Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová 3D mapa Brna poslouží architektům i běžným obyvatelům

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 15 Srpen 2022 12:42

Tags: 3D model | Brno | KAM | TopGis

Brno ve 3D 05-2233Troj­roz­měr­né vi­zu­a­li­za­ce měst do­ká­žou vý­raz­ně zpře­hled­nit plá­no­vá­ní roz­vo­je sí­del­ní zá­stav­by. Svůj vlast­ní 3D model si ne­chá­vá při­pra­vit i Brno. Ar­chi­tek­tům, pro­jek­tan­tům či in­ves­to­rům umož­ní jed­no­du­ší re­a­li­za­ci sta­veb­ních pro­jek­tů, magis­trát jej zase vy­u­ži­je na­pří­klad při ana­lý­ze kri­zo­vých si­tu­a­cí či pro pod­po­ru tu­ris­mu. Plně do­stup­ný však bude i ve­řej­nos­ti. Tvor­ba troj­roz­měr­né mapy je mo­men­tál­ně ve své třetí fázi.

Do­cí­lit op­ti­mál­ní­ho roz­vo­je sí­del­ní struk­tu­ry je ve spo­ji­tos­ti s nut­nos­tí do­dr­žet řadu zásad a na­ří­ze­ní slo­ži­tá práce. Mnoho vel­kých měst se tak při pro­jekč­ních čin­nos­tech a územ­ním plá­no­vá­ní stále čas­tě­ji spo­lé­há na po­moc di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií. Díky nim je možné vy­tvá­řet ak­tiv­ní troj­roz­měr­né mo­de­ly sídel, které po­sky­tu­jí ide­ál­ní pod­kla­dy pro hod­no­ce­ní vhod­nos­ti re­a­li­za­ce růz­ných typů pro­jek­tů.
Kom­plet­ní 3D model svého území bude mít v brzké době k dis­po­zi­ci i Brno. Jeho tvor­bu za­jiš­ťu­je firma To­p­Gis, která se spe­ci­a­li­zu­je na mo­bil­ní a le­tec­ké ma­po­vá­ní. Troj­roz­měr­ná mapa Brna vzni­ká po­mo­cí ste­re­o­fo­to­gra­m­me­t­ric­ké­ho ma­po­vá­ní. 3D ob­jek­ty vzni­ka­jí po­mo­cí spe­ci­ál­ních brýlí ze ste­re­o­pá­rů le­tec­kých mě­řic­kých sním­ků.

Plánování i turismus

Při­pra­vo­va­ná 3D mapa ji­ho­mo­rav­ské me­t­ro­po­li vý­raz­ně zjed­no­du­ší po­su­zo­vá­ní vlivu nově na­vr­že­ných ob­jek­tů na stá­va­jí­cí zá­stav­bu. Troj­roz­měr­ný model budov se dá rov­něž zú­ro­čit na­pří­klad při ana­lý­zách ší­ře­ní hluku, zjiš­ťo­vá­ní do­pa­dů lid­ské čin­nos­ti na ži­vot­ní pro­stře­dí nebo pro sle­do­vá­ní zne­čiš­tě­ní vzdu­chu. Uži­teč­ný může být také při kri­zo­vém ří­ze­ní, v němž jsou ře­še­ny do­pa­dy pří­rod­ních ka­ta­strof, ha­vá­rií či te­ro­ris­tic­kých útoků. Dal­ším od­vět­vím, ve kte­rém na­jdou tato data uplat­ně­ní, je tu­ris­ti­ka. Zde se 3D mo­de­ly dají vy­u­žít pro pro­pa­ga­ci města, kupří­kla­du ve formě vir­tu­ál­ních pro­chá­zek.
Ma­po­vá­ní celé řady lo­ka­lit, zejmé­na v cen­t­ru Brna, je již ho­to­vé a Kan­ce­lář ar­chi­tek­ta města (KAM) s ním ak­tiv­ně pra­cu­je. Vy­u­ži­la je kupří­kla­du u mo­de­lo­vá­ní struk­tu­ry zá­stav­by v pří­pa­dě mo­der­ní čtvr­ti Tr­ni­tá, no­vé­ho vla­ko­vé­ho ná­dra­ží nebo chys­ta­né Br­něn­ské třídy.
3D model zob­ra­zu­je různé měs­to­tvor­né pa­ra­me­t­ry, jako je struk­tu­ra zá­stav­by, tva­ro­slo­ví střeš­ní kra­ji­ny nebo roz­mís­tě­ní stro­mů. Pro­sto­ro­vý po­hled umožňuje za­chy­tit i dů­le­ži­té kom­po­zič­ní prin­ci­py, ty­pic­ky prů­hle­dy, gra­da­ce, sy­me­t­rii nebo po­stup­ně ote­ví­ra­né po­hle­dy na měst­ské pa­no­ra­ma.

Využije ji i veřejnost

Pro­jekt, jehož cílem je zho­to­ve­ní kom­plet­ní 3D mapy všech budov na území města Brna, je ak­tu­ál­ně ve své třetí fázi. Do­po­sud vy­tvo­ře­né troj­roz­měr­né vi­zu­a­li­za­ce jsou však již pro ve­řej­nost na strán­kách města volně do­stup­né. Ob­ča­né se tak mohou sami se­zná­mit s tím, jak se zá­stav­ba kolem nich během bu­dou­cích let pro­mě­ní. V le­toš­ním roce je do­kon­čo­vá­no zpra­co­vá­ní ně­kte­rých částí šir­ší­ho cen­t­ra města. Dal­ším bude ma­po­vá­ní lo­ka­lit v Jun­dro­vě, Ža­bo­vřes­kách, Ko­hou­to­vi­cích či Ko­mí­ně.
Kom­plet­ně ve 3D by město podle vy­já­d­ře­ní KAM mohlo být do tří let. Cel­kem je 3D model města Brna roz­dě­len na 105 lo­ka­lit a nyní je ho­to­vých 42 z nich. Model by tak mohl být zkom­ple­to­ván v le­tech 2024 až 2025.


Mohlo by vás zajímat: