Google překladač: English Deutsch

Maker Faire Prague v květnu na pražském Výstavišti

Autor článku: Redakce   

Tags: MakerFaire | Praha | PRUSA Re­search | Vý­sta­viš­tě Praha

Maker Faire Prague Crazy Electronics Jan Hromadko-2415Všem pří­z­niv­cům kre­a­ti­vi­ty a ino­va­cí dobře známý fes­ti­val Maker Faire Pra­gue se letos koná již v květ­nu, a to o ví­ken­du 11. a 12. 5. 2024. Do Křiží­ko­vých pa­vi­lo­nů na Vý­sta­viš­tě Praha opět za­ví­ta­jí ro­di­ny s dětmi, tech­no­lo­gič­tí nad­šen­ci i pro­fe­si­o­nál­ní ino­vá­to­ři v byz­ny­su i vzdě­lá­vá­ní. Jed­no­den­ní a dvou­den­ní vstu­pen­ky jsou k do­stá­ní v síti Goout už teď za zvý­hod­ně­nou cenu.

Festival pro radost z tvoření i byznysovou inspiraci

Letos se po­čí­tá nejmé­ně se 130 ex­po­zi­ce­mi a hlav­ní body fes­ti­va­lu se už jasně rý­su­jí – kromě roz­ší­ře­né­ho pro­gra­mu pro ro­di­ny s dětmi si na své při­jdou i ti, kteří hle­da­jí ino­va­ce a tren­dy v byz­ny­su a vzdě­lá­vá­ní. Po­řa­da­te­lé chys­ta­jí opět mnoho worksho­pů v ob­las­ti di­gi­tál­ní vý­ro­by, elek­tro­ni­ky a 3D tisku, ex­po­zi­ce čes­kých ae­rospa­ce pro­jek­tů, mezi dal­ší­mi na­pří­klad di­va­del­ní před­sta­ve­ní s ki­ne­tic­ký­mi ob­jek­ty ni­zo­zem­ské sku­pi­ny Aba­cus The­ather nebo su­per­fi­ná­le Ro­bo­sou­tě­že ČVUT. Ná­vštěv­ní­ci si bodou moci užít jak vě­dec­ké pro­jek­ty, tak třeba sta­vě­ní mostu ze špaget.

Výzva pro vystavovatele – přihlaste svůj projekt do 21. dubna!

Prin­cip fes­ti­va­lu Maker Faire spo­čí­tá v pro­lí­ná­ní ex­po­zic in­di­vi­du­ál­ních ma­ke­rů, vzdě­lá­va­cích in­sti­tu­cí i firem – vy­sta­vo­vat při­tom může každý, kdo má ně­ja­kou ino­va­ci či kre­a­tiv­ní pro­jekt ke sdí­le­ní. Or­ga­ni­zá­to­ři proto pra­vi­del­ně vy­hla­šu­jí tzv. Call for ma­kers, výzvu, do které se mů­že­te při­hlá­sit, pokud chce­te své téma v rámci fes­ti­va­lu pre­zen­to­vat. Letos se výzva uza­ví­rá 21. dubna a všich­ni, kdo mají chuť a vlast­ní pro­jekt, by ne­mě­li váhat se při­hlá­sit a uká­zat jej ostat­ním – i kdyby snad ještě ne­by­lo všech­no do­ta­že­né. Chyba je totiž sou­čás­tí kre­a­tiv­ní­ho pro­ce­su. Mimo Prahu se fes­ti­va­ly Maker Faire ko­na­jí v dal­ších 11 měs­tech po celé České re­pub­li­ce, na strán­ce www.​maker­faire.​cz se tedy lze při­hlá­sit i na další jarní i pod­zim­ní ter­mí­ny.

Maker Faire Prague CzechITAdacemie AlesKral-2415

Part­ne­ry le­toš­ní­ho Maker Faire Pra­gue jsou LEGO, PRUSA Re­search, Vý­sta­viš­tě Praha, Maker Mar­ket, STMicro­electro­nics, Škoda Auto, Laska Kit a Praha 7. Vstu­pen­ky jsou k do­stá­ní v před­pro­de­ji v síti Goout, výzvu Call for ma­kers pro vy­sta­vo­va­te­le na­jde­te zde.

Web: makerfaire.cz
Facebook: facebook.com/MakerFaireCZ
FB Events: facebook.com/MakerFaireCZ/events
Instagram: instagram.com/makerfaire.cz/
Twitter: twitter.com/MakerFaireCZ
Tik Tok: tiktok.com/@postavtesi

 


Mohlo by vás zajímat: