Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MapFactor Navigator Car Pro

Autor článku: MapFactor   
Sobota, 22 Květen 2021 22:29

MF Navigator CAR Pro CZ--2121Nová na­vi­gač­ní apli­ka­ce pro An­dro­id Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor CAR PRO je ur­če­na zejmé­na pro všech­ny pro­fe­si­o­nál­ní ři­di­če osob­ních vo­zi­del, ale vy­u­ži­jí ji i mo­tor­ká­ři a pěší. Ob­sa­hu­je ba­lí­ček všech před­pla­ce­ných funk­cí, jako jsou pro­fe­si­o­nál­ní Tom­Tom mapy, ak­tu­ál­ní do­prav­ní in­for­ma­ce (HD Traf­fic) i všech­ny pré­mi­o­vé funk­ce. Na­vi­ga­tor Car Pro vy­chá­zí z ob­lí­be­né české off-line na­vi­ga­ce Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor.

Do­ká­že tudíž na­vi­go­vat i bez da­to­vé­ho při­po­je­ní pouze za po­mo­ci GPS. Tom­Tom mapy jsou sta­že­né v za­ří­ze­ní uživatele.

Na­vi­ga­tor CAR Pro ob­sa­hu­je vý­hod­né roční či mě­síč­ní před­plat­né za­hr­nu­jí­cí:

 • pro­fe­si­o­nál­ní of­f-li­ne Tom­Tom mapy pro Ev­ro­pu nebo Se­ver­ní Ame­ri­ku včet­ně čtvrt­let­ních ak­tu­a­li­za­cí
 • ak­tu­ál­ní do­prav­ní in­for­ma­ce (Live HD Traf­fic) s au­to­ma­tic­kým pře­poč­tem trasy
 • 3 al­ter­na­ti­vy trasy
 • funk­ce Head-Up Dis­play
 • of­f-li­ne i on­-li­ne vy­hle­dá­vá­ní
 • ba­rev­ná sché­ma­ta pro apli­ka­ci
 • vzdá­le­né pří­ka­zy do apli­ka­ce

Další ši­kov­né funk­ce Na­vi­ga­to­ru CAR Pro:

 • na­vi­ga­ce i bez da­to­vé­ho při­po­je­ní
 • op­ti­ma­li­za­ce prů­jezd­ních bodů
 • va­ro­vá­ní před rych­lost­ní­mi ra­da­ry
 • ma­xi­mál­ní po­vo­le­ná rych­lost a va­ro­vá­ní při jejím pře­kro­če­ní
 • ob­lí­be­ná místa a trasy
 • ši­ro­ká da­ta­bá­ze bodů zájmu (POI)
 • vzdá­le­ná ko­mu­ni­ka­ce s dis­pe­če­rem
 • mož­nost při­způ­so­be­ní apli­ka­ce
 • a mnohé další

Vý­hod­né roční před­plat­né ob­sa­hu­je ba­lí­ček všech pla­ce­ných doplňků včet­ně nej­no­věj­ších pro­fe­si­o­nál­ních map a prv­ních 7 dní na vy­zkou­še­ní zdar­ma.
Nová apli­ka­ce je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní v Ob­cho­d Play a stojí jistě za vy­zkou­še­ní.