­mens při­ná­ší.

Sou­čas­ná si­tu­a­ce staví celé od­vět­ví před ob­rov­ské výzvy. Pan­de­mie co­vi­du-19 vý­raz­ně urych­li­la tempo změn na pří­sluš­ných tr­zích a s nimi sou­vi­se­jí­cí po­ža­dav­ky. K tomu se při­dá­vá stále ros­tou­cí in­di­vi­du­a­li­za­ce vý­ro­by a na­lé­ha­vá po­tře­ba dále zvy­šo­vat její udr­ži­tel­nost. Od­po­vě­dí na tyto výzvy je právě di­gi­ta­li­za­ce a au­to­ma­ti­za­ce. Díky kom­bi­na­ci vel­kých ob­je­mů dat, která vzni­ka­jí během to­ho­to pro­ce­su, a vy­tvo­ře­ním kon­ti­nu­ál­ní­ho cyklu mezi re­ál­ným a di­gi­tál­ním svě­tem Si­e­mens po­má­há pra­cov­ní­kům prů­mys­lo­vých pod­ni­ků lépe a kva­li­fi­ko­va­ně­ji se roz­ho­do­vat podle do­stup­ných dat, a tak rych­le­ji re­a­go­vat na nové tren­dy a změny.


Mohlo by vás zajímat: