Google překladač: English Deutsch

Webinář Unicorn BIM Day 2022

Autor článku: Redakce   

Tags: Bentley Systems | BIM | Unicorn Systems | Webinar

Unicorn BIM Day-2219Spo­leč­nost Uni­corn zve na webi­nář Uni­corn BIM Day 2022, který se bude konat ve stře­du 18. 5. 2022. Co se vlast­ně skrý­vá pod zkrat­kou BIM a jak Vám může při kaž­do­den­ních čin­nos­tech soft­ware pro po­ří­ze­ní dat, kresbu, sprá­vu dat a sprá­vu pro­jek­tů po­moct? BIM, ne­bo­li in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní sta­veb či lépe sprá­va in­for­ma­cí o stav­bě, je pro­ces vy­tvá­ře­ní, sprá­vy dat a in­for­ma­cí o stav­bě během ce­lé­ho je­jí­ho ži­vot­ní­ho cyklu.

MPO ČR při­ja­lo kon­cep­ci za­vá­dě­ní me­to­dy BIM v ČR, která uklá­dá po­vin­nost po­u­ži­tí me­to­di­ky pro nad­li­mit­ní ve­řej­né za­káz­ky na sta­veb­ní práce fi­nan­co­va­né z ve­řej­ných roz­počtů a to od po­lo­vi­ny roku 2023.

Uni­corn po­řá­dá webi­nář BIM Day, na kte­rém di­vá­kům po­mů­že zo­ri­en­to­vat se v BIM pro­ble­ma­ti­ce a v mož­ných ná­vaz­ných soft­wa­ro­vých ře­še­ních pro jed­not­li­vé etapy ži­vot­ní­ho cyklu stav­by. Přijď­te si po­slech­nout o pří­no­sech BIM pro pro­jek­tan­ty, zho­to­vi­te­le, ge­o­de­ty, správ­ce ma­jet­ku či za­da­va­te­le a spo­leč­ně se při­prav­me na nové mož­nos­ti dle BIM.

Na co se můžete těšit?

  • Co je to BIM? – Vác­lav Wiesner, Uni­corn Sys­tems

Úvod do me­to­di­ky BIM, jaké jsou vý­ho­dy a pří­no­sy, jak vy­pa­dá ži­vot­ní cyk­lus dle me­to­di­ky BIM.

  • Zku­še­nos­ti z re­ál­ných pro­jek­tu v BIM – Milan Mo­ra­vec, Di­gi­tal Sys­tems

Do­zví­te se jaké jsou u nás sku­teč­né pro­jek­ty a zku­še­nos­ti s nimi.

  • Po­ří­ze­ní dat pro zpra­co­vá­ní dle me­to­di­ky BIM – Pavel Borek, Uni­corn Sys­tems

Do­zví­te se ja­ký­mi za­ří­ze­ní­mi, způ­so­by a soft­warem mů­že­te zpra­co­vá­vat na­mě­ře­ná data a ná­sled­ně je zpra­co­vat dle me­to­di­ky BIM.

  • Spo­leč­né da­to­vé pro­stře­dí a éra di­gi­tál­ních pro­jek­tů (Bent­ley Sys­tems CDE, Pro­jectWi­se, iTwins) /EN/ – Tarek Abdo, Bent­ley Sys­tems

Pre­zen­ta­ce dů­le­ži­tých kom­po­nent ce­lé­ho BIM pro­ce­su, čím je spo­leč­né da­to­vé pro­stře­dí a ná­vaz­ný soft­ware, do­zví­te se k čemu slou­ží a jak se po­u­ží­vá. Před­náš­ka bude tlu­mo­če­na do čes­ké­ho ja­zy­ka.

Unicorn-registrace

Re­gis­tra­ce je zdar­ma. Při­hlas­te se nej­poz­dě­ji do 17. 5. 2022.
Po pre­zen­ta­cích bude pro­stor na dis­ku­si.


Mohlo by vás zajímat: