Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MapFactor Navigator 7.2 přináší další vylepšení

Autor článku: MapFactor   
Sobota, 21 Květen 2022 01:24

Tags: Android Auto | GIS | GPS | MapFactor | Navigace | Navigator | Verze 7.2

Navigator 7 2-2220Verze 7.1 ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru před­sta­vi­la režim celé ob­ra­zov­ky a gesta v mapě na An­dro­id Auto za­ří­ze­ních a také vy­hle­dá­vá­ní v se­zna­mu bodů zájmu (POI) v apli­ka­ci. Nový Na­vi­ga­tor 7.2 na­va­zu­je a při­ná­ší mnoho dal­ších ši­kov­ných funk­cí, které usnad­ní uži­va­te­lům po­u­ží­vá­ní apli­ka­ce jak v te­le­fo­nu tak na An­dro­id Auto za­ří­ze­ních.

Všechny Oblíbené nyní i na Android Auto díky novému vyhledávání

Vý­znam­ným pří­no­sem verze 7.2 je nové vy­hle­dá­vá­ní v se­zna­mu ulo­že­ných ob­lí­be­ných míst a tras. Tato funk­ce je do­stup­ná nejen v sa­mot­né apli­ka­ci na te­le­fo­nu, ale i na An­dro­id Auto, což je klí­čo­vou změ­nou. Dosud totiž bylo možné kvůli li­mi­ta­ci od Go­o­glu vy­u­ží­vat na An­dro­id Auto jen ome­ze­ný počet ob­lí­be­ných po­lo­žek, a to ma­xi­mál­ně šest. Díky vy­hle­dá­vá­ní jsou tak nyní do­stup­né všech­ny Ob­lí­be­né po­lož­ky, bez ohle­du na je­jich počet či po­řa­dí – navíc velmi snad­no a rych­le.

Snadné vyhledání země ve Správci map

Na­vi­ga­tor na­bí­zí ma­po­vé po­kry­tí více než 200 ob­las­tí po celém světě. Jak ve verzi bez­plat­ných OSM map, tak pro­fe­si­o­nál­ních Tom­Tom map. Pro snaz­ší ori­en­ta­ci v tomto bo­ha­tém se­zna­mu a urych­le­ní vý­bě­ru ob­las­ti při­by­la funk­ce vy­hle­dá­vá­ní i ve Správ­ci map.

Navigacni obrazovka Android Auto-2220

Stahování map v Android Auto

Vy­lep­še­ní se týká i sta­ho­vá­ní ma­po­vých pod­kla­dů, které lze nyní nově ovlá­dat i přímo přes ob­ra­zov­ku An­dro­id Auto.

Vylepšená úvodní obrazovka s volbou druhu map

Jak je známo, Na­vi­ga­tor pod­po­ru­je dva druhy ma­po­vých pod­kla­dů. Jed­ním jsou OSM mapy tvo­ře­né dob­ro­vol­ní­ky z ce­lé­ho světa a dru­hým pro­fe­si­o­nál­ní mapy od spo­leč­nos­ti Tom­Tom. Pro usnad­ně­ní volby, které mapy zvo­lit, byly do úvod­ní­ho di­a­lo­go­vé­ho okna do­pl­ně­ny zá­klad­ní in­for­ma­ce o je­jich ob­sa­hu.

Uvodni obrazovka-2220

Na pod­nět sa­mot­ných uži­va­te­lů Na­vi­ga­to­ru byly také při­dá­ny dva nové druhy in­fo­pa­ne­lů (čas bez vte­řin).


Mohlo by vás zajímat: