Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Unicorn dokončil inovaci GIS pro Severočeské doly

Autor článku: Unicorn   

Unicorn-1-2114Spo­leč­nost Uni­corn úspěš­ně na­sa­di­la do pro­dukč­ní­ho pro­vo­zu nový Ge­o­gra­fic­ký in­for­mač­ní sys­tém (GIS) pro spo­leč­nost Se­ve­ro­čes­ké doly. Nyní kli­ent po­mo­cí GIS spra­vu­je svá data v do­lech Bí­li­na a Tu­ši­mi­ce pro­střed­nic­tvím soft­wa­ru Ar­c­GIS a nad­stav­by Dul­map. Před­cho­zí ře­še­ní Uni­cor­nu bylo pro­vo­zo­va­né v Se­ve­ro­čes­kých do­lech od roku 2016. Nový sys­tém ho funkč­ně a plně na­hra­zu­je, a to díky po­u­ži­tí no­vých pro­duk­tů tech­no­lo­gie Esri, jako je Ar­c­GIS Pro a Web Ap­pBu­il­der.

Se­ve­ro­čes­ké doly ve spo­lu­prá­ci s Uni­corn zvo­li­ly pro roz­ší­ře­ní GIS mo­der­ní desk­to­po­vou apli­ka­ci Ar­c­GIS Pro, která in­te­gru­je sou­čas­ná ře­še­ní do jedné apli­ka­ce, při­čemž vy­tvá­ří přímo spe­ci­fic­ké ře­še­ní pro doly. Nad­stav­ba Dul­map má vlast­ní zá­lož­ku s ná­stro­ji pro práci, pře­de­vším na­bí­zí im­por­ty a ex­por­ty dat s pře­vo­dy do růz­ných for­má­tů, do­ká­že vy­tvá­řet pro­fe­si­o­nál­ní tis­ko­vé vý­kre­sy dle po­ža­dav­ků důl­ních norem a vy­kres­lo­vat slo­ži­té sym­bo­lo­gie vrtů, sond a pa­ra­me­t­ric­kých zna­ček dle důlně mě­řic­ké­ho před­pi­su.
Lehký kli­ent vy­tvo­ře­ný v tech­no­lo­gii Web Ap­pBu­il­der na­bí­zí kli­en­to­vi pří­stup k datům o šir­ším množ­ství uži­va­te­lů bez nut­nos­ti do­da­teč­ných li­cen­cí. Kromě běž­ných funk­ci­o­na­lit GIS umožňuje také mož­nost tvor­by vlast­ních kli­en­tů po­mo­cí vi­zu­ál­ní­ho edi­to­ru, re­spon­ziv­ní de­sign s mož­nos­tí spouš­tě­ní i na mo­bil­ních za­ří­ze­ních, či do­kon­ce pre­zen­ta­ci re­ál­ných dat se sle­do­vá­ním ak­tu­ál­ní po­lo­hy a po­hy­bu tě­žeb­ních vel­kostro­jů.

Unicorn-2-2114

„Apli­ka­ce leh­ké­ho kli­en­ta je vy­u­ží­vá­na pro vy­tvá­ře­ní do­ta­zů či se­stav, je­jichž vý­stu­py jsou na­pří­klad ex­por­to­vá­ny pro daňovou kan­ce­lář, a re­ál­ně tak slou­ží pro ná­sled­né pro­vá­dě­ní plat­by daní,“ vy­svět­lu­je Mi­roslav Hašek, ře­di­tel pro­dukč­ní­ho stre­a­mu Uni­corn Sys­tems. Se­ve­ro­čes­ké doly tak do dal­ších let zís­ka­ly mo­der­ní a udr­ži­tel­né ře­še­ní s mož­nos­tí dal­ší­ho roz­vo­je pra­cov­ních po­stu­pů.