Google překladač: English Deutsch

Hexagon kupuje HARD­‑LINE

Autor článku: Redakce   

Tags: Akvizice | Automatizace | Doly | HARD­‑LINE | Hexagon | Těžební průmysl

Teleop-Station-NORCAT-2018-82-scaled-2328Tě­žeb­ní di­vi­ze He­xa­go­nu ozná­mi­la akvi­zi­ci ka­nad­ské spo­leč­nos­ti Hard­‑Line, svě­to­vé­ho lídra v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce dolů, tech­no­lo­gií dál­ko­vé­ho ovlá­dá­ní a op­ti­ma­li­za­ce důlní vý­ro­by. Hard­‑Line se spe­ci­a­li­zu­je na ře­še­ní dál­ko­vé­ho ovlá­dá­ní a sí­ťo­vou in­frastruk­tu­ru, která umo­ž­ňu­je dál­ko­vé ovlá­dá­ní těž­kých stro­jů z ří­di­cí sta­ni­ce v bez­peč­ném pro­sto­ru na po­vrchu nebo v pod­ze­mí bez ohle­du na vzdá­le­nost.

Tato akvi­zi­ce roz­ší­ří na­bíd­ku tech­no­lo­gií He­xa­go­nu pro celý život dolu a do­pl­ní zej­mé­na jeho nej­no­věj­ší port­fo­lia HxGN pro pod­zem­ní těžbu a HxGN pro au­to­nom­ní těžbu, jakož i oce­ňo­va­nou na­bíd­ku HxGN Mi­ne­Pro­tect. Tato port­fo­lia re­a­li­zu­jí vizi ži­vot­ní­ho cyklu dolu, au­to­nomně řídí pro­voz vo­zi­del, zlep­šu­jí po­vě­do­mí o si­tu­a­ci ve vo­zo­vém parku a za­vá­dě­jí au­to­ma­ti­za­ci vr­tá­ní při sou­čas­né ochra­ně ři­di­čů, chod­ců a za­ří­ze­ní v nej­ná­roč­něj­ších pro­stře­dích.

Hard­‑Line ře­še­ní po­mo­hou po­sí­lit na­bíd­ku ře­še­ní s dál­ko­vým ovlá­dá­ním pro­střed­nic­tvím elek­tro­nic­kých a hyd­rau­lic­kých by­‑wire tech­no­lo­gií, což jsou ino­va­ce ne­zbyt­né pro do­sa­že­ní plné au­to­no­mie v dole. Stej­ně jako He­xa­gon i Hard­‑Line věří v in­te­ro­pe­ra­bil­ní, na OEM ne­zá­vis­lý sys­tém au­to­ma­ti­za­ce těžby, který zvy­šu­je bez­peč­nost a pro­duk­ti­vi­tu, což je roz­ho­du­jí­cí pro za­ve­de­ní au­to­nomní tech­no­lo­gie do šir­ší­ho důl­ní­ho prů­mys­lu.


Mohlo by vás zajímat: