Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Den s virtuální realitou

Autor článku: Petr Fořt   
Středa, 29 Březen 2023 14:59

Tags: BIM | HTC Vive | Petr Fořt | PLM | Virtuální realita | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sá­za­vou

PetrFortcad001-2313Vy­u­ži­tí zob­ra­zo­va­cích a in­ter­ak­tiv­ních tech­no­lo­gií vir­tu­ál­ní re­a­li­ty při práci stu­den­tů na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou se stalo sou­čás­tí se­mi­ná­ře, který byl re­a­li­zo­ván v rámci výuky PLM a BIM tech­no­lo­gií. Na­hléd­ně­te spo­leč­ně s námi na ně­ko­lik zku­še­nos­tí s pě­ti­le­tým vy­u­ži­tím této mo­der­ní tech­no­lo­gie ve výuce na naší prů­mys­lo­vé škole.

Vir­tu­ál­ní re­a­li­tu po­va­žu­je­me již pátým rokem za vý­bor­ný ná­stroj pře­de­vším v ob­las­ti zpra­co­vá­ní stu­dent­ských pro­jek­tů. Jedná se pře­váž­ně o pro­jek­ty ře­še­né v od­bor­né výuce s vy­u­ži­tím PLM, pří­pad­ně BIM soft­ware. Nová in­ter­ak­tiv­ní zob­ra­zo­va­cí tech­no­lo­gie na­chá­zí uplat­ně­ní všude tam, kde již ne­do­sta­ču­je pro vi­zu­ál­ní před­sta­vi­vost a in­ter­ak­ti­vi­tu na­pří­klad tech­no­lo­gie 3D tisku. Jedná se ve výuce pře­váž­ně o roz­sáh­lej­ší ná­vrhy kon­strukč­ních celků, de­signer­ských ná­vrhů, sta­veb, in­ves­tič­ních celků apod. Po­stup­ně tes­tu­je­me i vy­u­ži­tí VR při in­ter­ak­tiv­ním mo­de­lo­vá­ní, nebo v řadě ji­ných ob­las­tí.

PetrFortcad002-2313
Di­gi­ta­li­za­ce Pout­ní­ho kos­te­la sv. Jana Ne­po­muc­ké­ho

Od prv­ních po­ku­sů ve škol­ním roce 2017/2018 jsme se do­pra­co­va­li k sys­te­ma­tic­ké­mu na­sa­ze­ní vir­tu­ál­ní re­a­li­ty ve spo­je­ní se za­jí­ma­vý­mi roč­ní­ko­vý­mi a ma­tu­rit­ní­mi pro­jek­ty. Jed­ním z prv­ních, takto zpra­co­va­ných roz­sáh­lej­ších celků 3D dat byla di­gi­ta­li­za­ce Pout­ní­ho kos­te­la sv. Jana Ne­po­muc­ké­ho. O dva roky poz­dě­ji vzni­kl uni­kát­ní stu­dent­ský pro­jekt vě­no­va­ný vir­tu­ál­ní re­kon­struk­ci pů­vod­ní po­do­by kos­te­la v době před po­žá­rem, 16. čer­ven­ce 1784. V tomto pro­jek­tu se nám po­da­ři­lo vy­ře­šit celou řadu sle­pých uli­ček z hle­dis­ka po­u­ži­tých tech­no­lo­gií a pří­stu­pů. Zís­ka­li jsme také zá­klad­ní po­hled na vy­u­ži­tí vir­tu­ál­ní re­a­li­ty pro zpra­co­vá­ní li­bo­vol­ných 3D dat vzni­ka­jí­cí ve výuce na naší škole. Na zá­kla­dě těch­to zku­še­nos­tí jsme vy­bu­do­va­li na škole spe­ci­a­li­zo­va­nou la­bo­ra­toř vir­tu­ál­ní re­a­li­ty v rámci půd­ních ate­li­é­rů. Vzhle­dem ke ko­nek­ti­vi­tě od­bor­ných apli­ka­cí na VR zde vy­u­ží­vá­me pře­váž­ně zob­ra­zo­va­cích he­ad­se­tů HTC Vive Pro a gra­fic­kých ak­ce­le­rá­to­rů NVI­DIA RTX.

PetrFortcad003-2313
Vy­u­ži­tí VR pro­duk­tů v ob­las­ti zpra­co­vá­ní BIM dat

Za další kva­li­ta­tiv­ní krok kupře­du v roz­vo­ji VR na naší škole po­va­žu­je­me dlou­ho­do­běj­ší pro­jekt zpra­co­vá­ní vý­u­ko­vých de­mon­strač­ních pro­vo­zů, který byl vy­tvo­řen ve spo­lu­prá­ci s na­ši­mi prů­mys­lo­vý­mi part­ne­ry. Vzni­kl uni­kát­ní ma­te­ri­ál, na kte­rém máme mož­nost de­mon­stro­vat ve výuce mož­nos­ti této tech­no­lo­gie v re­ál­né prů­mys­lo­vé praxi při ře­še­ní roz­sáh­lých in­ves­tič­ních celků. Sou­čas­ně je tento pro­jekt ukáz­kou mož­nos­tí této tech­no­lo­gie VR v ob­las­ti de­mon­stra­ce při­pra­vo­va­ných pro­jek­tů již na úrov­ni 3D dat. Zku­še­nos­ti z pro­jek­tů ne­u­stá­le vy­lep­šu­je­me a in­te­gru­je­me do výuky stu­den­tů, ať se již jedná o spo­je­ní s PLM nebo BIM daty.

PetrFortcad004-2313
Na­sa­ze­ní vir­tu­ál­ní re­a­li­ty při ře­še­ní PLM ma­tu­rit­ních pro­jek­tů na škole

Jed­ním z nej­no­věj­ších pří­růst­ků do škol­ní ro­di­ny pro­jek­tů ře­še­ných s po­mo­cí vir­tu­ál­ní re­a­li­ty, je pro­jekt stu­dent­ské for­mu­le, která je od po­čát­ku na­vr­že­na jako elek­tro­mo­bil. Ná­stro­je VR vy­u­ži­li naši stu­den­ti při op­ti­ma­li­za­ci kon­strukč­ní­ho ře­še­ní jed­not­li­vých pod­se­stav. Navíc jsme u této akce oži­vi­li zku­še­nos­ti s re­a­li­za­cí VR CFD tu­ne­lu pro vy­tvo­ře­ní stu­die prou­dě­ní vzdu­chu při po­hy­bu au­to­mo­bi­lu. Více in­for­ma­cí o výuce a za­jí­ma­vých pro­jek­tech na­jde­te na www.​spszr.​cz.

PetrFortcad005-2313
Spo­je­ní vir­tu­ál­ní re­a­li­ty s CFD daty při ana­lý­ze stu­dent­ské for­mu­leMohlo by vás zajímat: