Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Hardware | Lesnictví | Panasonic | Toughbook

Toughbook lesnictvi-2113V Ba­vor­sku se při­bliž­ně 3000 za­měst­nan­ců Ba­vor­ských stát­ních lesů (Ba­ye­rische Sta­a­ts­for­s­ten) za­bý­vá sprá­vou za­les­ně­né­ho území o roz­lo­ze více než 800 tisíc hek­ta­rů. V tak velké ob­las­ti se ne­o­be­jdou bez znač­né lo­gis­tic­ké pod­po­ry. Les­ní­kům a dal­ším za­měst­nan­cům při práci v te­ré­nu po­má­ha­jí ro­bust­ní table­ty Pa­na­so­nic Tou­ghbook.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | Gefos | Gerodetické přístroje | GNSS | Leica Tour

Leica Tour 2021 online-2113Letos ne­by­lo ze zná­mých dů­vo­dů možné usku­teč­nit tra­dič­ní osob­ní se­tká­vá­ní uži­va­te­lů ge­o­de­tic­kých pří­stro­jů, 3D la­se­ro­vých ske­ne­rů a soft­wa­ru během akce Leica Tour 2021, po­řá­da­né spo­leč­nos­tí Gefos, ob­chod­ním za­stou­pe­ním Leica Ge­o­sys­tems pro ČR. Proto její re­a­li­zač­ní tým při­pra­vil vy­stou­pe­ní, která ve dvou ter­mí­nech od­vy­sí­lal on-line. Pro ty, kteří ne­stih­li ani jeden z ter­mí­nů a rádi by se také něco do­vě­dě­li, jsou při­pra­ve­ny sestří­ha­né video­zá­zna­my a sou­hrn ce­no­vých akcí.

Celý článek...

Tags: Aplikace | C3S | Copernicus | Data | ECSPP | Klima

Copernicus C3S-2112Bez­plat­ná apli­ka­ce od ev­rop­ské služ­by C3S (Co­per­nicus Cli­ma­te Chan­ge Ser­vi­ce) je jed­ním z mnoha pří­kla­dů toho, jak mohou vý­vo­já­ři apli­ka­cí kre­a­tiv­ně a ino­va­tiv­ně vy­u­ží­vat bez­plat­ný pří­stup ke kli­ma­tic­kým datům služ­by C3S pro­střed­nic­tvím on­li­ne knihov­ny Cli­ma­te Data Store. Služ­ba C3S vy­vi­nu­la apli­ka­ci, která umož­ní ko­mu­ko­li zjis­tit, jaká je sou­čas­ná míra glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní.

Celý článek...

Tags: Doprava | GIS | GPS | Informace | Live HD Traffic | Rozšíření

HD traffic 2021 CZ-2110On-line funk­ce Live HD Traf­fic pro­po­ju­je Na­vi­ga­tor s on-line svě­tem a po­sky­tu­je ři­di­čům pře­hled o ak­tu­ál­ním dění na je­jich trase a v okolí. Služ­bu Live HD Traf­fic (ak­tu­ál­ní do­prav­ní in­for­ma­ce) mohou uži­va­te­lé Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru pro An­dro­id vy­u­ží­vat již od dubna 2017, u iOS verze od lis­to­pa­du 2019. Nyní při­chá­zí vý­raz­né roz­ší­ře­ní počtu zemí, které jsou do­prav­ní­mi in­for­ma­ce­mi po­kry­ty.

Celý článek...

Tags: GIS | Počasí | Radar | Webkamery | WetterOnline

Webkamery v aplikaci Pocasi  Radar-2109Přes­to­že se v apli­ka­ci Po­ča­sí & Radar na­chá­zí ak­tu­ál­ní před­po­věď po­ča­sí ve zvo­le­né lo­ka­li­tě ve více gra­fic­kých po­do­bách, vidět živě, jaké je po­ča­sí na daném místě, je mno­hem pří­jem­něj­ší. Proto při­chá­zí­me s novou funk­cí – přímo v apli­ka­ci na­lez­ne­te web­ka­me­ry, které vám pro­zra­dí více o po­ča­sí na vy­bra­ném místě.

Celý článek...

Tags: 2021 | Android Auto | CarPlay | GIS | GPS | MapFactor | Mapy | Navigace | Navigator | Plány

MapFactor PR 2020-21 CS-2108Má­lo­kdo bude hod­no­tit rok 2020 po­zi­tiv­ně. I pro Ma­p­Fac­tor nebyl vůbec snad­ný. Ome­ze­ní po­hy­bu a do­pra­vy do­padlo ne­ga­tiv­ně i na obor na­vi­ga­cí a sle­do­vá­ní vo­zi­del. O to usi­lov­ně­ji v Ma­p­Fac­to­ru pra­co­va­li a po­da­ři­lo se jim po­su­nout své apli­ka­ce vpřed a do­kon­ce při­jít s mno­hý­mi no­vin­ka­mi.

Celý článek...

Tags: CAD Studio | ČEPS | GIS | Sítě | Vyjadřovací portál | Web

CEPZ-VP-2105Pro­vo­zo­va­tel pře­no­so­vé sou­sta­vy spus­til za­čát­kem roku 2021 na svých webo­vých strán­kách apli­ka­ci Vy­ja­d­řo­va­cí por­tál. Jejím pro­střed­nic­tvím lze po­dá­vat žá­dosti o sdě­le­ní o po­lo­ze sítí, žá­dosti o sta­no­vis­ko do ří­ze­ní a žá­dosti o sou­hlas s čin­nos­tí v ochran­ném pásmu. Pro­ces po­dá­vá­ní i zpra­co­vá­vá­ní žá­dos­tí se tak urych­lil a ze­fek­tiv­nil.

Celý článek...

Tags: Elektromobily | GPS | Nabíjecí stanice | Navigace | Režim EV | RFID | Sygic

Sygic heatmap300 final-2104Pře­ko­ná­ní obav z do­jez­du a do­stup­nos­ti na­bí­je­cích sta­nic, které před­sta­vu­je výzvu pro mnoho vý­vo­já­řů v tomto od­vět­ví, se zdá být na do­hled. Ros­tou­cí síť na­bí­je­cích sta­nic pro elek­tro­mo­bi­ly je rov­něž vidět v Sygic GPS Na­vi­gati­on, která se stává nej­lep­ší apli­ka­cí pro ři­di­če vo­zi­del s elek­tric­kým a hyb­rid­ním po­ho­nem. V roce 2020 Sygic zdvoj­ná­so­bil počet na­bí­je­cích sta­nic za­hr­nu­tých v na­vi­ga­ci na téměř 300 000 a zá­ro­veň se při­pra­vu­jí nová part­ner­ství. Režim pro elek­tro­mo­bi­ly (režim EV) je sou­čás­tí Sygic GPS Na­vi­gati­on od květ­na 2020, kdy Sygic tento režim spus­til ce­lo­svě­to­vě.

Celý článek...

Tags: Dronald | Dronetag | Drony | Legislativa | Registrace | ŘLP ČR

dronald-letejtezodpovedne-2101Od 31. pro­sin­ce za­ča­la pla­tit nová pra­vi­dla pro pro­voz dronů. Startup Dro­ne­tag proto spo­leč­ně s Ří­ze­ním le­to­vé­ho pro­vo­zu ČR vy­vi­nul apli­ka­ci Dro­nald – chyt­ré­ho prů­vod­ce, který po­mů­že uži­va­te­lům po­u­ží­vat svůj dron v sou­la­du s le­gisla­ti­vou Ev­rop­ské unie. Jaké z toho vy­plý­va­jí po­vin­nos­ti, zjis­tí uži­va­tel během pár minut, a to v ně­ko­li­ka jed­no­du­chých kro­cích. Stačí uvést, co má za dron, pří­pad­ně znát jeho pa­ra­me­t­ry. Dro­nald pak na je­jich zá­kla­dě řekne, co pro­vo­zo­va­te­le čeká, zda je nutná re­gis­tra­ce dronu či ab­sol­vo­vá­ní on-line testu. Kom­plet­ní a ově­ře­né in­for­ma­ce mohou rov­něž najít na webu le­tej­te­zod­po­ved­ne.cz.

Celý článek...

Tags: DTM ČR | GIS | T-Mapy | T-WIST | ÚAP.3D vizualizace

Terinos widget-2051Le­toš­ní rok se musel obe­jít bez Se­tká­ní uži­va­te­lů, ale v T-Ma­pách ne­za­há­le­li. Prů­běž­ně do­dá­va­li data sys­té­mům zá­kaz­ní­ků, která po­má­ha­jí v dal­ším roz­ho­do­vá­ní. Jed­na­lo se o pra­vi­del­né ak­tu­a­li­za­ce ka­ta­strál­ních dat, prů­běž­né ak­tu­a­li­za­ce ÚAP, 3D vi­zu­a­li­za­ce a po­dob­ně. Vý­raz­ně se po­su­nu­li v ob­las­ti mo­der­ni­za­ce tech­no­lo­gic­ké plat­for­my T-WIST. Ak­ti­vi­ty v ob­las­ti di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy ČR jsou již ve fázi prv­ních vý­bě­ro­vých ří­ze­ní. Zře­tel­ně se také po­su­nu­li i při ře­še­ní pro­ble­ma­ti­ky di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­ní­ho ří­ze­ní. Velmi po­zi­tiv­ně při­ja­tá plat­for­ma Te­ri­nos byla obo­ha­ce­na o další za­jí­ma­vé wi­dge­ty a za­čí­ná se pro­sa­zo­vat i mimo slož­ky HZS.

Celý článek...

Tags: Black Friday | Cockpit | DashCam | GPS | Mobile Speed Cam | Navigace | Sygic

Sygic BF-2048Na Black Fri­day za­há­jil Sygic pro­dej ce­lo­ži­vot­ních li­cen­cí k na­vi­gač­ním apli­ka­cím pro An­dro­idiOS se sle­vou 83 %. Sygic také na­bí­zí své špič­ko­vé doplňkové funk­ce pro všech­ny mo­to­ris­ty a ces­to­va­te­le za cenu nižší o 60 %. Až do 29. lis­to­pa­du si zá­kaz­ní­ci mohou za­kou­pit pré­mi­o­vou li­cen­ci Sygic GPS Na­vi­gati­on za­hr­nu­jí­cí 51 off-line ev­rop­ských map za spe­ci­ál­ní cenu 8,99 eura.

Celý článek...

Tags: IT4In­no­vati­ons | Po­hy­b po­pu­la­ce | Pro­voz­ní data | T-Mo­bi­le | VŠB-TU Ostrava

map-cr-min-2045Mo­bil­ní te­le­fon dnes v České re­pub­li­ce vlast­ní vět­ši­na z nás a funkč­ních SIM karet je do­kon­ce více než oby­va­tel. Proto jsou právě pro­voz­ní data mo­bil­ních ope­rá­to­rů vy­u­ží­vá­na při ře­še­ní kri­zo­vých si­tu­a­cí v IT4In­no­vati­ons ná­rod­ním su­per­po­čí­ta­čo­vém cen­t­ru VŠB – Tech­nic­ké uni­ver­zi­ty Os­t­ra­va. Data jsou zpra­co­vá­vá­na v ano­ny­mi­zo­va­né po­do­bě a jsou z nich zís­ká­vá­ny in­for­ma­ce o po­hy­bu po­pu­la­ce v době ko­ro­na­vi­ro­vé pan­de­mie. Vý­sled­ky jsou do­stup­né ve­řej­nos­ti v At­la­su mo­bi­li­ty s de­tai­lem po dnech ve všech kra­jích a měs­tech nad 50 tis. oby­va­tel. Již na jaře byl na VŠB – Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě spuš­těn pro­jekt Atlas mo­bi­li­ty.

Celý článek...

Tags: Geoportál | GIS | Hřiště | Interaktivní mapy | Kontejnery | Praha 6

Geoportal Prahy 6 detail Infocentrum-2040Měst­ská část Praha 6 spouš­tí vlast­ní ge­o­por­tál – in­ter­ak­tiv­ní mapu, která umožňuje snad­nou ori­en­ta­ci na území šest­ky a po­sky­tu­je pře­hled míst­ních ve­řej­ných slu­žeb. Uži­va­te­lé ge­o­por­tá­lu zde jed­no­du­še vy­hle­da­jí na­pří­klad nej­bliž­ší dět­ská hřiš­tě, ve­řej­né la­vič­ky, školy a škol­ky či ak­tu­ál­ní roz­mís­tě­ní vel­ko­ob­je­mo­vých kon­tej­ne­rů. Apli­ka­ce fun­gu­je přes webo­vé roz­hra­ní a vý­hle­do­vě bude do­stup­ná i v an­g­lič­ti­ně. Ge­o­por­tál Prahy 6 je k dis­po­zi­ci na ad­re­se gis.​praha6.​cz, a to ve zku­šeb­ní verzi, která se bude upra­vo­vat na zá­kla­dě zpět­né vazby od uži­va­te­lů.

Celý článek...

Strana 2 z 22

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>