Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sygic získal ocenění Global Champion

Autor článku: Sygic   
Čtvrtek, 30 Září 2021 23:20

Sygic emergingeuropebrussels-2139Sygic se stal ví­tě­zem ve­řej­né­ho hla­so­vá­ní o cenu Glo­bal Cham­pi­on, kte­rou mu udě­li­la plat­for­ma Emer­ging Eu­ro­pe. Užší se­znam kan­di­dá­tů byl vy­brán členy rady plat­for­my Emer­ging Eu­ro­pe, před­ní­mi ná­zo­ro­vý­mi lídry, vr­cho­lo­vý­mi ma­na­že­ry a vy­so­ce po­sta­ve­ný­mi zá­stup­ci me­zi­ná­rod­ních or­ga­ni­za­cí. Mezi hlav­ní kri­té­ria patří pod­po­ra k udr­ži­tel­né a ino­va­tiv­ní Ev­ro­pě.

V roce 2020 se Sygic stala první svě­to­vou na­vi­ga­cí vy­ba­ve­nou re­ži­mem pro elek­tric­ká a plug-in hyb­rid­ní vo­zi­dla (EV režim) a in­te­gro­va­ným pla­teb­ním sys­té­mem pro na­bí­je­ní. Za­čle­ně­ním této funk­ce, která je zdar­ma pro všech­ny uži­va­te­le, si Sygic klade za cíl po­mo­ci vy­ře­šit obavy, které ři­di­či elek­tric­kých vo­zi­del mohou mít ohled­ně na­bí­je­ní a do­jez­du. Dů­vo­dy pro no­mi­na­ci Sygic byly jed­no­znač­né. Nebyl to pouze glo­bál­ní růst a na­pl­ně­ní ces­to­va­tel­ské­ho kom­for­tu, ale také na­bíd­ka uni­kát­ních a bez­pro­blé­mo­vých ře­še­ní pro ři­di­če elek­tric­kých vo­zi­del a pod­po­ra udr­ži­tel­né­ho ces­to­vá­ní. Za­čle­ně­ní re­ži­mu elek­tric­kých vo­zi­del do sys­té­mu Sygic GPS Na­vi­gati­on v roce 2020 k tomu při­spí­vá.
Podle Mar­ti­na Stri­ga­če, ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le Sy­gicu lze za hlav­ní fak­to­ry úspě­chu Sygic a jeho před­ní­ho po­sta­ve­ní na trhu po­va­žo­vat při­pra­ve­nost na nové výzvy a schop­nost ne­u­stá­le při­chá­zet s no­vý­mi funk­ce­mi a ino­va­ce­mi. Po mnoho let pa­t­řil Sygic k prv­ním spo­leč­nos­tem, které vy­mýš­le­ly nové funk­ce a po­su­nu­ly glo­bál­ní na­vi­ga­ce na další úroveň.
Kromě na­bíd­ky vět­ší­ho po­hod­lí pro kon­co­vé uži­va­te­le Sygic své zku­še­nos­ti vy­u­ží­vá také pro zlep­še­ní bez­peč­nos­ti sil­nič­ní­ho pro­vo­zu a sní­že­ní emisí CO2. Jed­ním z jeho po­sled­ních kroků je hod­no­ce­ní jízd­ní­ho stylu a zpět­ná vazba, čehož vy­u­ži­la Slo­vin­ská po­jiš­ťov­na Tri­glav, špa­něl­ská spo­leč­nost Spa­nish Línea Di­rec­ta Ase­gu­ra­do­ra, či ka­nad­ská Onlia. Plat­for­ma, která je k dis­po­zi­ci pro ma­ji­te­le po­jiš­tě­ní, jim mimo jiné po­má­há zdo­ko­na­lo­vat je­jich ři­dič­ské do­ved­nos­ti. V sou­čas­nos­ti ji každý měsíc vy­u­ží­vá více než 300 000 ak­tiv­ních uži­va­te­lů.