Google překladač: English Deutsch

3Dconnexion zve na svůj stánek během MSV 2019

Autor článku: 3Dconnexion   

Tags: 3D myši | 3Dconnexion | CAD/CAM | MSV | Tombola

cadnouse pro wireless-1941Na­vštiv­te stá­nek 3D­con­nexi­on během Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně a vy­zkou­šej­te er­go­no­mic­ké ná­stro­je pro prá­ci s CAD/ CAM. Na stán­ku na vás če­ká mj. tom­bo­la o sa­du Spa­ce­Mou­se En­ter­pri­se Kit a ta­ké at­rak­tiv­ní sle­vo­vý po­u­kaz v hod­no­tě 20 % na ná­kup v e-sho­pu! Spe­ci­a­lis­té 3D­con­nexi­on se na vás tě­ší v pa­vi­lo­nu P na stán­ku 012 ve dnech 7.–11. 10. 2019. Spo­leč­nost 3D­con­nexi­on je svě­to­vě zná­mý ex­pert na hard­wa­re pro CAD/CAM a je­di­ný vý­rob­ce 3D myši Spa­ce­Mou­se na svě­tě.

Firma od za­čát­ku svého vzni­ku sází na pro­fe­si­o­na­li­tu a vy­so­kou kva­li­tu svých pro­duk­tů, které mají za účel ze­fek­tiv­nit a urych­lit práci kaž­dé­ho kon­struk­té­ra, pro­jek­tan­ta nebo tech­no­lo­ga. 3D myši řady Spa­ce­Mou­se a myši Cad­Mou­se jsou do­ko­na­lé pra­cov­ní ná­stro­je pro kaž­dé­ho uži­va­te­le CAD/CAM apli­ka­cí. 3D myš Spa­ce­Mou­se umožňuje in­tu­i­tiv­ně a ply­nu­le na­vi­go­vat v 3D pro­stře­dí po­mo­cí jedné ruky bez po­u­ži­tí klá­ves­ni­ce a po­čí­ta­čo­vé myši, za­tím­co myš Cad­Mou­se slou­ží k sou­čas­né­mu vy­bí­rá­ní a vy­tvá­ře­ní ná­vr­hu. Tento obou­ruč­ní pra­cov­ní styl znač­ně vy­lep­šu­je er­go­no­mii práce pro­fe­si­o­ná­lů a pe­ču­je o je­jich zdra­ví, a to díky zmen­še­ní za­tí­že­ní do­mi­nant­ní ruky, sní­že­ní množ­ství po­hy­bů pro­vá­dě­ných rukou a klik­nu­tí, a také správ­né se­dí­cí po­zi­ci. Navíc pro­duk­ty od 3D­con­nexi­on zvět­šu­jí pra­cov­ní po­hod­lí a výkon uži­va­te­lů.
Před­na­sta­ve­né pro­fi­ly pro cca 300 CAD apli­ka­cí a také spe­ci­ál­ní klá­ve­sy a tla­čít­ka s va­ši­mi ob­lí­be­ný­mi pří­ka­zy se au­to­ma­tic­ky při­způ­so­bu­jí­cí ak­tiv­ní­mu pro­stře­dí, urych­lí a usnad­ní vaši práci. Mezi růz­ný­mi mo­de­ly 3D myší Spa­ce­Mou­se a myší Cad­Mou­se si každý najde něco pro sebe. Po­kro­či­lé mo­de­ly 3D myší jako Spa­ce­Mou­se En­ter­pri­se nebo Spa­ce­Mou­se Pro (Wi­re­less) kromě in­tu­i­tiv­ní na­vi­ga­ce do­stup­né již u zá­klad­ních mo­de­lů, na­bí­zí nej­víc funkč­nos­tí a pro­gra­mo­va­tel­ných tla­čí­tek, díky nimž jsou tato za­ří­ze­ní schop­ná sní­žit po­u­ži­tí klá­ves­ni­ce na úplně mi­ni­mum.
Do­ko­na­lým do­pl­ně­ním těch­to pro­duk­tů je pro­duk­to­vá řada Cad­Mou­se a zvlášť le­toš­ní no­vin­ka, Cad­Mou­se Pro Wi­re­less. Tato er­go­no­mic­ká pl­no­hod­not­ná myš s pro­střed­ním tla­čít­kem plné ve­li­kos­ti a funk­ce­mi vy­hra­ze­ný­mi pro CAD na­bí­zí vy­so­kou přes­nost a vy­ni­ka­jí­cí dlou­ho­do­bou pro­vo­zu­schop­nost, kte­rou vý­rob­ce po­tvr­zu­je po­sky­to­va­nou 3le­tou zá­ru­kou.
3D­con­nexi­on na­bí­zí i ho­to­vé sady svých pro­duk­tů tj. Spa­ce­Mou­se Kit. Jednu z nich, a sice nej­po­kro­či­lej­ší Spa­ce­Mou­se En­ter­pri­se Kit, bude možné během ve­letr­hu i vy­hrát. Pro za­po­je­ní do tom­bo­ly o tuto cenu stačí na­číst QR kód na­le­pe­ný na le­tá­ku 3D­con­nexi­on a ode­slat di­gi­tál­ní při­hláš­ku, což za­be­re jen chví­li. Le­tá­ky 3D­con­nexi­on budou dis­tri­bu­o­vá­ny na stán­ku 3D­con­nexi­on. Navíc všech­ny osoby, které na­vští­ví stá­nek 3D­con­nexi­on, zís­ka­jí spe­ci­ál­ní sle­vo­vý po­u­kaz v hod­no­tě 20 % pro nákup v e-shopu vý­rob­ce, plat­ný do 21. října 2019.


Mohlo by vás zajímat: