E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
GFI

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sygic GPS Navigation brzy dostupná v Android Auto

Autor článku: Sygic   

Tags: Android Auto | GIS | GPS | Navigation | Sygic

Android Auto-2033Go­o­gle chce uži­va­te­lům na­vi­ga­ce na­bíd­nout ještě větší mož­nos­ti vý­bě­ru, a proto ote­ví­rá svou plat­for­mu An­dro­id Auto pro vý­vo­já­ře map a na­vi­ga­cí 3. stran. Na­vi­ga­ce od spo­leč­nos­ti Sygic, která je part­ne­rem s před­nost­ním pří­stu­pem, bude v plat­for­mě An­dro­id Auto do­stup­ná v nad­chá­ze­jí­cích mě­sí­cích, jakmi­le ji Go­o­gle dá k dis­po­zi­ci. Řdiči tak budou moci již brzy po­u­ží­vat Sygic GPS Na­vi­gati­on pro­střed­nic­tvím dis­ple­je ve­sta­vě­né­ho v je­jich vo­zi­dlech. Po­čát­kem to­ho­to týdne Go­o­gle ozná­mil, že v An­dro­id Auto budou ještě letos k dis­po­zi­ci nové ka­te­go­rie apli­ka­cí včet­ně GPS na­vi­ga­cí.

Go­o­gle rov­něž zmí­nil Sygic GPS Na­vi­gati­on jako jednu z nej­po­kro­či­lej­ších GPS na­vi­gač­ních apli­ka­cí pro au­to­mo­bi­ly.
Na­vi­ga­ce Sygic, která patří mezi nej­sta­ho­va­něj­ší off-line apli­ka­ce a kte­rou po­u­ží­vá více než 200 mi­li­o­nů ři­di­čů, bude kom­pa­ti­bil­ní se všemi hlav­ní­mi sys­témy au­to­mo­bi­lo­vé ko­nek­ti­vi­ty. S ko­nek­ti­vi­tou An­dro­id Auto budou moci uži­va­te­lé apli­ka­ce Sygic bez­peč­ně řídit svá vo­zi­dla, aniž by se mu­se­li dívat na dis­ple­je svých te­le­fo­nů.


Mohlo by vás zajímat: