Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ArchiSHOW 2022 (20.–22. 9.) představí Archicad 26

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 05 Září 2022 22:33

Tags: Archicad 26 | ArchiSHOW | BIM | Brno | CEGRA | Navrhování | Ostrava | Praha | Projektování

ARCHISHOW2022-2236Na BIM bez kom­pro­mi­sů se přijď­te po­dí­vat do Os­t­ra­vy, Brna nebo do Prahy. Gra­phi­soft i letos vy­dal novou verzi Ar­chi­ca­du, která při­ná­ší řadu změn, po kte­rých mnoho uži­va­te­lů vo­la­lo. Mezi no­vin­ky patří pře­de­vším jed­no­duš­ší sprá­va a ori­en­ta­ce v pro­jek­tu, z čehož vy­chá­zí i motto „Stay fo­cu­sed, de­sign more“ tedy „Zůstaňte sou­stře­dě­ni, na­vrh­ně­te víc“. Se­mi­ná­ře uká­žou zá­klad­ní ar­chi­ca­dov­ské po­stu­py pro zpra­co­vá­ní pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce všech stupňů.

Jak se v Ar­chi­ca­du pro­jek­tu­je stan­dard­ní­mi po­stu­py nebo BIM. Jak pro­jekt ko­or­di­no­vat s pro­fe­se­mi. Jak pře­svěd­či­vě a sro­zu­mi­tel­ně návrh pre­zen­to­vat.

Na se­mi­ná­řích vy­stou­pí i host, který od­ha­lí pří­no­sy i úska­lí na­vr­ho­vá­ní a pro­jek­to­vá­ní v Ar­chi­ca­du.

ArchiSHOW 2022

  • Úterý 20. 9. v 16:00 (re­gis­tra­ce od 15:30) Os­t­ra­va, Im­pact Hub Os­t­ra­va, So­kol­ská třída 1263/24
    Host: Mar­tin Stru­ha­la (Ate­lier 38); Změna vy­u­ži­tí jed­no­ho z nej­star­ších že­le­zo­be­to­no­vých ske­le­tů v Olo­mou­ci a kom­plex­ní re­kon­struk­ce in­te­ri­é­ru a ex­te­ri­é­ru v Ar­chi­ca­du s čás­teč­ným vy­u­ži­tím BIMu.
  • Stře­da 21. 9. v 16:00 (re­gis­tra­ce od 15:30) Brno, Mo­rav­ská zem­ská knihov­na v Brně, Kouni­co­va 65a
    Host: Mar­tin Stru­ha­la (Ate­lier 38); Změna vy­u­ži­tí jed­no­ho z nej­star­ších že­le­zo­be­to­no­vých ske­le­tů v Olo­mou­ci a kom­plex­ní re­kon­struk­ce in­te­ri­é­ru a ex­te­ri­é­ru v Ar­chi­ca­du s čás­teč­ným vy­u­ži­tím BIMu.
  • Čtvr­tek 22. 9. v 16:00 (re­gis­tra­ce od 15:30) Praha 1, ČKA, Jo­sefská 34/6

(Před­po­klá­da­ná délka se­mi­ná­řů je 100 minut.)

Na osob­ní se­tká­ní se těší po­řa­da­te­lé ze spo­leč­nos­ti Cen­t­rum pro pod­po­ru po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky ČR (CEGRA). Po­sled­ní se­mi­nář (Praha, 22. 9.) bude vy­sí­lán také živě. Odkaz bude za­slán re­gis­tro­va­ným před za­há­je­ním vy­sí­lá­ní. Re­gis­tra­ci pro­veď­te nej­poz­dě­ji do tří dnů před zvo­le­nou pre­zen­ta­ci ve for­mu­lá­ři, který na­jde­te na www.​cegra.​cz/​archishow-​2022 nebo e-mai­lem cegra@​cegra.​cz či te­le­fo­nem 257 310 090.

Ar­chi­cad 26 CZE jde do pro­de­je 15. září. Vlast­ní in­sta­la­ce bude ke sta­že­ní od 21. října. Ar­chi­cad je k dis­po­zi­ci jako tr­va­lá li­cen­ce, kte­rou lze ná­sled­ně up­gra­do­vat. Lze si po­ří­dit i před­plat­né na 1, 6 nebo 12 mě­sí­ců. Vždy se jedná o „plo­vou­cí“ li­cen­ci, kte­rou lze pře­ná­šet mezi uži­va­te­li. Li­cen­ce pro stu­den­ty a školy je zdar­ma. Ko­merč­ní ate­li­é­ry si Ar­chi­cad mohou otes­to­vat díky zdar­ma do­stup­né zku­šeb­ní TRIAL verzi.

 


Mohlo by vás zajímat: