E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
SOLIDWORKS
SUSE

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Symbióza GIS, ERP a Business Intelligence

Tags: ERP | GIS | Utility

Pole1Žijeme v epoše globálního ekonomického prostoru, kde má velké množství ekonomických aktivit vztah k prostorovému rozmístění objektů, kterých se tyto aktivity týkají. Podpora rozhodovacích procesů vyžaduje, aby byly informační systémy schopné zpracovávat i geografické informace.

Integrace podnikových informačních systémů

V současnosti při vývoji a nasazování podnikových informačních systémů (dále IS) se ukazuje nutnost jejich integrace. Jednotlivé IS spravují podnikové informace z různých pohledů. Údaje ekonomického a organizačního charakteru spravují ERP systémy, údaje obsahující prostorový kontext spravuje geografický IS (dále GIS). Implementace podnikových IS je založena na informačním pokrytí identifikovaných aktivit v rámci podnikových procesů. Cílem je pokrytí vybraných aktivit podnikových procesů, reportování z pohledu obchodních aktivit společnosti, provádění prostorových a finančních analýz při plánování a realizaci provozu a údržby majetku společnosti.

Symbióza GIS a ERP

Důvodem řešení integrace ERP a GIS je správa rozdílného typu dat o objektech společnosti. Samostatné (neintegrované) IS mají několik nevýhod.

V ERP systémech implementovaných ve společnostech spravujících rozsáhlé liniové stavby, kterých část může být umístěna pod povrchem, je problematické vyhledávání a lokalizace jednotlivých zařízení v terénu. Vztahy mezi objekty v ERP systému jsou definovány na základě jejich hierarchie, zatímco v GIS systému na základě jejich topologie (prostorových vztahů). Ze stejného důvodu není možné provádět prostorové analýzy rizikových faktorů a jejich dopadu na provoz a údržbu technických zařízení, ostatní části sítě, dotčené odběratele a podobně.

Možnosti GIS vyniknou v symbióze s jinými systémy podnikové informační infrastruktury, zejména ERP aplikacemi a aplikacemi z oblasti Business Intelligence. V GIS systémech je naopak pracné a neúčelné zpracovávat ekonomické, organizační a technické údaje o provozu a údržbě.

Integrovaná řešení ERP a GIS umožňují z hlediska požadavků cílových uživatelů zpřístupnit integrované údaje:

 • tzv. „Silným" uživatelům, kteří vykonávají správu a aktualizaci údajů v integrovaných systémech (ERP a GIS)
 • tzv. „Slabým" uživatelům, kteří integrované údaje zobrazují, analyzují, vyhledávají, tisknou, vytvářejí reporty a podobně v prostředí podnikového intranetu, případně internetu

Symbióza GIS, ERP a Business Intelligence

Integrované řešení zpřístupňuje uživatelům všechny dostupné údaje ekonomického (ERP) i prostorového (GIS) charakteru a umožňuje provádět analýzy „synergicky", tj. analyzovat data z ekonomického i prostorového hlediska v jednom IS.

Typické scénáře nasazení GIS systémů v utilitních společnostech

singapore3-lgInformace získané z GIS jsou často využívány při inventarizaci majetku z hlediska evidence prostorových informací o nemovitém majetku, aktualizaci polohy movitého majetku, plánování údržby, revizí, řešení havarijních situací a podobně. Informace o poloze jsou důležité i při reportování událostí, například poruch. Dosud zmiňované scénáře jsou sice důležité a mohou významně přispět k efektivnějšímu fungování prakticky všech typů firem, existují však společnosti, pro které je GIS klíčový. Jde o utilitní společnosti, tj. společnosti telekomunikační a distribuční (distribuující energie, vodu, odpady, atd.). Při správě zařízení a řízení podnikových procesů utilitních společností se GIS vyprofiloval jako plnohodnotný IS. Utilitní společnosti spravují objekty, které jsou z prostorového hlediska rozsáhlé a vytvářejí složité prostorové sítě velkého zeměpisného i topologické rozsahu.

Význam GIS a hodnota prostorových dat, které spravuje, roste s šířkou jeho integrace s dalšími IS a jejich základními údaji. Primárním úkolem GIS je tvorba, správa, analýza a zprostředkování prostorových a neprostorových (popisných) údajů o provozovaných zařízeních a vztazích mezi nimi.

Z pohledu plánování a realizace provozu a údržby je jejich evidence a správa v integrovaných GIS ERP řešeních důležitá z pohledu pokrytí následujících cílů:

 • zvýšení efektivnosti alokace zdrojů společnosti (personálních, materiálových...) na provoz a údržbu na celopodnikové úrovni, zvýšení produktivity údržby, atd.
 • zefektivnění (zrychlení, zvýšení kvality při nižších nákladech) údržby a havarijních zásahů v terénu a synergie mezi plánovanými a havarijními činnostmi v terénu
 • standardizace procesů provozu a údržby v utilitních společnostech na všech úrovních řízení
 • normalizace datového modelu, definice obsahu a struktury technických, ekonomických a prostorových dat v oblasti provozu a údržby
 • efektivní pokrytí pracovního postupu (workflow) provozu a údržby systémy ERP a GIS

Představení Corinex Group

Efektivní provoz a údržba systémů vyžaduje množství kvalitních technických, ekonomických a prostorových informací. Potřebné údaje poskytují buď nadstandardně upravené samostatné IS, nebo integrované IS vybudované nad účelovými IS.

Řešení integrovaného systému vychází ze standardních systémů, které je třeba upravit podle požadavků konkrétního zákazníka. Při provádění je třeba účinně zohlednit jeho specifické požadavky. Předpokladem úspěšné realizace je vysoce kvalifikovaný tým řešitele, který má potřebný know-how (knowledge base), vizi, resp. zkušenosti ve společnostech působících v podobné oblasti.

GIS řešení a integrace podnikových IS realizovaných společností Corinex Group jsou založeny na platformách:

 • GE Smallworld – orientované na potřeby velkých utilitních a telekomunikačních společností s vysokým počtem uživatelů. Integrace GIS s ERP systémy (např. SAP).
 • ESRI – určené hlavně pro státní správu a samosprávu (tzv. Government), protože obsahují moduly odpovídající jejich potřebám a úkolům (např. moduly: Územní plán, Nemovitý majetek, Doprava, atd.). AVL systémy integrované s GIS řešení určené pro management vozového parku, případně osob, podporu logistiky a dispečinku.

Řešení CORINEX pokrývají potřeby společností na celopodnikové úrovni. Řešení nabízí uživatelsky přitažlivé a komfortní prostředí, které pokrývá individuální požadavky zákazníka pomocí funkčních modulů. S ohledem na výkon, robustnost, spolehlivost řešení a přizpůsobivost standardní verze individuálním požadavkům společnosti je určeno pro střední a velké společnosti.

Implementované řešení poskytuje podporu provozních a údržbových činností, rychlý a pohodlný přístup k aktuálním údajům širokému spektru koncových uživatelům, centralizovanou správu a evidenci a editaci dat, podporu rozhodování a plánování nových možností investic společnosti a integraci GIS s dostupnými informačními systémy, např. SAP.

Smallworld

Výhody se dají shrnout do několika bodů:

 • zlepšení řízení a správy prostorových a popisných dat
 • zpřístupnění aktuálních prostorových dat široké skupině koncových uživatelů
 • zkvalitnění rozhodování a plánování investic, které vedou ke snížení provozních nákladů společnosti
 • zefektivnění činností provozu a údržby, prevence před haváriemi a poruchami
 • řízení přístupu k datům – jednoduchá správa rolí a uživatelských práv, vysoký stupeň řízení autorizace k údajům podle role, lokality a třídy objektu

Závěrem

Začlenění GIS do podnikových informačních systémů může významně přispět k lepšímu a efektivnějšímu fungování nejen logistických, ale i výrobních firem a institucí státní správy a územní samosprávy. Geograficky lokalizované informace získané z analytických BI aplikací pomáhají manažerům při rozhodovacích procesech, přispívají k efektivnější správě nemovitého majetku a vozového parku. Investice do GIS proto při efektivním využívání mohou zúročit již ve velmi krátkém časovém horizontu.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit