Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CleverMaps a Moře půdy digitalizují územní plány ČR

Autor článku: Redakce   
Pátek, 24 Listopad 2023 11:01

IMG 6988-2347Společnosti Cle­ver­MapsMoře půdy ozná­mi­ly novou služ­bu pro in­ves­to­ry do ne­mo­vi­tos­tí, po­sta­ve­nou na di­gi­ta­li­za­ci územ­ních plánů. Tento pro­jekt má za cíl zjed­no­du­šit a ze­fek­tiv­nit pro­ce­sy spo­je­né s ana­lý­zou a hod­no­ce­ním ploch pro vý­stav­bu v České re­pub­li­ce. Územ­ní plány jsou ofi­ci­ál­ní­mi do­ku­men­ty měst a obcí, které sta­no­vu­jí, kde a co je možné sta­vět a kde to na­o­pak možné není.

Jedná se o zá­sad­ní zdroj in­for­ma­cí pro ko­ho­ko­liv, kdo hledá vhod­ný pro­stor pro vý­stav­bu, v sou­čas­ném stavu však ne­e­xis­tu­je jedno místo pro je­jich na­le­ze­ní a pří­pad­ný in­ves­tor musí sta­ho­vat jed­not­li­vé územ­ní plány z webů sa­mot­ných obcí. Tyto územ­ní plány mají navíc po­do­bu PDF a ještě ne­dáv­no ne­e­xis­to­val jed­not­ný stan­dard pro je­jich mě­řít­ka, barvy ur­če­ných ploch nebo jed­not­né po­pis­ky. Sou­čas­ný stav di­gi­ta­li­za­ce územ­ních plánů v pod­sta­tě zne­možňuje je­jich da­to­vou ana­lý­zu.

Ne­do­sta­teč­ná di­gi­ta­li­za­ce územ­ních plánů vý­raz­ně kom­pli­ku­je práci s nimi a úplně zne­možňuje je­jich hro­mad­nou ana­lý­zu. Kli­en­ti Cle­ver­Maps do­po­sud sta­ho­va­li územ­ní plány ručně a ana­ly­zo­va­li je po jed­nom, proto bylo při­stou­pe­no k je­jich di­gi­ta­li­za­ci.

Každý územ­ní plán je uni­kát a po­jme­no­vá­vá plo­chy pro ob­chod­ní místa vlast­ním ter­mí­nem. V sou­čas­nos­ti jsou v rámci akvi­zi­ce no­vých ne­mo­vi­tos­tí hle­dá­na na mapě tzv. bílá místa a ná­sled­ně zjiš­ťo­vá­no, jest­li mají správ­ný územ­ní plán. Obec po obci, web po webu. Každý jeden je po­tře­ba po­cho­pit, po­rov­ná­vat gra­fi­ku s texty. Je to ča­so­vě velmi ná­roč­né.

Změ­nit to má za cíl pro­jekt Cle­ver­Maps a Moře půdy. Moře půdy vek­to­ri­zo­va­lo vět­ši­ny ná­vrhů a re­zerv územ­ních plánů a tím vy­tvo­ři­li jed­not­ný da­to­vý pod­klad pro celé území ČR. Tato práce byla do znač­né míry ma­nu­ál­ní a tým Moře půdy tak tr­va­lo di­gi­ta­li­zo­vat vět­ši­nu ČR ně­ko­lik mě­sí­ců. Díky to­mu­to úsilí je to ale po­pr­vé, co mohou firmy vy­hle­dá­vat nad územ­ní­mi plány na­příč kraji, městy a ob­ce­mi. A pro­to­že se jedná o stan­dar­di­zo­va­ný da­to­vý pod­klad, lze jej díky Cle­ver­maps pro­po­jit s dal­ší­mi da­to­vý­mi zdro­ji. Po­pr­vé lze tak kom­bi­no­vat data z územ­ní­ho plánu se zdro­ji jako ka­tastr ne­mo­vi­tos­tí, Re­gis­tr územ­ní iden­ti­fi­ka­ce, adres a ne­mo­vi­tos­tí (RÚIAN), ale taky de­mo­gra­fií, kupní silou, do­prav­ní do­stup­nos­tí, vzdá­le­nos­tí elek­tric­ké sítě a dal­ší­mi in­for­ma­ce­mi.

Díky to­mu­to ře­še­ní je možné vy­hle­dá­vat na­příč Čes­kou re­pub­li­kou plo­chy vhod­né pro vý­stav­bu re­zi­denč­ních a ko­merč­ních ne­mo­vi­tos­tí. Ty­pic­kou po­ptáv­kou je vy­hle­dá­vá­ní a iden­ti­fi­ka­ce ploch vhod­ných pro vý­stav­bu fo­to­vol­taic­kých elek­trá­ren a dal­ších ob­no­vi­tel­ných zdro­jů ener­gie. Zá­ro­veň se díky di­gi­ta­li­za­ci územ­ních plánů dá za­hr­nout bu­dou­cí vývoj lo­ka­lit do oceňova­cích mo­de­lů ne­mo­vi­tos­tí pro banky, po­jiš­ťov­ny i ve­řej­ný sek­tor.
Služ­bu Cle­ver­Maps a Moře půdy vy­ví­je­li ve spo­lu­prá­ci s vy­bra­ný­mi kli­en­ty, včet­ně in­ves­tič­ní sku­pi­ny Na­tland, která je ve startu­pu zá­ro­veň in­ves­to­rem. Nyní Cle­ver­Maps za­řa­zu­jí di­gi­ta­li­zo­va­né územ­ní plány do své clou­do­vé plat­for­my a jsou tak k dis­po­zi­ci všem kli­en­tům.