Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MISYS & ATLAS DMT Nový rozměr v GIS

Od počátků geografických informačních systémů (GIS) je obvyklé, že se používají data zpracovaná pomocí digitálních modelů terénu (DMT). Mohou to být například vrstevnice, bodová pole, řezy a další data, která jsou uživateli k dispozici v připravených datových sadách. Postupně se DMT, využívané zejména pro tvorbu kartografických podkladů a projektování, začaly uplatňovat v geografických  informačních systémech. Těsná spolupráce firem GEPRO a ATLAS a nové softwarové technologie otevírají další možnosti.

 

Handicapem mnoha používaných informačních systémů je skutečnost, že pracují prakticky výhradně s 2D nebo 2,5D daty. Při běžné práci to není na závadu, ale existuje skupina úloh, ve kterých by možnost podívat se na zájmové území „jako ve skutečnosti“ hodila. Jde zejména o posuzování stávající či nové zástavby, terénních úprav, výsadby zeleně a jiné. Zajímavé mohou být i další možnosti, které DMT poskytuje – tvorba terénních profilů a nejrůznějších klasifikací. Zde je potřeba si uvědomit, že pomocí aparátu DMT se nemusí modelovat jen tvar terénu – místo nadmořské výšky může být použita jakákoli jiná veličina. Lze tak modelovat například hustotu obyvatelstva, úroveň znečištění, výsledky výpočtů intenzity radiového signálu nebo viditelnosti určeného bodu z okolního terénu či jakékoli jiné hodnoty vázané na polohu. Tyto veličiny převede DMT pomocí barevné škály do srozumitelné podoby ve výkresu, který lze vložit jako další informační vrstvu do GIS systému.
pracovní výkres s výškopisem a polohopisem
Obr. 1 MISYS – pracovní výkres s výškopisem a polohopisem

Modulární řešení

Příkladem realizace takového systému je geografický informační systém MISYS s moduly ATLAS DMT. Systém MISYS, který se používá zejména pro správu území, majetkoprávní vztahy, územní plánování, pozemkové úpravy, nejrůznější pasporty a další, je rozšířen o moduly systému ATLAS DMT.Velkou výhodou spojení systému MISYS a ATLAS DMT je schopnost pojmout data potřebná pro tvorbu digitálního modelu terénu (3D bodová pole a povinné spojnice) a rozsáhlé možnosti zobrazování nejrůznějších geodat a jejich kombinací.
grafické znázornění hypsometrie
Obr. 2 ATLAS DMT – grafické znázornění hypsometrie

Těsná vazba

Jednotné modulární prostředí MISYS poskytuje uživatelům známé prostředí, do kterého vstupují nové funkce modulů ATLAS DMT. Vedle standardních gisových funkcí umožňuje integrované řešení na připraveném digitálním modelu území zobrazit například řezy terénem nad vybranou trasou, prostorový pohled na území nebo výsledek analýzy terénních tvarů přímo v prostředí MISYS.

Modelování

Digitální model terénu může být volitelně  pokryt ortofotomapou, katastrální mapou apod. nebo bitmapou sejmutou přímo z výkresu systému MISYS. Budovy jsou definovány polygony stěn a střech. Stěny budov mohou být pokryty texturou nebo snímky fasád. Další objekty , např. stromy a keře, sloupy, kašny, postavy jsou znázorněny rastrovým obrázkem, který se natáčí směrem k pozorovateli. Pro zrychlení práce lze zobrazování rastru na terénu i fasád vypnout a pracovat jen s hmotovou studií. Pro vytváření 3D pohledů je potřeba definovat pozici pozorovatele a cíle a jejich výšky nad terénem. To se provádí jednoduše grafickým zadáním v systému MISYS. 3D pohled je možné doladit přemístěním polohy kamery nebo cíle s okamžitou změnou v okně s 3D náhledem nebo použít možností, které poskytuje přímo náhledové okno – zoom, rotaci, změnu ohniskové vzdálenosti a řadu dalších. V okamžiku nalezení správného pohledu jej lze uložit ve zvoleném rozlišení do souboru nebo rovnou vytisknout. Kromě statických pohledů je možné vytvářet průlety po určené trase eventuálně vygenerovat filmové soubory .AVI.
3D vizualizace
Obr. 3 3D vizualizace

Variabilita funkcí

Standardní prostředí systému MISYS je doplněno o ovládací panel pro volání nových funkcí – 3D pohledů, řezů a výplní. U řezů, resp. výplní postačí uživateli zadat trasu (pro řezy) nebo oblast (pro barevné plochy) a systém automaticky vytvoří řez, resp. barevné výplně sledovaného jevu, a vloží je do výkresu. Vedle předdefinovaných parametrů (svislé popisy, měřítka u řezů, barevnou škálu pro výplně), má uživatel k dispozici bohaté možnosti vlastního nastavení.
Řez ve výkresu
Obr. 4 Řez ve výkresu

Široké možnosti využití

Jednotné modulární prostředí MISYS spolu s funkcemi modulů ATLAS DMT poskytují uživatelům široké možnosti využití. Oblast GIS řešení je s moduly ATLAS DMT obohacena o 3D pohledy, hypsometrii, průlety nad územím a další. V oblasti geodézie lze toto řešení využít navíc pro 3D úlohy typu generování vrstevnic nebo izočar obecně, podélné a příčné řezy, kubatury, dokumentaci vedení liniových objektů, projektování liniových staveb apod. Odborníci na územní plánování mohou využívat intregrované řešení pro lepší přehled o území, analyzovat jevy, využívat modelování pro prezentaci území rozvojových zón, turistických oblastí apod. Další možnosti využití mohou nalézt projektanti pozemkových úprav při hodnocení nebezpečí eroze a půdního smyvu, při projektování polních cest atd.