Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Služba EagleView Cloud s možností snímkování

Autor článku: Eagle­View Tech­no­lo­gies   
Pátek, 27 Leden 2023 13:26

Tags: Cloud | EagleView | GIS | GSD | Snímkování

eagleview-cloud-2304Eagle­View Tech­no­lo­gies, ame­ric­ký po­sky­to­va­tel le­tec­ké­ho sním­ko­vá­ní, soft­wa­ru a ana­ly­ti­ky, vy­lep­šu­je Eagle­View Cloud pro stát­ní zá­kaz­ní­ky. Cha­rak­te­ris­tic­ká služ­ba spo­leč­nos­ti v ob­las­ti sním­ko­vá­ní a soft­wa­ru na­bí­zí jasné le­tec­ké sním­ky, přes­né mě­ře­ní ne­mo­vi­tos­tí a snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware a ana­ly­tic­ké ná­stro­je.

Eagle­View Cloud je dů­le­ži­tým zdro­jem pro vlád­ní od­dě­le­ní, včet­ně od­dě­le­ní pro vy­mě­řo­vá­ní daní, GIS, ve­řej­nou bez­peč­nost a ve­řej­né práce.

Eagle­View Cloud nyní za­hr­nu­je le­tec­ké sním­ky s 1pal­co­vou vzdá­le­nos­tí vzor­ků země (GSD), což je nej­vyš­ší stan­dard v oboru, kdy každý pixel před­sta­vu­je jeden čtve­reč­ní palec plo­chy země. Šikmé sním­ky, které se ob­vykle po­ři­zu­jí pod úhlem 40 až 45 stupňů, po­sky­tu­jí lepší pře­hled­nost a boční po­hle­dy na bu­do­vy, domy a po­zem­ky. To umožňuje úřa­dům vidět změny na po­zem­cích, ana­ly­zo­vat sil­ni­ce a in­frastruk­tu­ru a vy­tvá­řet přes­né daňové od­ha­dy.

Spolu se za­řa­ze­ním 1pal­co­vých šik­mých sním­ků při­da­la Eagle­View do služ­by Eagle­View Cloud 3pal­co­vé or­to­go­nál­ní sním­ky GSD. Tyto or­to­go­nál­ní sním­ky, 3pal­co­vé nebo s lep­ším GSD, po­má­ha­jí úřa­dům iden­ti­fi­ko­vat struk­tu­rál­ní změny budov, pří­stav­by domů a stav ne­pro­pust­ných po­vrchů. Or­to­go­nál­ní sním­ky, je­jichž cena je kon­ku­ren­ce­schop­ná, na­bí­ze­jí po­hled shora dolů a mohou být do­dá­vá­ny ročně nebo ně­ko­li­krát ročně.

Eagle­View Cloud bude příš­tě k dis­po­zi­ci v ko­merč­ních od­vět­vích včet­ně po­jiš­ťov­nic­tví, sta­veb­nic­tví a so­lár­ní ener­ge­ti­ky.

Chce­te-li se o služ­bě Eagle­View Cloud do­zvě­dět více, na­vštiv­te eagleview.com/eagleview-cloud.Mohlo by vás zajímat: