Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HTC VIVE XR Elite Business Edition pro profesionály

Pondělí, 26 Únor 2024 22:58

Tags: Busi­ness Edi­ti­on | Elite | HTC Vive | Mo­bi­le World Con­gress | VIVE XR | VIVERSE

MWC2024 HTC VIVE-2409HTC VIVE na ve­letr­hu Mo­bi­le World Con­gress 2024 HTC VIVE před­sta­vi­la pro­fe­si­o­nál­ní verzi he­ad­se­tu VIVE XR Elite Busi­ness Edi­ti­on s pod­po­rou LBE soft­wa­ru a služ­ba­mi VIVE Busi­ness+. Ty usnad­ní sprá­vu ce­lých flo­til he­ad­se­tů i na­sa­ze­ní ob­sa­hu v ja­kém­ko­li mě­řít­ku. VIVE XR Elite Busi­ness Edi­ti­on také při­ná­ší nové fy­zic­ké doplňky pro ještě dů­sled­něj­ší vše­stran­nost a zvý­še­ní po­hod­lí při del­ších se­ze­ních nebo při spo­lu­prá­ci více uži­va­te­lů.

V ob­las­ti pro­fe­si­o­nál­ní XR udává HTC VIVE směr již od roky. Z ne­dáv­ných úspě­chů lze jme­no­vat na­pří­klad prů­lom ve vý­vo­ji prv­ní­ho funkč­ní­ho VR sys­tém pro pro­stře­dí s mi­k­ro­gra­vi­ta­cí. V jeho jádru stojí ově­ře­ný VIVE soft­ware pro LBE (XR in­sta­la­ce s pev­nou lo­ka­cí jako jsou na­pří­klad zá­bav­ní VR parky, muzea či ga­le­rie). Z še­t­ře­ní, které pro­bí­ha­lo na­příč spo­leč­nost­mi z ob­las­ti fi­nanč­ních slu­žeb a vý­ro­by navíc vy­plý­vá, že:

 • 95 % re­spon­den­tů vy­u­ží­va­jí­cích XR se po XR si­mu­la­ci cítí v za­měst­ná­ní bez­peč­ně­ji.
 • 75 % re­spon­den­tů za­zna­me­na­lo bez­pro­blé­mo­vou ná­vrat­nost své in­ves­ti­ce.
 • 74 % uvádí, že za­čle­ně­ní XR tech­no­lo­gii budou in­te­gro­vat v prů­bě­hu příští­ho de­se­ti­le­tí.

Hard­ware HTC VIVE se po celém světě stal ne­díl­nou sou­čás­tí pro­fe­si­o­nál­ní­ho vzdě­lá­vá­ní. Kom­bi­na­ce se soft­warem VIVE při­tom na­bí­zí snad­nou cestu k tvor­bě si­mu­la­cí s re­a­lis­tic­kou gra­fi­kou, fy­zic­ký­mi re­kvi­zi­ta­mi a mož­nos­tí po­hy­bu uži­va­te­lů v mě­řít­ku 1:1.
LBE ře­še­ní vý­rob­ce se díky spo­je­ní HW a SW stalo glo­bál­ním stan­dar­dem pro ar­ká­do­vé herny, muzea, ga­le­rie, kul­tur­ní in­sti­tu­ce i roz­sáh­lé tré­nin­ko­vé scé­ná­ře. Pří­kla­dem může být dechbe­rou­cí zá­ži­tek Che­op­sův ho­ri­zont, který star­to­val ve fran­couz­ském Lyonu a během je­di­né­ho roku při­lá­kal přes 150 000 ná­vštěv­ní­ků. Díky úspě­chu ho dnes mohou ná­vštěv­ní­ci zažít hned v de­ví­ti lo­ka­li­tách po celém světě. Po­dob­ný úspěch za­zna­me­na­ly i české arény Di­vr­labs, které nyní na­jde­me nejen v Praze, ale také ve Stoc­khol­mu a v Lon­dýně.

VIVE-XR-Elite-2409

Právě soft­ware, který VIVE vy­vi­nul pro LBE, stojí i za úspě­chem prv­ní­ho VR sys­té­mu pro na­sa­ze­ní v mi­k­ro­gra­vi­ta­ci. Režim VIVE Si­mu­la­tor se po­da­ři­lo při­způ­so­bit pro po­u­ži­tí na Me­zi­ná­rod­ní vesmír­né sta­ni­ci ISS. VIVE LBSS (soft­wa­ro­vá sada pro LBE) je také in­te­grál­ní sou­čás­tí nad­chá­ze­jí­cí vý­sta­vy v Museé d'Orsay jmé­nem „Dnes večer s im­pre­si­o­nis­ty – Paříž 1874“, která osla­vu­je 150 let im­pre­si­o­nis­mu.

VIVE XR Elite Busi­ness Edi­ti­on při­náši no­vin­ky:

 • Pod­po­ra Lo­cati­on Based Soft­ware Suite (soft­wa­ro­vé sady pro LBE)
 • Nové stél­ka ob­li­če­je vhod­ná pro na­sa­ze­ní s vel­kým množ­stvím uži­va­te­lů
 • Nový vrch­ní po­pruh zlep­šu­jí­cí kom­fort a urych­lu­jí­cí stří­dá­ní uži­va­te­lů
 • Bez­peč­nost­ní klipy za­me­zu­jí­cí uži­va­te­lům v ne­au­to­ri­zo­va­ném od­po­je­ní ba­te­rie he­ad­se­tu

Spo­leč­nost také před­sta­vi­la na­bí­je­cí do­ko­va­cí USB­‑C sta­ni­ci umožňující na­bí­jet 5 VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ke­rů sou­čas­ně. Ocení jej pře­de­vším firmy s vět­ším množ­stvím trac­ke­rů na­sa­ze­ných v LBE par­cích, vzdě­lá­va­cích zá­žit­cích, fil­mo­vých mo­ti­on­‑cap­tu­re sys­té­mech i mnoha dal­ších scé­ná­řích.

VI­VER­SE Star­ter Pack

V re­ak­ci na ce­lo­svě­to­vě ros­tou­cí vý­znam vzdá­le­né spo­lu­prá­ce před­sta­vi­la spo­leč­nost také zvý­hod­ně­ný ba­lí­ček VI­VER­SE „Star­ter Pack“, který po­mů­že roz­ši­řo­vat mož­nos­ti pro­fe­si­o­nál­ních zá­kaz­ní­ků. Jeho sou­čás­tí jsou:

 • 3mě­síč­ní pří­stup k VI­VER­SE for Busi­ness
 • 10 × VIVE XR Elite Busi­ness Edi­ti­on včet­ně VIVE Busi­ness Warran­ty zá­ru­ky
 • Volný pří­stup k VIVE Busi­ness+ pro flo­ti­lo­vou sprá­vu a hro­mad­nou in­sta­la­ci ob­sa­hu
 • Cel­ko­vá úspo­ra pře­sa­hu­jí­cí 12 000 USD

HTC VIVE na­bí­zí i va­ri­an­tu s 20 he­ad­se­ty HTC VIVE XR Elite Busi­ness Edi­ti­on, na které lze ušet­řit přes 15 000 USD.

AI a VI­VER­SE

No­vi­nek se do­čka­la i plat­for­ma VI­VER­SE. Zís­ká­vá totiž řadu no­vých funk­cí, včet­ně AI ná­stro­jů, pod­po­ry pro VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ker, VIVE Full Face Trac­ker a non­‑VR mo­ti­on cap­tu­re pro ava­ta­ry. Mezi zmí­ně­né AI tech­no­lo­gie patří i osob­ní asi­s­tent v roli in­for­ma­ce­mi na­bi­té­ho prů­vod­ce světy, které uži­va­tel na­vští­ví.

Osob­ní AI Asi­s­tent za­sta­ne také úlohu hla­so­vé­ho asi­s­ten­ta při práci. Za­ří­dí na­pří­klad ak­tu­a­li­za­ce ka­len­dá­ře a další funk­ce budou brzy při­bý­vat. Chy­bět ne­bu­de ani pře­pis hlasu na text a pře­kla­dy do osmi ja­zy­ků – an­g­lič­ti­ny, tra­dič­ní čín­šti­ny, zjed­no­du­še­né čín­šti­ny, ja­pon­šti­ny, ko­rej­šti­ny, něm­či­ny, fran­couz­šti­ny a špa­něl­šti­ny. Ko­mu­ni­ka­ci mezi uži­va­te­li růz­ných kul­tur tak bude ve VI­VER­SE ještě snaz­ší.
Mezi no­vin­ky plat­for­my VI­VER­SE patří i plná pod­po­ra VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ke­rů. Vir­tu­ál­ní ava­ta­ři uži­va­te­lů tak budou ještě re­a­lis­tič­těj­ší a umož­ní při­ro­ze­něj­ší a kom­plex­něj­ší ko­mu­ni­ka­ci pro­střed­nic­tvím řeči těla. Tomu na­po­má­há i pod­po­ra no­vé­ho VIVE Full Face Trac­ke­ru, který je scho­pen sle­do­vá­ní očí i za­chy­ce­ní jem­ných mi­mic­kých vý­ra­zů. Kon­krét­ně po­stih­ne 38 na­mí­cha­ných tvarů na­příč rty, če­lis­tí, tvá­ře­mi, bra­dou, zuby a ja­zy­kem při frek­ven­ci 60 Hz. Díky tomu budou ava­ta­ři ve VI­VER­SE schop­ni vy­já­d­řit i jemné emoce, které jsou v ko­mu­ni­ka­ci ne­o­ce­ni­tel­ným vo­dít­kem.

Jed­nou z uká­zek, jak snad­no lze díky VI­VER­SE Ava­tar SDK in­te­gro­vat ře­še­ní tře­tích stran, jako je AI do vlast­ních ava­ta­rů, před­ve­de spo­leč­nost AC­CESS. Ta ve svých ava­ta­rech vy­u­ží­vá AI pro řeč i mi­mi­ku v je­jich tvá­řích.

 


Mohlo by vás zajímat: