Google překladač: English Deutsch

Zachyťte video v kinematografické kvalitě s Osmo Mobile 3

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: DJI | Gimbal | Mimo | Mobile 3 | Osmo | Stabilizátor

Osmo mobile 3-1934Spo­leč­nost DJI ozná­mi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do re­no­mo­va­né série Osmo – pře­nos­ný sklá­da­cí sta­bi­li­zá­tor mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu Osmo Mo­bi­le 3. Osmo Mo­bi­le 3, na­va­zu­jí­cí na dlou­hou tra­di­ci vy­tvá­ře­ní špič­ko­vých gim­ba­lů pro le­tec­ké i po­zem­ní účely, je vy­vr­cho­le­ním tech­no­lo­gie DJI za­ba­le­né do pro­myš­le­né­ho de­sig­nu. Osmo Mo­bi­le 3, ak­tu­ál­ně nej­přá­tel­štěj­ší pro ces­to­vá­ní, je ide­ál­ním od­leh­če­ným spo­leč­ní­kem pro vše­ch­­na ži­vot­ní dob­ro­druž­ství. Uži­va­te­lé mohou za­zna­me­ná­vat velmi sta­bil­ní vi­deo­zá­zna­my a je­di­neč­ný obsah po­mo­cí in­te­li­gent­ních funk­cí na­pro­gra­mo­va­ných v nej­no­věj­ší verzi apli­ka­ce DJI Mimo. In­tu­i­tiv­ní roz­hra­ní splňuje funkč­nost s Osmo Mo­bi­le 3 a vy­zna­ču­je se zjed­no­du­še­nou ob­slu­hou a úpra­va­mi.

Sta­bi­li­zá­tor pro každý den

Buďte vždy při­pra­ve­ni za­chy­tit vy­so­ce kva­lit­ní fo­to­gra­fie a videa po­mo­cí Osmo Mo­bi­le 3 díky sklá­da­cí kon­struk­ci za­jiš­ťu­jí­cí snad­nou pře­nos­nost. Nový Osmo Mo­bi­le 3 mů­že­te snad­no ucho­pit a za­ba­lit, aniž byste se mu­se­li bát ne­do­stat­ku místa. Tento ul­tra­kom­pakt­ní sta­bi­li­zá­tor mo­bil­ních te­le­fo­nů nevě před­sta­vu­je kon­cept Osmo Mo­bi­le se zcela novým de­signem a za­my­ka­cí­mi me­cha­nismy pro za­jiš­tě­ní snad­né pře­pra­vy na cestách. Díky mož­nos­ti rych­lé­ho roz­lo­že­ní a na­mon­to­vá­ní mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu, navíc s 15­ho­di­no­vou ba­te­rií, si uži­va­te­lé jistě už nikdy ne­ne­cha­jí ujít ty nej­pa­mát­něj­ší oka­mži­ky ži­vo­ta.

Jed­no­du­ché ovlá­dá­ní

Osmo Mo­bi­le 3 je nejen sklá­da­cí; díky nové kon­struk­ci je pro­voz ex­trém­ně efek­tiv­ní a dává k dis­po­zi­ci dů­le­ži­té ovlá­da­cí prvky, které lze ovlá­dat pouze jed­nou rukou. Díky prak­tic­kým tla­čít­kům na ru­ko­je­ti mohou uži­va­te­lé snad­no ovlá­dat pohyb gim­ba­lu a snad­no po­u­ží­vat uži­teč­né funk­ce. Quick Roll otáčí ori­en­ta­ci z na výšku na šířku dvo­jím stisk­nu­tím tla­čít­ka Mode (M), aniž byste mu­se­li mo­bil­ní za­ří­ze­ní vy­jmout. Pře­pra­co­va­ný tvar již ne­pře­ká­ží na­bí­je­cím a zvu­ko­vým ko­nek­to­rům, což umožňuje snad­né při­po­je­ní za­ří­ze­ní k na­bí­je­ní nebo po­u­ži­tí ex­ter­ních mi­k­ro­fo­nů. Spoušť po­má­há ma­né­v­ro­vat s gim­ba­lem za­my­ká­ním ori­en­ta­ce, oto­če­ním gim­ba­lu pro sel­fie a do­kon­ce i vy­stře­dě­ním při sle­do­vá­ní ob­jek­tu. Po­mo­cí Acti­ve­Track mohou uži­va­te­lé klepnout na spoušť jed­nou a Osmo Mo­bi­le 3 začne sle­do­vat a ob­jekt bude držen ve stře­du rá­meč­ku. Při­bli­žo­vá­ní a od­da­lo­vá­ní se dělá vy­hra­ze­ným po­suv­ní­kem zoomu na boku sta­bi­li­zá­to­ru, takže není nutné se do­tý­kat ob­ra­zov­ky mo­bil­ní­ho za­ří­ze­ní a sní­má­ní ob­sa­hu je méně kom­pli­ko­va­né. Uži­va­te­lé mají navíc mož­nost při­způ­so­bit rych­lost zoomu podle osob­ních pre­fe­ren­cí.

Udě­lej­te dojem

Osmo Mo­bi­le 3 vy­u­ží­vá zdo­ko­na­le­nou apli­ka­ci DJI Mimo a na­bí­zí zá­bav­né a kre­a­tiv­ní před­pro­gra­mo­va­né re­ži­my. K za­ří­ze­ní se při­po­jí­te po­mo­cí tech­no­lo­gie Blu­e­to­o­th 5.0 a vy­u­ži­je­te těch­to funk­cí:

  • Story Mode (pří­bě­ho­vý mód): Pře­nes­te kre­a­tiv­ní video do svého videa s řadou před­na­sta­ve­né hudby, video pře­cho­dů a fil­trů. Vy­be­re­te si jednu ze 13 zá­bav­ných ša­b­lon a Mimo zvlád­ne pohyb ka­me­ry za vás. Po na­tá­če­ní ge­ne­ru­je Mimo au­to­ma­tic­ky vaše vlast­ní pro­fe­si­o­nál­ně upra­ve­né krát­ké video, při­pra­ve­né ke sdí­le­ní.
  • Gestu­re Con­t­rol (ovlá­dá­ní gesty): Snad­né sní­má­ní sel­fie bez stis­ku tla­čí­tek. Jakmi­le je ovlá­dá­ní gesty ak­ti­vo­vá­no, uká­že­te „zna­me­ní míru“ nebo na­sta­ví­te dlaň a Osmo Mo­bi­le 3 spus­tí ča­so­vač samospouště.
  • Sport Mode (spor­tov­ní režim): Po­dob­ně jako uži­teč­ná funk­ce ze série DJI Ronin, režim Sport zvy­šu­je rych­lost ode­zvy za­ří­ze­ní, aby při fo­to­gra­fo­vá­ní rych­le se po­hy­bu­jí­cích scén držel krok.
  • Acti­ve­Track 3.0 (ak­tiv­ní stopa): DJI al­go­ritmy pro roz­po­zná­vá­ní ob­ráz­ků a hlu­bo­ké učení umožňují Osmo Mo­bi­le 3 roz­po­zná­vat a sle­do­vat před­mě­ty podle vý­bě­ru, což je ide­ál­ní pro snad­né za­chy­ce­ní ro­din­ných oka­mži­ků po­mo­cí spouš­tě.
  • Ti­me­Lap­se & Mo­ti­on­Lap­se (sběr času & po­hy­bu): Pokud chce­te pro­mě­nit mi­nu­ty v sekun­dy, je Ti­me­lap­se ide­ál­ní pro za­chy­ce­ní je­di­neč­né­ho ob­sa­hu s efek­tem, že se svět po­hy­bu­je okolo rych­le­ji, za­tím­co Mo­ti­on­lap­se při­dá­vá do Ti­me­lap­se dy­na­mic­ký prvek po­hy­bu na­sta­ve­ním bodů pro pře­sun ka­me­ry.
  • Hy­per­Lap­se: K při­taž­li­vým vi­zu­ál­ním prv­kům z Ti­me­lap­se se přidá pohyb ruč­ním pře­su­nu­tím Osmo Mo­bi­le 3. Hy­per­Lap­se navíc pod­po­ru­je nejen elek­tro­nic­kou sta­bi­li­za­ci ob­ra­zu (EIS) v re­ál­ném čase, ale také Acti­ve­Track 3.0.
  • Pa­no­ra­ma: Zís­ká­ní širší per­spek­ti­vy s pa­no­ra­ma­tic­kým re­ži­mem. Uži­va­te­lé si mohou vy­brat mezi pa­no­ra­ma­tic­ký­mi re­ži­my 3×3 a 180 °.
  • Slow Mo­ti­on (zpo­ma­le­ný pohyb): Zpo­ma­lí okol­ní svět po­mo­cí 4X nebo 8X Slow Mo­ti­on.

Cena a do­stup­nost

Osmo Mo­bi­le 3 je k dis­po­zi­ci ke koupi na store.​dji.​com/​product/​osmo-​mobile-​3, ve vlaj­ko­vých ob­cho­dech a vy­bra­ných Apple Sto­rech, kde si zá­kaz­ní­ci mohou pro­dukt vy­zkou­šet. Kromě toho bude Osmo Mo­bi­le 3 brzy v pro­de­ji u dal­ších ma­lo­ob­chod­ních part­ne­rů po celém světě. Osmo Mo­bi­le 3 je k do­stup­ný ve dvou ba­líč­cích po­čí­na­je 119 USD pro stan­dard­ní verzi, která za­hr­nu­je Osmo Mo­bi­le 3, po­pruh na zá­pěs­tí, úlož­né pouz­dro a pro­tisklu­zo­vé pod­lož­ky, nebo 139 USD pro kombo Osmo Mo­bi­le 3 za­hr­nu­jí­cí všech­ny kom­po­nen­ty stan­dard­ní verze plus sta­tiv Osmo Grip a kufřík Osmo. Na Osmo Mo­bi­le 3 se vzta­hu­je služ­ba Osmo Shield za pří­pla­tek 10 $. Po­drob­né in­for­ma­ce o této služ­bě na­lez­ne­te na ​www.​dji.​com/​cz/​service/​osmo-​shield. Zá­kaz­ní­ci se mohou také účast­nit pro­gra­mu DJI trade-up, po­drob­né in­for­ma­ce na­lez­ne­te na ad­re­se store.​dji.​com/​pages/​recycle.
Další informace o Osmo Mobile 3 naleznete www.dji.com/cz/osmo-mobile-3.


Mohlo by vás zajímat: