Google překladač: English Deutsch

Maximální zákaznické výhody z digitální transformace

Autor článku: EPLAN   

Tags: CAD | Digitální transformace | ECAD | Eplan | ERP | PDM | PLM

Eplan Partner Network-2306Part­ner­ský pro­gram EPLAN Part­ner Ne­twork byl za­lo­žen před více než dvěma lety a v prů­bě­hu této doby se do pro­gra­mu za­po­ji­lo při­bliž­ně še­de­sát spo­leč­nos­tí. Stra­te­gič­tí part­ne­ři jako Pho­enix Con­tact, Si­e­mens a Roc­kwell Au­to­mati­on a tech­no­lo­gič­tí part­ne­ři – včet­ně spo­leč­nos­tí ABB, Lapp Kabel, Wago a Weidmüller – se po­tká­va­jí na jed­nom zá­klad­ním prin­ci­pu: je­jich ře­še­ní při­ná­še­jí nej­vyš­ší stupeň in­te­gra­ce se soft­wa­ro­vým ře­še­ním EPLAN.

V době di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce každý kom­bi­nu­je síly, aby spolu mohly ply­nu­le ko­mu­ni­ko­vat různé soft­wa­ro­vé apli­ka­ce, jako jsou kon­fi­gu­rá­to­ry pro­duk­tů, CPQ, PLC, PLM/ERP a další.

Firmy spo­lé­ha­jí na různé soft­wa­ro­vé apli­ka­ce od růz­ných vý­rob­ců. Part­ner­ský pro­gram EPLAN Part­ner Ne­twork byl za­lo­žen pro vy­u­ži­tí pl­né­ho po­ten­ci­á­lu pro­duk­tiv­ních in­ter­ak­cí mezi růz­ný­mi ře­še­ní­mi v pro­stře­dí kon­fi­gu­rá­to­rů pro­duk­tů, CPQ, PLC a PLM/ERP. Part­ne­ři si sta­no­vi­li zá­vaz­né cíle pro další roz­voj své in­te­gra­ce, čímž vy­tvo­ři­li so­lid­ní zá­klad pro své zá­kaz­ní­ky – vý­rob­ní firmy. Ty těží z tes­to­va­né kva­li­ty soft­wa­ru, je­jí­ho ne­u­stá­lé­ho roz­vo­je a sys­te­ma­tic­ké­ho zvy­šo­vá­ní výhod pro vlast­ní pra­cov­ní po­stu­py. Ote­vře­ná roz­hra­ní a hlu­bo­ká in­te­gra­ce na­bí­ze­jí mnoho pří­le­ži­tos­tí pro im­ple­men­ta­ci di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce v re­ál­ném světě.

Klí­čem je in­te­gra­ce

EPLAN Part­ner Ne­twork je me­zi­ná­rod­ní part­ner­ský pro­gram se čtyř­mi typy part­ner­ství: stra­te­gic­ký­mi part­ne­ry, tech­no­lo­gic­ký­mi part­ne­ry, part­ne­ry pro ře­še­ní a vý­zkum­ný­mi part­ne­ry. Zá­kaz­ní­ci zís­ká­va­jí nej­vět­ší vý­ho­dy pro­střed­nic­tvím spo­leč­né­ho roz­vo­je in­te­gra­ce part­ner­ských pro­duk­tů, ne­mluvě o za­bez­pe­čo­vá­ní kva­li­ty a pod­po­ře za­lo­že­né na ote­vře­ných roz­hra­ních.

Partner Network Treffen-2306

Roz­ší­ře­ní o me­zi­ná­rod­ní part­ne­ry

Dal­ší­mi tech­no­lo­gic­ký­mi part­ne­ry jsou Auve­sy-MDT, Ehrt, Gos­sen Me­tra­watt, Jet­ter a Sig­ma­tek. V me­zi­ná­rod­ním mě­řít­ku byly do sítě za­čle­ně­ny také firmy Di­giwin (Čína) a Trace Soft­ware (Fran­cie), stej­ně jako glo­bál­ní hráči Omron, Wago a Weidmüller. Roz­hra­ní mezi Di­giwin PLM a EPLAN po­má­há in­že­ný­rům plně se sou­stře­dit na je­jich vlast­ní pro­jek­to­vé práce. Všech­ny re­le­vant­ní in­for­ma­ce včet­ně ku­sov­ní­ků, dat kom­po­nent a pro­jek­to­vých dat jsou mezi plat­for­mou EPLAN a PLM Di­giwin au­to­ma­tic­ky syn­chro­ni­zo­vá­ny. Uži­va­te­lé oceňují kon­zis­tent­ní a ak­tu­ál­ní data v prů­bě­hu ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu pro­jek­tu.

Na stra­ně part­ne­rů ře­še­ní je mnoho zná­mých au­to­ma­ti­zač­ních spo­leč­nos­tí, jako je Ale­xan­der Bürkle (vel­ko­ob­chod s elek­tro­ni­kou a po­sky­to­va­tel tech­nic­kých slu­žeb), CAD­Talk (in­te­gra­ce CAD/PDM-ERP), Ci­de­on (in­te­grá­tor sys­té­mů), D&TS GMBH (sprá­va kme­no­vých dat), Elmo So­lu­ti­ons (in­te­gra­ce CAD/PDM/PLM-ERP), Groll­mus (pro­gra­mo­vá­ní PLC), PLM CAD Uti­li­ties (in­te­gra­ce CAD/PDM/PLM-ERP), Secu­de In­ter­nati­o­nal (part­ner Micro­soft a SAP), Se­mo­dia (ex­port MTP), So­li­d­li­ne (do­da­va­tel sys­té­mů PLM), Wus-Tec (vý­ro­ba ka­be­lů) a Za­h­nen Tech­nik (vodní hos­po­dář­ství a čiš­tě­ní od­pad­ních vod). To uka­zu­je ši­ro­kou škálu ře­še­ní, která jsou vy­u­ží­vá­na a in­te­gro­vá­na do pro­stře­dí EPLAN.

V ob­las­ti part­ner­ství s vý­zkum­ný­mi or­ga­ni­za­ce­mi je možné jme­no­vat ne­dáv­no po­de­psa­nou spo­lu­prá­ci s TH Lübeck, která roz­ši­řu­je okruh stá­va­jí­cích vý­zkum­ných part­ne­rů, cen­t­rum E4CT (Eu­ro­pe­an 4.0 Trans­for­mati­on Cen­ter) nebo Ústav pro ří­ze­ní ob­rá­bě­cích stro­jů a vý­rob­ních jed­no­tek (ISW) na Uni­ver­zi­tě ve Stutt­gar­tu.

Více se dozvíte na www.eplan.cz/eplan-partner-network.

  


Mohlo by vás zajímat: