Google překladač: English Deutsch

Ansys uvádí AnsysGPT s umělou inteligencí

Autor článku: Ansys   

Tags: ANSYS | AnsysGPT | CAE | Simulace | Umělá inteligence | Virtuální asistent

ansysgpt-2415Ansys ozná­mil vy­dá­ní svého vir­tu­ál­ní­ho asi­s­ten­ta An­sys­GPT s umě­lou in­te­li­gen­cí. Tento vir­tu­ál­ní asi­s­tent, vy­tvo­ře­ný po­mo­cí tech­no­lo­gie Chat­GPT, spo­ju­je od­bor­né zna­los­ti in­že­ný­rů An­sy­su s vý­ko­nem umělé in­te­li­gen­ce a po­sky­tu­je ná­stroj pro vše­o­bec­né po­u­ži­tí, který je scho­pen po­sky­to­vat rych­lou ne­pře­tr­ži­tou zá­kaz­nic­kou pod­po­ru.

An­sys­GPT je vy­ško­len na zá­kla­dě dat An­sy­su tak, aby během ně­ko­li­ka sekund po­sky­to­val uži­teč­né od­po­vě­di na nej­na­lé­ha­věj­ší tech­nic­ké otáz­ky zá­kaz­ní­ků.

Pří­klad ovlá­da­cí­ho pa­ne­lu An­sys­GPT, který má pře­hled­né a snad­no po­u­ži­tel­né roz­hra­ní.

An­sys­GPT po­má­há stá­va­jí­cím týmům tím, že po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům ne­pře­tr­ži­tý pří­stup k vir­tu­ál­ní­mu asi­s­ten­to­vi pro do­ta­zy tý­ka­jí­cí se pro­duk­tů Ansys, pří­sluš­né fy­zi­ky a dal­ších slo­ži­tých in­že­nýr­ských témat. Pro­střed­nic­tvím bez­peč­né­ho a snad­no po­u­ži­tel­né­ho roz­hra­ní do­stá­va­jí kon­struk­té­ři a in­že­ný­ři v re­ál­ném čase od­po­vě­di v mnoha běž­ných ja­zy­cích, které jim po­má­ha­jí ze­fek­tiv­nit na­sta­ve­ní si­mu­la­ce, pro­chá­zet sou­vi­se­jí­cí mož­nos­ti vzdě­lá­vá­ní a další.

Ak­tu­a­li­zo­va­ná verze byla vy­dá­na po dů­klad­ném tes­to­vá­ní přes­nos­ti od­po­vě­dí, vý­ko­nu a shody s údaji. An­sys­GPT shro­maž­ďu­je zna­los­ti z no­vých ve­řej­ných zdro­jů, včet­ně do­ku­men­ta­ce k pro­duk­tu, do­ku­men­ta­ce ke ško­le­ní tý­ka­jí­cí se pro­duk­tu a in­že­nýr­ství, často kla­de­ných otá­zek, tech­nic­kých mar­ke­tingo­vých ma­te­ri­á­lů a ve­řej­ných dis­ku­sí na Ansys Lear­ning Forum. Vy­lep­še­ná in­frastruk­tu­ra navíc na­bí­zí lepší za­bez­pe­če­ní a šká­lo­va­tel­nost pro ti­sí­ce uži­va­te­lů.


Mohlo by vás zajímat: