Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Systém pro Technickou Přípravu Výroby, který si oblíbíte

Autor článku: Petr Rýpar   

Tags: Dokumenty | PDM | PLM | Řízení | Správa | TPV | TPV2000 | Výroba

TPVgroup01V době, kdy jsou informace a přehled o výrobě zásadní pro konkurenceschopnost a produktivitu snad každé výrobní společnosti, není pochyb o nutnosti rychle a hlavně kvalitně vytvářet data pro výrobu. TPV2000 nabízí širokou škálu možností pro uživatele celým spektrem výrobního podniku od pracovníků obchodního úseku, konstrukce, technologie, normování až po výrobu. Systém TPV2000 je představitelem moderního, flexibilního a otevřeného systému pro technickou přípravu výroby (TPV) a správu dokumentů (PDM). Bývá integrován jako plnohodnotná součást vyspělých PLM systémů (Produkt Life Cycle Management – řízení životního cyklu výrobku).

Základní myšlenkou systému TPV2000 je realizovat jakoukoliv činnost, od konstrukčního vývoje výrobku, přes konstrukční a technologickou přípravu až po výrobu nářadí tak, aby systém mohl na každé úrovni nabídnout nejbližší vyhovující typové řešení. Nabídnuté typové řešení je možné použít přímo, nebo je ho možné upravit a přizpůsobit nové situaci. Celá aplikace využívá všechny funkce standardního uživatelského rozhraní Windows. Jedná se o řešení reagující na potřeby strojírenských podniků, integruje řešení v oblasti CAD (Solid Edge, NX, SolidWorks, Inventor, Pro/Engineer, apod.) a podnikových IS (Dimenze++, ORsystém, SAP R/3, K2, Navision, Infor, QAD, Axapta, MAX+, apod.).

Konstruktér

Pomocí tohoto modulu lze aktualizovat seznam položek, konstrukční rozpisky a celkovou strukturu výrobku. Modul umožňuje integraci CAD systému formou přiřazení a zobrazení výkresu, import a načtení konstrukční rozpisky i možnost převzetí kompletní struktury (stromu). Dále lze tvořit variantní dokumentaci se zohledněním variant v rozpadech výrobku. Disponuje velkým množstvím výstupních funkcí a různých pohledů na strukturu kusovníku. Umožňuje provádět výpočet normy spotřeby materiálu, změny ve struktuře výrobku a archivaci a evidenci změn.

 • vazba na databázi normalizovaných součástí TDS-Technik
 • evidence konstrukčních a konstrukčně-technologických změn včetně jejich schvalování
 • tvorba kusovníků na základě konstrukční dědičnosti
 • graficko-textová klasifikace součástí a nakupovaných položek s možností dotřídění
 • propojení na skladový soubor (stav, výdej a příjem)
 • tvorba konstrukčních rozpisek přenosem z CAD systému
 • PDM – správa CAD dokumentace pomocí digiitálního archívu
 • kontrola úplnosti a hotovosti všech položek ve výrobku
 • funkce pro orientaci ve struktuře výrobku (struktura, strukturovaný kusovník, strom, souhrnné rozpady, inverzní strom, příslušnost dílů k finálům, inverzní rozpady, porovnání rozpadů atd.)
 • výpočet normy spotřeby materiálu
 • kalkulace ceny výrobku pro potřeby cenové nabídky
 • náhled na operace technologického postupu
 • archivace neaktivních položek (ARCHIV)
 • hromadné akce nad konstrukčními seznamy
 • evidence skladu, nářadí, výkresů

TPVgroup02-rozpiska

Technolog

Modul Technolog je určen pro správu technologické části systému TPV2000 a zpracování technologické dokumentace. Pomocí tohoto modulu lze provádět tvorbu technologických postupů s podporou katalogů typových technologických prvků (texty, instrukce, operace, postupy), výpočty materiálových a výkonových norem, změnové řízení v postupech, archivaci a evidenci technologických a konstrukčně technologických změn, výběr a objednávání nářadí, správu NC programů a mnoho dalších technologických funkcí.

 • správa základních technologických katalogů (pracoviště, střediska, tarifní třídy, ...)
 • tvorba technologických postupů s využitím typových katalogů (operace, instrukce)
 • vazba na katalog nářadí, NC programů
 • automatizovaný výpočet spotřeby času (subsystémy normování)
 • montážní kusovník – rozdělení komponent rozpisky do jednotlivých operací s možností rozdělení množství
 • kontrola rozpadu a úplnosti technologického postupu
 • definice zaměnitelných pracovišť pro potřeby plánování v systémech APS
 • tvorba kontrolních a měřicích protokolů, seřizovacích listů NC strojů
 • hromadné akce nad seznamy

TPVgroup03-postup
TPVgroup04-manazer zakazek

Manažer zakázek

Modul Manažer zakázek slouží k evidenci zakázek (TPV zakázek, nabídkových zakázek). Zakázka obsahuje hlavičku s obecnými údaji o zakázce a seznam položek včetně množství. V tomto modulu lze vložit zakázku, provést její rozpad a kalkulaci, sestavit podklady pro cenovou nabídku, provést rozbor kalkulace. Modul umožňuje tisknout standardní dokumentaci zakázky a je integrován s modulem Výroba.

 • Prohlížení, aktualizace a tisk TPV zakázek
 • Rozpad TPV zakázky – předběžná a konečná kalkulace, zobrazení a tisk podkladů pro cenovou nabídku
 • Prohlížení a tisk standardní dokumentace zakázky (Rozpisky, Postupy, Průvodky, Návodky, Výrobní pomůcky, Materiálová norma, Výkonová norma, ...)
 • Aktualizace základních zakázkových katalogů – Partneři, Třídy zakázek, Měny
 • Přiřazení příloh k TPV zakázce

Klasifikace

Modul Klasifikace slouží k údržbě klasifikací pro systém TPV. Modul slouží k údržbě graficko-textových třídníků konstrukční a technologické klasifikace součástkové základny a klasifikace nářadí. Pomocí tohoto modulu lze vytvořit novou klasifikaci nebo editovat již existující klasifikaci. Zařazení položky do klasifikační mapy je reprezentováno tvarovým číslem zobrazeným na kartě položky a je součástí pro využití metody konstrukční či technologické dědičnosti.

 • umožňuje na základě grafické a textové informace přehledným způsobem roztřídit vyráběné položky
 • vyhledání jakékoliv položky na základě definování požadavků
 • podobné položky mají společného grafického představitele a společné parametry
 • konstrukční parametry slouží k přesnému dohledání požadované součásti
 • podporované grafické formáty – BMP, JPG, GIF, WMF

Poptávky – nabídky

Systém TPV2000 obsahuje agendu „Nabídky", což je řešení reagující na poptávku zákazníka následujícím způsobem:

 • evidence doručené poptávky od zákazníka (agenda Poptávky) – ref. datum, datum dodání, název, popis, cena
 • přiřazení položek k poptávce (výběrem z TPV nebo zadání vlastních položek popisného charakteru)
 • schválení poptávky

TPVgroup05-vyber
TPVgroup06-nabidky

Po evidenci a zadání poptávky je možno tuto poptávku rozpracovat pomocí agendy nabídky do podrobnější víceúrovňové struktury a nad touto strukturou provádět na základě kalkulačních vzorců analýzu, simulaci a konečný výpočet přímých nákladů na výrobu a přípravu nabídkové dokumentace pro zákazníka.

Nabídka čerpá údaje z následujících katalogů:

 • položky, struktury, operace
 • partneři (zákazníci, dodavatelé a odběratelé)
 • evidence došlých poptávek (poptávky)

Nabídka je úzce svázána s agendou TPV a lze provádět:

 • rychlou tvorbu, aktualizaci a správu vytvořených nabídek
 • rozdělení nabídek do druhů (předběžná/konečná, strojní výroba/montáž, dodatek, ...)
 • evidence a sledování stavů nabídek
 • evidence a sledování platností nabídek
 • kopie nabídek
 • evidence položek nabídky včetně rozměrového materiálu a požadovaných vlastností v přehledné stromové struktuře
 • skupiny nabídky – položky v nabídce lze hierarchicky přiřazovat do skupin a sledovat tak částečné součty výsledné ceny (pro lepší orientaci zákazníka)
 • tvorba struktury položek nabídky (komponent) a sledování výsledných cen položek
 • verzování nabídek (je možno vytvořit novou verzi nabídky s aktualizovanými cenami)
 • import existujících položek z TPV včetně jejich kmenových dat (struktury, operace, pomůcky)
 • export nově vytvořených položek v agendě Nabídky do TPV (včetně struktur, operací a pomůcek)
 • přiřazení libovolného počtu příloh k nabídce
 • zařazení nabídky do Workflow
 • tisk výstupních sestav nabídek

CAD2TPV

Na základě vzrůstajících požadavků uživatelů bylo vytvořeno obecné komunikační rozhraní, které má za úkol provádět maximálně možný strojový převod kusovníků z CAD aplikací do TPV2000. Důvodem těchto požadavků je potřeba eliminovat lidský faktor (pracnost a chybovost) v přepisu 3D dat do databázových aplikací, snížení časové prodlevy mezi vznikem konstrukčních dat a jejich zanesením do IS, a také samozřejmě snaha o snižování nákladů. Modul umožňuje současné používání více CAD aplikací, kdy je pro každou zvlášť nadefinováno přenosové rozhraní. Jako základní potřeba a předpoklad strojového převodu dat je stanovení určitých pravidel. Každý 3D model musí být jednoznačně identifikován pomocí čísla výkresu. Každá v 3D aplikaci používaná normálie musí být přiřaditelná k jedné konkrétní skladové položce v informačním systému – je nutné eliminovat možnost vzniku duplicitních modelů pro stejný výrobek. Musí dojít k většímu zapojení konstrukce do celopodnikových systémů.

V jednodušší formě je aplikace CAD2TPV používána pro načítání TXT souboru, který je exportován z CAD aplikace. Daný soubor může popisovat jedno- či víceúrovňový kusovník. Měl by obsahovat informace o vzájemném provázání jednotlivých položek (komponent), jejich jednoznačný identifikátor (číslo výkresu, skladové číslo), název položky, typ položky (materiál, dílec, sestava), množství a volitelně další údaje.

TPVgroup07-workflow
TPVgroup08-vyroba

Administrátor

Modul Administrátor slouží ke správě systému TPV2000. Umožňuje správci systému TPV2000 zadávat a aktivovat nové uživatele a jejich přístupová práva. Přístupová práva se zadávají k profesím (rolím), které označují činnosti v systému TPV2000. Pomocí modulu se provádí také globální nastavení systému a aktualizace číselníků. Modul poskytuje také možnost generovat a uživatelsky přizpůsobovat výstupní tiskové sestavy z vybraných tabulek z databáze TPV2000.

 • globální nastavení systému TPV2000
 • správa uživatelů a jejich profesí (práv)
 • správa systémových číselníků (závody, příznaky položky, vazby, operace, změny)

Správa dokumentů

Součástí TPV2000 je systém archivace a správy dokumentů, který umožňuje ukládat a verzovat externí dokumenty (výkresovou dokumentaci, DOC, XLS, PDF, e-mail...). Dokumenty lze vyhledávat a třídit podle definovaných parametrů a přiřazovat je jako přílohy k datovým objektům (položky, postupy, operace, pracovní úkoly, zakázky...)

 • archivace dokumentů
 • archivace verzí a forem dokumentů
 • časové verze
 • změnové řízení dokumentů
 • hromadný tisk dokumentů

Výdejna nářadí

TPV2000 pokrývá oblast výdeje nářadí a výrobních pomůcek. Umožňuje jejich sledování až na úroveň jednotlivých evidenčních čísel. Eviduje zápůjčky nářadí jednotlivými pracovníky, pro určité pracoviště
nebo pro konkrétní výrobní operaci. Umožňuje evidenci definovatelných parametrů pro jednotlivé druhy nástrojů a evidenci kontrol a kontrolovaných parametrů nářadí.

 • Evidence výdeje komunálního nářadí
 • Evidence výdeje speciálního nářadí a přípravků
 • Dlouhodobé a krátkodobé zápůjčky
 • Evidence pravidelných kontrol nástrojů a pomůcek
 • Evidence parametrů nářadí (životnost, opotřebení...)

Tok práce – workflow

Tok práce je zastřešujícím modulem TPV2000. Umožňuje definovat a řídit tok oběhu dokumentů a datových objektů TPV2000 mezi jednotlivými podnikovými útvary – organizačními jednotkami. Do toku práce lze zařadit libovolný archivovaný dokument formou správy dokumentů TPV2000 nebo určitý datový objekt (položku, změnu, postup, zakázku...).

 • tvorba scénářů toku práce
 • generování toku práce pro dokumenty a objekty
 • vyjadřování jednotlivých útvarů a pracovníků
 • schválení, zamítnutí, vrácení, pozastavení úkolu
 • rozhodovací úkoly a větvení toku
 • graf oběhu dokumentace
 • plánovaný a skutečný časový rozvrh
 • vyhodnocení toku práce, výstupní sestavy
 • propojení s e-mailem

Výroba

Modul Výroba je určen pro evidenci a vyhodnocování rozpracované výroby. Jedná se o samostatný modul, samostatně licencovaný, který je integrální součástí IS TPV2000plus. Modul obsahuje zejména následující funkce:

 • Vytvoření výrobní zakázky s možností postupné aktualizace jednotlivých výrobních příkazů a materiálu zakázky a přidávání výrobních příkazů z kmenové databáze TPV
 • Vytvoření požadavků na materiál a výrobu polotovarů před rozpuštěním zakázky do výroby
 • Rozpuštění zakázky do výroby s využitím fiktivních položek a s ohledem na již existující výrobní příkazy pro zakázku, evidence skladových a neskladových položek
 • Aktualizace výrobních příkazů a tvorba nových výrobních příkazů pro zakázku
 • Porovnávání množství vyráběných, nakupovaných položek a potřebného hutního materiálu pro výrobní zakázku se stavem skladu, vytvoření požadavku na materiál pro konkrétní výrobní příkazy nebo zakázku
 • Odvádění operací pomocí čárových kódů

Vyhodnocování výroby disponuje funkcemi pro ekonomické vyhodnocování jednotlivých výrobků a zakázek. Provádí porovnání kalkulovaných a skutečných nákladů na výrobu. V modulu výroba jsou předdefinovány různé výpočty, jako například:

 • Stavy výrobních příkazů pro zakázku
 • Rozpracovanost operací pro zakázku
 • Přehled odvádění operací za období
 • Kooperační objednávky pro zakázku
 • Využití pracoviště
 • Graf kapacity pracovišť
 • Vyhodnocení zakázek
 • Požadavky na polotovary pro výrobní příkazy nebo zakázku
 • Výdej materiálu a komponent pro výrobní příkazy ze skladu
 • Evidence kooperovaných operací a skutečné ceny kooperací
 • Odpisy operací s možností využití čárového kódu, evidence dělníka, odpracované doby
 • Příjem a výdej hotových výrobků nebo polotovarů na sklad
 • Dokončení a uzavření výrobních příkazů a zakázky
 • Evidence skutečných nákladů a odpracovaného času pro výrobní příkazy a zakázky
 • Výstupní sestavy vyhodnocení zakázky, pracovníků a odvádění operací, kapacitních nároků na pracoviště aj.

Společnost TPV group, která systém TPV2000 vyvíjí, se pravidelně zúčastňuje Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a v posledních několika letech také MSV v Nitře. Zde rovněž zaznamenává velký zájem o svůj software. V České republice je TPV2000 využíván převážně ve strojírenské výrobě, například ve firmách ČEZ Energoservis, Škoda TVC, EŽ Praha, Pilsen Steel, AŽD Praha, Brno a Olomouc, Tranza Chrudim, Břeclav a Brno, Slovácké strojírny, Kubíček – vodohospodářské strojírny, Jihlavan a mnoha dalších.


Mohlo by vás zajímat: