Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Toughbooky Panasonic přináší digitální revoluci do lesnictví

Autor článku: Panasonic   
Úterý, 23 Březen 2021 00:02

Tags: Hardware | Lesnictví | Panasonic | Toughbook

Toughbook lesnictvi-2113V Ba­vor­sku se při­bliž­ně 3000 za­měst­nan­ců Ba­vor­ských stát­ních lesů (Ba­ye­rische Sta­a­ts­for­s­ten) za­bý­vá sprá­vou za­les­ně­né­ho území o roz­lo­ze více než 800 tisíc hek­ta­rů. V tak velké ob­las­ti se ne­o­be­jdou bez znač­né lo­gis­tic­ké pod­po­ry. Les­ní­kům a dal­ším za­měst­nan­cům při práci v te­ré­nu po­má­ha­jí ro­bust­ní table­ty Pa­na­so­nic Tou­ghbook.

Mo­bil­ní a fle­xi­bil­ní spo­leč­ní­ci do lesa i kan­ce­lá­ře

Když te­rén­ní pra­cov­ní­ci Ba­vor­ských stát­ních lesů vy­ra­zí do služ­by a shro­maž­ďu­jí in­for­ma­ce o dřevu, vy­sta­vu­jí sebe i své vy­ba­ve­ní všem dru­hům po­ča­sí. Table­ty musí fun­go­vat do­ko­na­le za nej­růz­něj­ších pod­mí­nek – v dešti, sněhu, mrazu i horku, aniž by se za­měst­nan­ci mu­se­li obá­vat po­ruch. Od roku 2014 po­u­ží­va­jí Ba­vor­ské stát­ní lesy více než 600 table­tů Tou­ghbook G1 v te­ré­nu pro sběr dat o dřevu, při­čemž pro­vá­dě­jí in­ven­ta­ri­za­ci pro les­nic­kou in­sti­tu­ci. Kromě odol­nos­ti byly roz­ho­du­jí­cí­mi po­ža­dav­ky vy­so­ký výkon pro­ce­so­ru, přes­ný pří­jem GPS sig­ná­lu a do­ko­va­cí sta­ni­ce do kan­ce­lá­ře. Dal­ším dů­le­ži­tým kri­té­ri­em byla do­ty­ko­vá ob­ra­zov­ka či­tel­ná na slu­neč­ním svět­le pro dobré zob­ra­ze­ní map. Údaje o dřevu lze po­ho­dl­ně za­dá­vat jed­ním prs­tem, do­kon­ce i v ru­ka­vi­cích nebo do­ty­ko­vým perem.

Spo­lu­prá­ce za­lo­že­ná na dů­vě­ře

Za­ří­ze­ní Pa­na­so­nic Tou­ghbook si zís­ka­la les­ní­ky dob­rým vý­ko­nem ba­te­rie a vhod­nos­tí pro práci v te­ré­nu, ale také mož­nos­tí při­po­je­ní k do­ko­va­cí sta­ni­ci, dobrou tech­nic­kou pod­po­rou i de­signem. Klí­čo­vým fak­to­rem byl také poměr cena/výkon.
Po práci v lese se Tou­ghboo­ky při­po­jí pro­střed­nic­tvím do­ko­va­cí sta­ni­ce k ex­ter­ním ob­ra­zov­kám a in­ter­ní síti v ob­last­ní kan­ce­lá­ři, takže za­měst­nan­ci k do­kon­če­ní všech svých úkolů po­tře­bu­jí pouze jedno za­ří­ze­ní. To šetří čas a pe­ní­ze, pro­to­že všech­na po­třeb­ná data se na­chá­zí v jed­nom po­čí­ta­či.

Spo­leh­li­vé a odol­né

Sou­řad­ni­ce míst skla­do­vá­ní se za­zna­me­ná­va­jí pro každý jed­not­li­vý stoh dřeva. V ně­kte­rých pří­pa­dech se jed­not­li­vá místa na­chá­ze­jí da­le­ko od sebe. Proto je dů­le­ži­té, aby po­u­ží­va­né table­ty měly dlou­hou výdrž ba­te­rie. Díky vý­dr­ži ba­te­rie až deset hodin není pro­blém pra­co­vat v te­ré­nu da­le­ko od nej­bliž­ší zá­suv­ky. Sou­čás­ti za­ří­ze­ní Pa­na­so­nic Tou­ghbook, jako je dis­plej a pevný disk, jsou navíc chrá­ně­ny proti ná­ra­zům a vib­ra­cím ro­bust­ním pouz­drem z hoř­čí­ku a také proti vněj­ším vli­vům, jako je prach a deš­ťo­vá voda. Tím za­jiš­ťu­jí op­ti­mál­ní pod­mín­ky pro shro­maž­ďo­vá­ní údajů přímo v lese. Tou­ghbook pře­ži­je i pády z výšky až 180 cm. Odo­lá­vá tep­lo­tám od -20 °C do +60 °C a navíc je vo­do­těs­ný, takže jsou chrá­ně­ny jeho cit­li­vé sou­čás­ti.


Mohlo by vás zajímat: