Google překladač: English Deutsch

Za­mě­ře­no na Pro­jekt EPLAN

Autor článku: EPLAN   

Tags: Cloud | Cogineer | ECAD | Eplan | ePULSE | eView | Pro­jekt | Rozvaděče | Služby

Eplan Solutions-350-1932Co zna­me­ná di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce pro in­že­nýr­skou práci a jakou roli v ní hraje Pro­jekt EPLAN? Roz­ho­du­jí­cí, pro­to­že di­gi­ta­li­za­ce ne­sou­vi­sí jen s vý­rob­ní­mi nebo ob­chod­ní­mi pro­ce­sy. Za­sa­hu­je do ce­lé­ho pro­ce­su vý­vo­je pro­duk­tu. Prak­tic­ké vý­ho­dy jsou na­sna­dě: uži­va­te­lé mohou vy­u­ží­vat slu­žeb v pro­stře­dí plat­for­my EPLAN a sou­čas­ně zís­ka­jí při­da­nou hod­no­tu z clou­do­vých slu­žeb. Zá­klad­ním cílem di­gi­ta­li­za­ce je op­ti­ma­li­za­ce pro­ce­sů, zvy­šo­vá­ní efek­ti­vi­ty a ma­xi­ma­li­za­ce do­stup­nos­ti jed­not­li­vých stro­jů a sys­té­mů. Tento pro­ces je pod­po­ro­ván kon­ti­nu­ál­ním vý­vo­jem plat­for­my EPLAN.

Ve fázi pro­jek­to­vá­ní roz­vá­dě­čů je po­hled za­mě­řen na di­gi­tál­ní dvoj­če roz­vá­dě­če s ří­di­cím sys­té­mem. Zá­kla­dem toho jsou vy­so­ce kva­lit­ní pro­sto­ro­vá data, která re­pre­zen­tu­jí kryty a pří­slu­šen­ství, do­pl­ně­ná o kom­po­nen­ty a in­for­ma­ce o ka­be­lá­ži od­po­ví­da­jí­cí da­né­mu pro­jek­tu. Data mohou být ex­por­to­vá­na bez nut­nos­ti kon­ver­ze for­má­tů a po­u­ží­vá­na v ji­ných díl­čích pro­ce­sech, např. při vý­ro­bě roz­vá­dě­če včet­ně za­po­je­ní jeho ka­be­lá­že. Vý­raz­ný po­ten­ci­ál pro op­ti­ma­li­za­ci vy­ka­zu­je též me­zi­o­bo­ro­vá spo­lu­prá­ce při pro­jek­to­vá­ní. Ta umožňuje uklá­dá­ní in­for­ma­cí do cen­t­rál­ní­ho úlo­žiš­tě – do Pro­jek­tu EPLAN – včet­ně ulo­že­ní dat pa­ra­me­t­rů jed­not­li­vých kom­po­nent, a vy­u­ži­tí těch­to in­for­ma­cí v ná­sled­ných pro­ce­sech.

Eplan Solutions-640-1932

AML jako for­mát pro vý­mě­nu dat

Ote­vře­ná stan­dar­di­zo­va­ná roz­hra­ní, jako např. Au­to­mati­onML (AML), zpří­stupňují tato data všem uži­va­te­lům bez po­tře­by po­u­ží­vat apli­kač­ně spe­ci­fic­ké for­má­ty nebo struk­tu­ry dat. Uži­va­te­li mohou být např. ří­di­cí sys­témy, linky na vý­ro­bu roz­vá­dě­čů nebo pra­cov­ní­ci, kteří se s po­mo­cí di­gi­tál­ních in­for­ma­cí sta­ra­jí o za­po­jo­vá­ní kom­po­nent v roz­vá­dě­či. Ve fázi pro­vo­zu je cílem ma­xi­ma­li­zo­vat do­stup­nost sys­té­mu a mi­ni­ma­li­zo­vat od­stáv­ky způ­so­be­né jeho po­ru­cha­mi. Štít­ky s QR kódy in­sta­lo­va­né na kom­po­nen­tách po­má­ha­jí při je­jich vy­hle­dá­vá­ní v sys­té­mu a zpří­stupňují je­jich atri­bu­ty – včet­ně čísel zboží a tech­nic­kých dat vy­u­ži­tel­ných při ná­hra­dě dílu – kde­ko­liv a kdy­ko­liv v sys­té­mu a pro­střed­nic­tvím table­tů nebo chyt­rých te­le­fo­nů.

Spo­lu­prá­ce jed­no­znač­ně ví­tá­na

Tyto scé­ná­ře ide­ál­ně pod­po­ru­je clou­do­vé ře­še­ní EPLAN ePul­se. Jestli­že jsou uve­de­ná data ulo­že­na v clou­du, nic ne­sto­jí v cestě tomu, aby byla pří­stup­ná kdy­ko­liv a z ja­ké­ho­ko­liv místa kte­ré­mu­ko­li ak­tiv­ní­mu člán­ku v cel­ko­vém pro­ce­su vý­vo­je vý­ro­by pro­duk­tu. Plat­for­ma EPLAN vy­u­ží­vá tento ino­va­tiv­ní pří­stup a dává uži­va­te­lům mož­nost pře­ná­šet data vy­tvo­ře­ná v po­u­ží­va­ných apli­ka­cích do clou­du pou­hým klik­nu­tím myši. Pro­jekt EPLAN může být také sdí­len s ob­chod­ní­mi a tech­no­lo­gic­ký­mi part­ne­ry pro­střed­nic­tvím EPLAN eView. Firmy se tak pro­po­ju­jí se svými zá­kaz­ní­ky a do­da­va­te­li, při­čemž vý­mě­na dat je sou­čas­ně jed­no­du­chá i za­bez­pe­če­ná. Pro­jekt EPLAN je cen­t­rál­ní di­gi­tál­ní model au­to­ma­ti­zač­ní­ho sys­té­mu, vy­sta­vě­ný z růz­ných sys­té­mů, jako jsou EPLAN Elect­ric P8, EPLAN Pro Panel nebo EPLAN Fluid, a do­stup­ný jako je­di­ný zdroj správ­ných dat. Kromě pro­jek­to­vá­ní po­sky­tu­je také data po­třeb­ná pro všech­ny ná­sled­né vý­rob­ní pro­ce­sy.

Vý­ho­dy a pří­no­sy

Uži­va­te­lé mohou vy­ží­vat pří­no­sy již za­ve­de­né­ho pro­stře­dí plat­for­my EPLAN a nově vy­u­ží­vat při­da­nou hod­no­tu clou­do­vých slu­žeb, jako jsou EPLAN eView a EPLAN Co­gi­neer.

Více najdete na www.eplan.dewww.friedhelm-loh-group.com.


Mohlo by vás zajímat: