Google překladač: English Deutsch

HTC VIVE XR Elite Business Edition s podporou pro VIVE Business+

Autor článku: HTC VIVE   

Tags: Busi­ness Edi­ti­on | Elite | Headsety | HTC | Vive | VIVE Busi­ness+ | VIVE XR

CES9a003ja3e 8-2324Spo­leč­nost HTC VIVE před­sta­vi­la 7. červ­na pro­fe­si­o­nál­ní verzi špič­ko­vé­ho XR he­ad­se­tu HTC VIVE XR Elite Busi­ness Edi­ti­on, který na­bíd­ne celou sadu pro­fe­si­o­nál­ních funk­cí a slu­žeb. Vý­rob­ce tak činí ve chví­li, kdy pre­dik­ce oče­ká­va­jí růst XR trhu do roku 2030 až na 345,9 mi­li­ard USD, čímž umožňuje pod­ni­ka­te­lům i spo­leč­nos­tem vy­u­žít ak­tu­ál­ní­ho tren­du a za­čle­nit po­hl­cu­jí­cí XR do pra­cov­ních pro­ce­sů. 

Fakt, že XR sni­žu­je ná­kla­dy a zlep­šu­je vý­sled­ky v mnoha od­vět­vích při­spí­vá k jeho rych­lé adop­ci. Spo­leč­nost CCS In­si­ght proto před­po­klá­dá, že fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci za­kou­pí 20 % ze všech XR za­ří­ze­ní pro­da­ných v příš­tích 5 le­tech. Tento vývoj je nej­vý­raz­něj­ší v ob­las­ti vzdě­lá­vá­ní, ve které vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­ná re­a­li­ta při­ná­ší ohro­mu­jí­cí vý­sled­ky. Jak uká­za­la stu­die Nati­o­nal Tra­i­ning La­bo­ra­to­ry, re­ten­ce vě­do­mos­tí při VR výuce do­sa­hu­je až 75 %, což je ve srov­ná­ní s před­náš­ka­mi (5 %) a čet­bou (10 %) ob­rov­ský ná­růst.
Kromě ji­ných vy­u­ži­tí také part­ne­ři HTC VIVE často na­sa­zo­va­li XR v ob­las­ti zdra­vot­nic­ké­ho vý­cvi­ku. Jeho be­ne­fi­ty za­zna­me­na­ly i pra­cov­ní­ci ne­moc­nic Uni­ver­si­ty Colle­ge Lon­don i zdra­vot­nic­ká pra­co­viš­tě spo­leč­nos­ti ARuVR.

Mezi ty nej­vý­znam­něj­ší patří:

  • 100% sní­že­ní ri­zi­ka kon­ta­mi­na­ce při VR ná­cvi­ku ope­ra­cí ve srov­ná­ní s účas­tí na re­ál­ných ope­ra­cích, což chrá­ní pa­ci­en­ty a za­jiš­ťu­je bez­peč­nost ope­ra­ce
  • zvý­še­ní ka­pa­ci­ty vý­cvi­ku
  • asyn­chron­ní vý­cvik – uži­va­te­lé mohou zažít po­hl­cu­jí­cí 3D si­mu­la­ci i mimo vý­u­ko­vé ho­di­ny
  • úspo­ra času a peněz na ces­to­vá­ní a nu­lo­vé emise uh­lí­ku

Vyladěn pro profesionální nasazení

VIVE-XR-Elite-2324

VIVE XR Elite Busi­ness Edi­ti­on kom­bi­nu­je lehký mo­du­lár­ní XR he­ad­set s kom­plex­ní zá­ru­kou a služ­ba­mi pro firmy od spo­leč­nos­ti HTC VIVE, díky kte­rým zlep­šu­je po­hl­cu­jí­cí zá­žit­ky celé or­ga­ni­za­ci. V rámci svého ne­u­stá­lé­ho zá­vaz­ku po­sky­to­vat pod­ni­kům nej­lep­ší hard­wa­ro­vou pod­po­ru v ob­las­ti XR při­dal HTC VIVE do VIVE XR Elite další pod­po­ru a služ­by pro­střed­nic­tvím apli­ka­ce VIVE Busi­ness+. Ta je za­lo­že­na na webo­vém roz­hra­ní a umožňuje hro­mad­nou sprá­vu vy­so­ké­ho počtu XR he­ad­se­tů z je­di­né­ho místa.

VIVE XR Elite Busi­ness Edi­ti­on je vy­ba­ven vzdá­le­ným sle­do­vá­ním stavu za­ří­ze­ní, umožňuje snad­nou re­gis­tra­ci do fi­rem­ní flo­ti­ly po­mo­cí QR kódu, dáv­ko­vou kon­fi­gu­ra­cí he­ad­se­tu i na­sta­ve­ní sprá­vy uži­va­te­lů. Or­ga­ni­za­ce tak mohou snad­no svá za­ří­ze­ní ob­hos­po­da­řit z ja­ké­ho­ko­li místa na světě. Ne­chy­bí ani pod­po­ra MDM ře­še­ní od ce­lo­svě­to­vých lídrů. Již nyní VIVE XR Elite Busi­ness Edi­ti­on spo­lu­pra­cu­je s VM­Ware a mnoho dal­ších bude brzy ná­sle­do­vat.

Kiosk Mode je ide­ál­ní pro si­tu­a­ce, ja­ký­mi jsou ve­letrhy a ško­le­ní, kdy umož­ní rych­lé stří­dá­ní vel­ké­ho počtu uži­va­te­lů a za­me­zí jim omy­lem, nebo i zá­měr­ně opus­tit bě­ží­cí apli­ka­ci. Funk­ce Vi­zu­ál­ní Odo­me­t­rie pak zbaví spo­leč­nos­ti nut­nos­ti na­sta­vo­vat hra­ni­ce sle­do­va­né­ho pro­sto­ru pro každý he­ad­set zvlášť. Uži­va­te­lé se tak mohou oka­mži­tě po­no­řit do po­hl­cu­jí­cích zá­žit­ků, jen co si na­sa­dí he­ad­set na hlavu. VIVE Busi­ness Warran­ty & Ser­vi­ces navíc po­sky­tu­je nad­stan­dard­ní pod­po­ru pro fi­rem­ní or­ga­ni­za­ce i delší zá­ru­ky a před­nost­ní ser­vis.

Ob­lí­be­nost po­hl­cu­jí­cí­ho vzdě­lá­vá­ní je stále na vze­stu­pu. Spo­leč­nost PwC zjis­ti­la, že za­měst­nan­ci ab­sol­vu­jí­cí tré­nink ve VR do­kon­ču­jí vý­cvik až čty­ři­krát rych­le­ji než stu­den­ti v učeb­nách a o po­lo­vi­nu rych­le­ji než stu­den­ti e­‑lear­nin­gu. Ta­ko­vý posun v efek­ti­vi­tě po­sky­tu­je za­měst­nan­cům nový stupeň fle­xi­bi­li­ty při rekva­li­fi­ka­ci na nové po­zi­ce a pra­cov­ní pro­stře­dí.

Další stu­die, která pro­běh­la na Yale Uni­ver­si­ty Scho­ol of Me­di­ci­ne zjis­ti­la, že chi­rur­go­vé vy­cvi­če­ní v rámci VR byli o 29 % rych­lej­ší než je­jich tra­dič­ně vzdě­lá­va­ní ko­le­go­vé a zá­ro­veň při vý­ko­nech dě­la­li až 6krát méně chyb. Na­pří­klad při di­sek­ci žluč­ní­ku pro­ká­za­li ab­sol­ven­ti VR vý­cvi­ku vý­raz­ný ná­skok a rych­lej­ší pro­gres v do­ved­nos­tech. U re­zi­den­tů, kteří tuto mož­nost ne­mě­li, byla 9x vyšší prav­dě­po­dob­nost do­čas­né ne­schop­nos­ti své do­ved­nos­ti zdo­ko­na­lit a 5x vyšší prav­dě­po­dob­nost po­ra­ně­ní žluč­ní­ku v prů­bě­hu ope­ra­ce.

Nasazení v praxi

VIVE má mnoho part­ne­rů, kteří na­sa­zu­jí VIVE XR Elite jako fi­rem­ní ná­stroj nové ge­ne­ra­ce, který umožňuje ne­bý­va­lé zá­žit­ky a již nyní po­zo­ru­jí vy­ni­ka­jí­cí vý­sled­ky. Pod­ni­ko­vá plat­for­ma ARuVR bez­pro­blé­mo­vě kom­bi­nu­je roz­ší­ře­nou re­a­li­tu (AR) a vir­tu­ál­ní re­a­li­tu (VR) tak, aby umož­ni­la fi­rem­ním kli­en­tům snad­no bez kódo­vá­ní vy­tvá­řet, vy­u­ží­vat a spra­vo­vat XR apli­ka­ce. Spo­leč­ně s vý­kon­ným hard­warem VIVE XR Elite tak nyní může kdo­ko­li spus­tit vzdě­lá­va­cí XR pro­gra­my během ně­ko­li­ka dní.

Hardware nové generace

Schop­nost smí­še­né re­a­li­ty he­ad­se­tu VIVE XR Elite umožňující ba­rev­ný prů­hled do re­ál­né­ho světa ote­ví­rá vý­vo­já­řům zcela nové ob­zo­ry. Ob­zvláš­tě v si­tu­a­cích, kdy uži­va­te­lé ocení mož­nost in­ter­ak­ce s vir­tu­ál­ní­mi i re­ál­ný­mi ob­jek­ty zá­ro­veň – ide­ál­ní pro spo­lu­prá­ci, vzdě­lá­vá­ní, pro­duk­ti­vi­tu a mnoho dal­ší­ho. Na­pří­klad návrh pro­duk­to­vé­ho de­sig­nu je tak s VIVE XR Elite MR vý­raz­ně při­ro­ze­něj­ší a přes­něj­ší. Mimo jiné je tomu tak i proto, že do fy­zic­ké­ho pro­sto­ru do­ká­že 3D mo­de­ly pře­nést v mě­řít­ku 1:1 a tak na­bí­zí i mož­nost re­a­lis­tic­ké in­ter­ak­ce.

Díky po­hl­cu­jí­cí­mu vzdě­lá­vá­ní se spo­leč­nos­ti Coca­‑Cola Be­pensa po­da­ři­lo do­sáh­nout 100% re­duk­ce ri­zi­ko­vých si­tu­a­cí při ná­cvi­ku vý­rob­ních po­stu­pů a ná­cvi­ku ob­slu­hy vel­kých stro­jů a ří­ze­ní ná­klad­ních vo­zi­del. Vý­sled­kem pak byl 75% ná­růst efek­ti­vi­ty tré­no­va­ných za­měst­nan­ců a také 80% zvý­še­ní je­jich zájmu o výuku.

Dostupnost

VIVE XR Elite Busi­ness Edi­ti­on s pod­po­rou VIVE Busi­ness+ je nyní k dis­po­zi­ci na těch­to strán­kách.Mohlo by vás zajímat: