Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Live HD Traffic v mapFactor Navigatoru rozšířen o nové země

Autor článku: MapFactor   
Pátek, 05 Březen 2021 00:53

Tags: Doprava | GIS | GPS | Informace | Live HD Traffic | Rozšíření

HD traffic 2021 CZ-2110On-line funk­ce Live HD Traf­fic pro­po­ju­je Na­vi­ga­tor s on-line svě­tem a po­sky­tu­je ři­di­čům pře­hled o ak­tu­ál­ním dění na je­jich trase a v okolí. Služ­bu Live HD Traf­fic (ak­tu­ál­ní do­prav­ní in­for­ma­ce) mohou uži­va­te­lé Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru pro An­dro­id vy­u­ží­vat již od dubna 2017, u iOS verze od lis­to­pa­du 2019. Nyní při­chá­zí vý­raz­né roz­ší­ře­ní počtu zemí, které jsou do­prav­ní­mi in­for­ma­ce­mi po­kry­ty.

Vý­znam­né roz­ší­ře­ní na­bíd­ky zemí s ak­tu­ál­ní do­pra­vou

Služ­ba Live HD traf­fic po­sky­tu­je ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce z do­pra­vy. Ty jsou zob­ra­zo­vá­ny na mapě a vy­u­ží­vá­ny pro vý­po­čet a op­ti­ma­li­za­ci trasy. Pro správ­nou funkč­nost je po­cho­pi­tel­ně po­třeb­né ak­tiv­ní da­to­vé při­po­je­ní. Kon­cem února se se­znam zemí s do­stup­ný­mi on-line do­prav­ní­mi in­for­ma­ce­mi roz­ros­tl o 29 území v Ev­ro­pě, 6 v Af­ri­ce a 3 v Ame­ri­ce. Počet zemí se tak více než zdvoj­ná­so­bil na cel­ko­vých 60 ob­las­tí. Jedná se na­pří­klad o Bul­har­sko, Chor­vat­sko, Řecko, Ma­ďar­sko, Ru­mun­sko, Rusko, Srb­sko, Slo­ven­sko, po­balt­ské země, Tu­rec­ko, Me­xi­ko, Egypt, Ma­ro­ko a mnohé další. Při­pra­vu­jí se země i v dal­ších re­gi­o­nech – Asie, Oce­á­nie, Střed­ní a Blíz­ký Vý­chod.
Po­znám­ka: Apli­ka­ce Na­vi­ga­tor sama ne­shro­maž­ďu­je ani ne­u­klá­dá žádná data o po­lo­ze uži­va­te­le, na roz­díl od vět­ši­ny ostat­ních na­vi­gač­ních apli­ka­cí, takže svým zá­kaz­ní­kům na­bí­zí větší sou­kro­mí. On-line in­for­ma­ce o do­pra­vě po­chá­ze­jí od spo­leč­nos­ti Tom­Tom.

Jak zís­kat služ­bu HD traf­fic?

Před­pla­ti­te­lé Na­vi­ga­to­ru PRONa­vi­ga­to­ru TRUCK PRO mají služ­bu ak­tu­ál­ních do­prav­ních in­for­ma­cí ob­sa­že­nu již ve svém před­plat­ném. Pro uži­va­te­le Na­vi­ga­torFREE verze je pak funk­ce HD traf­fic k do­stá­ní v ná­ku­pech v apli­ka­ci (mě­síč­ní, čtvrt­let­ní či roční před­plat­né). Zá­kaz­ní­ci s ak­tiv­ním před­plat­ným zís­ka­jí au­to­ma­tic­ky i pří­stup k novým zemí ve své před­pla­ce­né ob­las­ti. Více de­tai­lů k funk­ci HD traf­fic zde.


Mohlo by vás zajímat: