Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Historicky první VR headset se chystá na ISS

Pátek, 03 Listopad 2023 16:03

Tags: Astronauti | Duševní zdraví | HTC Vive | HTC VIVE Focus 3 | Nord­‑Space Aps | XRHe­al­th

Parabolic flight testing-image copyright Novespace-2344HTC VIVE spolu s XRHe­al­th, která je líd­rem v ob­las­ti zdra­vot­ní péče vy­u­ží­va­jí­cí spa­tial com­pu­tingu (tech­no­lo­gie pro­po­ju­jí­cí di­gi­tál­ní a fy­zic­ký svět s mož­nos­tí in­ter­ak­ce v re­ál­ném čase), dnes ozná­mi­ly, že se VIVE Focus 3 stane prv­ním VR he­ad­se­tem vy­sla­ným do ves­mí­ru. Jeho úko­lem bude pod­po­ra du­šev­ní­ho zdra­ví as­t­ro­nau­tů na pa­lubě příští vesmír­né mise, jejíž start je plá­no­va­ný na 7. lis­to­pa­du 2023.

XRHe­al­th, Nord­‑Space ApsHTC VIVE proto spo­ji­ly své síly, aby ho při­způ­so­bi­ly spe­ci­fic­kým po­ža­dav­kům ves­mír­né­ho pro­stře­dí s níz­kou gra­vi­ta­cí.

As­t­ro­nau­ti se během mise se­tká­va­jí s izo­la­cí, jed­no­tvár­nos­tí a vel­kým stre­sem, což může vést k du­šev­ním po­tí­žím. Právě za úče­lem ome­ze­ní do­pa­du těch­to ne­pří­jem­ných jevů za­lo­ži­la spo­leč­nost Nord­‑Space Aps ini­ci­a­ti­vu za­mě­ře­nou na du­šev­ní rov­no­váhu s dů­ra­zem na po­tře­by as­t­ro­nau­tů a je­jich bez­pro­blé­mo­vý pobyt na or­bi­tě. Dán­ský as­t­ro­naut An­dre­as Mo­gen­sen bude prv­ním ves­mír­ným ces­to­va­te­lem, který vy­u­ži­je VR he­ad­set jako pre­ven­tiv­ní péči během 6 – 8mě­síč­ní­ho po­by­tu v rámci ex­pe­di­ce NASA Crew­‑7.
Při mi­sích, které tr­va­jí mě­sí­ce či léta, žijí as­t­ro­nau­ti ve velmi ome­ze­ném pro­sto­ru a mají vý­raz­ně li­mi­to­va­ný kon­takt s přá­te­li i ro­di­nou. Je proto třeba po­skyt­nout jim ná­stro­je pro du­šev­ní po­ho­du, aby se po ná­vra­tu z vesmí­ru mohli vrá­tit k nor­mál­ní­mu ži­vo­tu co nej­snad­ně­ji. Spo­je­ní se spo­leč­nost­mi na­bí­ze­jí­cí­mi po­kro­či­lé tech­no­lo­gie při­způ­so­bi­tel­né vesmír­ným pod­mín­kám proto bylo zcela ne­zbyt­né.

VR te­ra­pie bude pro­bí­hat pro­střed­nic­tvím he­ad­se­tu HTC VIVE Focus 3, který byl spe­ci­ál­ně upra­ven pro pod­mín­ky nu­lo­vé gra­vi­ta­ce. V mi­nu­los­ti vy­u­ži­tí VR he­ad­se­tů ve ves­mí­ru kom­pli­ko­va­ly pro­blémy se sle­do­vá­ním po­hy­bu a ori­en­ta­cí, které způ­so­bo­va­ly ne­vol­nost a ztě­žo­va­ly kon­zu­ma­ci ob­sa­hu uvnitř brýlí. V pro­stře­dí bez gra­vi­ta­ce chybí re­fe­renč­ní body pro ur­če­ní směru, což vede k ne­sta­bi­li­tě he­ad­se­tu. Před­cho­zí po­ku­sy s ji­ný­mi mo­de­ly VR brýlí skon­či­ly ztrá­tou sle­do­vá­ní po­hy­bu již po ně­ko­li­ka mi­nu­tách po­u­ží­vá­ní. Týmy spo­leč­nos­tí Nord­‑Space Aps, HTC a XRHe­al­th nyní vy­vi­nu­ly spe­ci­ál­ní VR plat­for­mu s re­ži­mem si­mu­la­ce a po­kro­či­lou me­to­dou sle­do­vá­ní pro­střed­nic­tvím ovla­da­čů tak, aby bylo možné he­ad­set efek­tiv­ně po­u­ží­vat i v těch­to ná­roč­ných pod­mín­kách vesmí­ru.

Cestu VIVE Focus 3, který byl vy­brán z mnoha dal­ších VR he­ad­se­tů jako do­pro­vod ex­pe­di­ce NASA Crew­‑7 na je­jich cestě na ISS, po­va­žu­je HTC za ob­rov­ské uzná­ní svého dlou­ho­do­bé­ho úsilí v ob­las­ti ino­va­cí. Tým HTC pře­ko­nal je­di­neč­né výzvy ta­ko­vé apli­ka­ce a při­způ­so­bil he­ad­set pro po­u­ži­tí v mi­k­ro­gra­vi­tač­ních pod­mín­kách, čímž po­su­nul mož­nos­ti vir­tu­ál­ní re­a­li­ty na další úroveň. Jde o prů­lom, díky kte­ré­mu as­t­ro­nau­ti zís­ka­jí stej­né vý­ho­dy v péči o du­šev­ní zdra­ví, jaké po­sky­tu­je po­hl­cu­jí­cí tech­no­lo­gie na Zemi.


Mohlo by vás zajímat: