Google překladač: English Deutsch

Datová souhra více profesí

Autor článku: Technodat Elektro   

Tags: Base | CAD | ECAD | eElektro | Engineering | PDM | Projektování | Technodat

Techodat250Spolupracující inženýring s pomocí Engineering Base výrazně zvyšuje rychlost a efektivitu. Každý projektant ví, že pro svou práci v rámci projektu nezbytně potřebuje informace z jiných profesí. Při profesním oddělení dokumentů v průběhu zpracování projektů snadno dojde k tomu, že člověk ztratí celkový přehled, a tak vzniká spousta chyb. Proto je důležité začlenit zúčastněné profese do jednoho datového modelu, a to jak během vlastního zpracování projektu, tak také během následné údržby nebo úprav projektované technologie či stroje. Navíc je v dnešní době vyvíjen enormní tlak na samotnou dobu zpracování projektu, což vyžaduje v rámci stejného projektu souběžnou práci více profesí (nebo organizací).

Většina na trhu dostupných inženýrských nástrojů však nesplňuje tyto požadavky – na rozdíl od platformy Engineering Base (dále jen EB). Centrální datový model EB zajišťuje perfektní souhru různých profesí, přičemž data projektu jsou vždy konzistentní, ačkoliv s nimi souběžně pracuje více uživatelů.

Vzájemná provázanost

V dnešní době je více než kdy dříve nutné brát v úvahu, že zadaná projekční data a jejich změny musí být bezchybně dohledatelné i v jiných souvisejících dokumentech. To vše samozřejmě při minimalizaci času. Objekty a informace, které se týkají např. konkrétního pohonu, jsou zobrazeny hned v několika dokumentech: v přehledovém jednopólovém schématu, v obvodovém schématu, v seznamu kabelů a vodičů, ve schématu svorkovnic, v sestavách rozmístění, v seznamech materiálů apod. Data mohou být vztažena také k řídícímu SW a mohou obsahovat důležité informace např. o adresaci zařízení aj. Při návrhu pohonu čerpadla mohou být požadovány další dokumenty z oblasti technologických obvodů, stejně jako propojení na mechanický inženýring v podobě 3D modelu. V provozu je také nezbytné mít přístup k výrobní dokumentaci jednotlivých dodavatelských celků nebo zařízení. Ta zpravidla obsahuje důležité pokyny pro obsluhu a údržbu. Seznam takovýchto požadavků a dokumentů by mohl pokračovat dále.

Datový model umožňuje vzájemně sdílet data mezi uživateli z rozdílných profesí.

Provozovatelé technologie a správci dokumentace se často ptají, jak lze takové množství dokumentace bezpečně archivovat, skladovat a jednoduše zpřístupnit. Inženýři různých profesí musí být schopni rychle vyhledat nebo upravit potřebné informace. Vysoké efektivity v tomto směru dnes nelze dosáhnout bez „centrálního zdroje dat", který je dostupný pro všechny zúčastněné strany a který platforma EB poskytuje díky své centrální SQL databázi.

Bezpečně, ale s degradací dat?

EDM, PDM nebo PLM systémy byly vyvinuty jako obecné propojení dat či dokumentů různých CAD systémů. Bohužel tyto systémy jsou určeny pro nejnižší úroveň propojení: údaje jsou v jednotlivých dokumentech uloženy v oddělených datových souborech, a nemají tak své vzájemné vazby mezi jednotlivými objekty. Příkladem může být již uvedený pohon zařízení, který má část dat v obvodovém schématu (elektro projekt), část dat v procesním schématu (P&I projekt), část dat v projektu hydrauliky atd., a to vše bez jakýchkoli vzájemných vazeb.

V uvedených systémech lze s trochou štěstí najít dokumenty, které patří ke stejnému pohonu, ale přímá navigace mezi dokumenty z různých profesí zde neexistuje. Pokud je databázově vytvořený elektro dokument vložen do PLM systému jako PDF, DWG nebo TIFF soubor, jeho původně datovou hodnotu (odkazy mezi listy, rozložený způsob zakreslení přístrojů, pokračování spojů, propojení žil kabelu či svorek ve svorkovnici apod.) nelze využít pro přímé vyhledávání či navigaci. Jednotlivé dokumenty jsou sice bezpečně uloženy a jsou k dispozici prostřednictvím své indexace, ale samotný obsah jejich dat je „degradován".

Nejefektivnější spolupráce s EB

Tvůrci Engineering Base tedy spoléhají na přímý přístup, který je zcela odlišný od běžného elektro CAD systému. Integrovaná databáze, která je součástí EB, umožňuje nejrychlejší navigaci v rámci celého profesního projektu, protože všechny vazby existují na úrovni objektů. Dokonce lze takto ve většině případů úspěšně nahradit i nadřazený EDM systém. Nicméně náhrada EDM správního systému je jen doprovodným databázovým efektem.

EB je schopen pokrýt všechny profese, u kterých existují logické vazby mezi jejich dokumenty.

Mnoho společností si uvědomuje, že nejvyšší efektivity lze dosáhnout pouze s „on-line" vazbami mezi různými profesními obory, které se na jednom projektu podílejí. Protože většinu vedoucích projekčních oddělení při zpracování projektu tlačí čas, zaměřují se v rámci časové optimalizace pouze na oblast své zodpovědnosti. Vzhledem k omezeným možnostem stávajících projekčních systémů je jejich přístup pochopitelný. Navíc je tímto způsobem možnost současných systémů vyčerpána. Nicméně pokrok jde dále a vzájemné vazby napříč profesně rozdělenými oblastmi se stávají nevyhnutelnou realitou. V tomto směru je důkazem právě platforma EB.

Spojit, co k sobě patří

Platforma EB umožňuje jednotnou správu a zpracování všech příslušných dat v projektu bez chyb, které vznikají přenosem přes různá rozhraní, a navíc s výrazně sníženými náklady. To výrazně urychluje celý proces zpracování projektu. Datový model umožňuje vzájemně sdílet data mezi uživateli z rozdílných profesí, např. technologická projekce, elektro projekce, projekce hydrauliky, pneumatiky či nákup materiálu.
EB je schopen pokrýt všechny profese, u kterých existují logické vazby mezi jejich dokumenty, jako jsou přehledová technologická schémata, mechanický 2D návrh rozváděčů, stavební výkresy s rozložením kabelů atd. Lze též připojit dokumenty z jiných systémů a vložit na ně odkaz jako na externí dokument, nebo je lze přímo vložit do databáze, což je výhodné v případě, že je daný projekt následně odeslán zákazníkovi a obsahuje tak všechna potřebná data a dokumenty. Pokud jsou dokumenty uloženy obecně, např. data od výrobce na internetu, lze vložit hypertextový odkaz.

Práce víceprofesním stylem

Platforma EB využívá architekturu server/klient, což je ideální pro souběžný víceoborový inženýring. Tento nástroj doslova „buduje mosty" mezi různými profesemi z oblasti silnoproudé elektrotechniky, měření a regulace, mechanického inženýrství, energetiky nebo kabelové problematiky.

Proto je např. při projektování teplárny možné navrhnout nejen elektrická schémata, osazení rozváděčů, kabelové lávky apod., ale díky možnosti souběžné práce i celkové technologické schéma, úpravnu vody, atd.

Přínosem však není jen spojený inženýring různých profesí, který minimalizuje čas a chyby při datových přenosech. Viditelné výhody potěší také IT pracovníky: méně SW nástrojů znamená méně chyb, nedorozumění, rozhraní, aktualizací a samozřejmě méně školení. Žádný jiný systém nenabízí takovou synergii. Navíc konzistence dat usnadňuje standardizaci všech procesů, a tak ještě více urychluje vytváření bezchybných projektů. Výsledkem je souhra celého inženýringu, který postupuje nečekaným tempem vpřed.


Mohlo by vás zajímat: