Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Navigator 22 s nejnovějšími mapami

Autor článku: MapFactor   
Pátek, 22 Červenec 2022 14:26

Tags: GIS | GPS | Kamiony | Mapy | Navigace | Navigator 22 | Notebooky | PDA | Truck

promo navigator 22 cs-2229Nové vy­dá­ní Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru při­ná­ší díky nej­no­věj­ším of­fli­ne mapám přes­něj­ší a spo­leh­li­věj­ší vý­po­čet trasy a na­vi­ga­ci, a to, jak je už zvy­kem, zcela bez da­to­vé­ho při­po­je­ní. Mapu kte­ré­ko­li z více než 200 zemí si stačí stáh­nout do PC, no­te­boo­ku nebo PDA s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows či WinCE a ne­chat Na­vi­ga­tor 22 najít tu nej­lep­ší trasu do po­ža­do­va­né­ho cíle.

Již tra­dič­ně je k dis­po­zi­ci jak verze Truck (pro ka­mi­o­ny a roz­měr­ná vo­zi­dla) tak Stan­dard (pro běžná vo­zi­dla).

Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor, který po­u­ží­vá více než 5 mi­li­o­nů uži­va­te­lů na celém světě, na­bí­zí hla­so­vou na­vi­ga­ci krok za kro­kem s mnoha funk­ce­mi, jako jsou např.:

 • ši­ro­ká da­ta­bá­ze bodů zájmu (POI)
 • in­for­ma­ce o rych­lost­ním li­mi­tu
 • gra­fic­ké i zvu­ko­vé va­ro­vá­ní při pře­kro­če­ní ma­xi­mál­ní po­vo­le­né rych­los­ti a před ra­da­ry
 • řa­ze­ní do jízd­ních pruhů pro lepší ori­en­ta­ci na vět­ších kři­žo­vat­kách
 • modré dál­nič­ní ta­bu­le
 • na­sta­vi­tel­né pro­fi­ly vo­zi­dla a re­ži­my op­ti­ma­li­za­ce trasy
 • denní / noční režim
 • mož­nost za­slá­ní vzdá­le­ných pří­ka­zů do apli­ka­ce
 • mož­nost in­te­gra­ce Na­vi­ga­to­ru do vět­ších te­le­ma­tic­kých celků
 • im­por­ty vlast­ních bodů, linií a ploch přímo do mapy
 • a mnoho dal­ších.

V zá­vi­los­ti na zvo­le­ném za­ří­ze­ní jsou k dis­po­zi­ci dvě va­ri­an­ty Na­vi­ga­to­ru 22:

 • PC Na­vi­ga­tor 22 je určen pro po­čí­ta­če a no­te­boo­ky se sys­té­mem Win­dows Vista/7/8/10/11.
 • Po­cket Na­vi­ga­tor 22 pro na­vi­gač­ní za­ří­ze­ní se sys­té­mem Win­dows CE. Po­cket Na­vi­ga­tor 22 je také na­vi­gač­ním soft­warem pře­din­sta­lo­va­ným v GPS na­vi­gač­ních za­ří­ze­ních Actis 7 WiFi pro osob­ní a ná­klad­ní au­to­mo­bi­ly.

Navigator 22 Truck – specializovaná navigace pro kamiony a rozměrná vozidla

Ří­ze­ní vel­ké­ho vo­zi­dla, jako je ka­mi­on nebo au­to­bus, může být pro­ble­ma­tic­ké. Na­vi­ga­tor 22 Truck byl vy­vi­nut právě pro pro­fe­si­o­nál­ní ři­di­če roz­měr­ných vo­zi­del. K na­vi­ga­ci vy­u­ží­vá pro­fe­si­o­nál­ní Tom­Tom Truck mapy, které ob­sa­hu­jí de­tail­něj­ší in­for­ma­ce o sil­nič­ních ome­ze­ních pro tato vo­zi­dla. Stačí na­sta­vit roz­mě­ry a hmot­nost vo­zi­dla a na­vi­ga­ce op­ti­ma­li­zu­je trasu tak, aby se vy­hnu­la níz­kým pod­jezdům, úzkým uli­cím a jiným pře­káž­kám.

OCX-mapové komponenty řeší integraci map do vlastního softwaru

Ak­tu­a­li­za­ce se do­čka­ly i ma­po­vé OCX mo­du­ly, s je­jichž po­mo­cí mohou vý­vo­já­ři snad­no a rych­le im­ple­men­to­vat mapy Na­vi­ga­to­ru do svého vlast­ní­ho soft­wa­ru. Lze tak vy­hle­dat ad­re­su, trasu nebo do­kon­ce na­kres­lit vlast­ní ikony na mapě.

Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te strán­ku pro­duk­tu Na­vi­ga­tor.

Na­vi­gač­ní apli­ka­ce Ma­p­fac­tor Na­vi­ga­tor je k dis­po­zi­ci pro OS An­dro­id a iOS.


Mohlo by vás zajímat: