Google překladač: English Deutsch

Blueprint nabídne AM řešení pro zakázkové díly

Autor článku: Redakce   

Tags: Aditivní výroba | Blueprint | Hannover Messe | Premiéra

Blueprint Med Housing front-2311Blue­print Advan­ced Ma­nu­fac­tu­ring ne­dáv­no za­há­ji­l svou čin­nost a ofi­ci­ál­ně se před­sta­ví na nad­chá­ze­jí­cím ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Kom­bi­na­cí nej­mo­der­něj­ších vý­rob­ních tech­no­lo­gií a od­bor­ných zna­los­tí v ob­las­ti po­vr­cho­vých úprav lze vy­tvá­řet za­káz­ko­vé díly a kom­po­nen­ty spl­ňu­jí­cí stan­dar­dy prů­mys­lo­vé kva­li­ty. Od ná­pa­du přes vý­ro­bu až po do­dá­ní umo­ž­ňu­je Blue­print jako part­ner pro vý­voj a vý­ro­bu efek­tiv­ní mož­nos­ti vý­ro­by pro­duk­tů od všech úrov­ní slo­ži­tos­ti dílů.

Díky ku­mu­lo­va­ným zku­še­nos­tem za­kla­da­te­lů a spo­leč­né pod­po­ře zku­še­ných pod­ni­ka­te­lů Fer­di­nan­da Piёcha a prof. Han­nse-Pe­te­ra Kna­e­be­la byl Blu­e­print Advan­ced Ma­nu­fac­tu­ring schop­en po­ří­dit své nej­mo­der­něj­ší vý­rob­ní za­ří­ze­ní s vy­u­ži­tím šes­ti­míst­né po­čá­teč­ní in­ves­ti­ce.

Pro Blue­print má vy­spě­lá vý­ro­ba původ v ná­pa­du zá­kaz­ní­ka, kde se de­fi­nu­je op­ti­mál­ní tech­no­lo­gic­ké ře­še­ní vý­rob­ku pro úspěch na trhu. Cílem spo­leč­nos­ti je vy­tvá­řet ře­še­ní pro vý­ro­bu pro­duk­tů podle spe­ci­fic­kých po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ka, od plas­to­vých kom­po­nen­tů pro zdra­vot­nic­ké pří­stro­je až po malé série spo­třeb­ní­ho zboží. Efek­tiv­ní vý­rob­ní me­to­dy se po­u­ží­va­jí pro slo­ži­té díly z jed­no­ho kusu (včet­ně po­vr­cho­vé úpra­vy). Oba za­kla­da­te­lé si zá­měr­ně vy­bra­li místo v ně­mec­kém se­ver­ním re­gi­o­nu Allgäu, pro­to­že na­bí­zí op­ti­mál­ní lo­gis­tic­ké spo­je­ní.Mohlo by vás zajímat: