Inzerce
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
Data&AI Forum 2020

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ATLAS DMT – projektování a geodetické práce

Tags: DMR | DMT | GIS

02-atlas-05Původní český programový systém ATLAS DMT je znám zatím spíše mezi geodety jako prostředek pro digitální modelování terénu. Součástí ATLASu jsou však také speciální funkce a projekční moduly, které umožňují projektování komunikací (polní a lesní cesty, úpravy vodních toků), liniových sítí (kanalizace, vodovody) a těžebních prací (odstřely, plánování postupu těžby, kubatury vrstev).

Program ATLAS DMT je modulární systém, který již v základní verzi umožní uživateli vytvořit digitální model reliéfu. Na základě DMR lze nastavit zobrazení vrstevnic, hypsometrie, sklonitosti či expozice terénní plochy. Pouhým nastavením zobrazení modelu a volbou reprezentace reliéfu projektant získává informace potřebné k návrhu dalších opatření.

Základem modelů terénu je nepravidelná trojúhelníková síť. Systém má vlastní grafické prostředí, které nabízí funkce obvyklé v CAD programech a zároveň přístup k aplikačním modulům. Vzhledem k unikátnímu spojení projekčních a geodetických funkcí programu se setkáme s jeho nasazením nejen při tvorbě vrstevnicových plánů a terénních profilů, ale i při projektování liniových staveb, trojrozměrných vizualizacích krajiny a měst, řešení zátopových čar nebo při statistickém vyhodnocování charakteristik povrchu území.

Co dokáže ATLAS DMT

ATLAS DMT představuje programový systém pro interaktivní zpracování ploch v trojrozměrném prostoru. Je určen k práci s terénem, především z hlediska aplikačních výstupů. Umožňuje řešit celou řadu úloh – od vizualizace reliéfu (vrstevnice, řezy, pohledy), výpočtu kubatur a profilů, projektování, až po specializované analýzy ploch. Dokáže pracovat s vybranou oblastí modelu, přenášet ji do jiných modelů, porovnávat, sčítat, odčítat a prolínat plochy, zahustit i ředit bodové pole.

Program umí zpracovat jak přímo měřený profil, tak i převzít výškové údaje z digitálního modelu terénu. Celý návrh se odehrává v prostředí grafického editoru profilů, takže většinu úloh lze zadávat a upravovat graficky s okamžitou odezvou a aktualizací dat na obrazovce. Důležitou vlastností editoru je měřítková nezávislost. Systém umí pracovat naprosto nezávisle s délkovým, výškovým a výkresovým měřítkem. Je proto možné v kterémkoli okamžiku libovolně změnit měřítko a systém automaticky zachová všechny vazby, velikosti objektů a popisů v optimálním stavu.

02-atlas-01
Obr. 1 Zobrazení vrstevnic na DMR

Propojení s jinými programy

ATLAS DMT reaguje na typické požadavky uživatelů, kteří se zabývají problematikou GIS, pozemkových úprav, projekční činností nebo geodetickými úlohami. Aplikace roste s potřebami svých uživatelů. Jejich připomínky a rady, které prezentují na společných setkáních uživatelů, ovlivňují směrování dalšího vývoje.

Propojení systémů MISYS, KOKEŠ a ATLAS DMT umožňuje výhodné sdílení zpracovávaných dat i používaných funkcí jednotlivými účastníky v procesu rozhodování a plánování. Geodeti, projektanti PÚ i pracovníci státních úřadů tak mají k dispozici nástroje a technologie, které pokrývají naprostou většinu jejich požadavků. Nejjednodušší způsob, jak systémy MISYS , KOKEŠ nebo ATLAS DMT poznat podrobněji, je bezplatně si je zapůjčit k vyzkoušení.

Projektování liniových staveb

Projekční moduly obsahují optimalizační úlohy, které výrazně zrychlují jak vlastní návrh, tak i úpravu vzhledu výkresu. Na základě zadaných parametrů (např. minimální krytí, max. sklon, vzdálenost příčných profilů apod.) program provede a vykreslí prvotní návrh, který je možné dále graficky editovat. Kromě toho jsou zde funkce pro automatické rozmisťování řezů ve výkresu, optimalizace srovnávacích rovin či dělení textů do více řádků.

Výstupem ze systému je jednak výkres, který je možno vytisknout nebo převést do DXF, jednak textové soubory, např. s výpočtem kubatur, limitkou materiálu, hydraulickými parametry aj. Výsledky projektu lze přenést do původního terénu a provést vizualizaci (např. animaci jízdy vozidla po projektované cestě).

02-atlas-02
Obr. 2 Liniové stavby

Projektování těžebních prací

Významnou skupinu v systému ATLAS DMT tvoří moduly vztahující se k zemním pracím a těžební činnosti. Jedná se především o výpočty kubatur, které v kombinaci s geologickým modelem mohou podávat informace o vrstvách v těžené oblasti. Dále je k dispozici nástroj usnadňující projektování postupu těžby v povrchových dolech a rovněž aplikace pro návrh clonových odstřelů, která umožňuje kontrolovat bezpečné rozmístění vrtů s trhavinou. Byl vyvinut také speciální modul pro zpracování dat pořízených laserovým scannerem při stavbě tunelů, jehož výstupem jsou izolinie odchylek, řezy, kubatury a 3D zobrazení. Tato aplikace byla úspěšně používána v letech 2003–2005 švýcarskou firmou BSAP při kontrole provádění stavby železničního tunelu Lötschberg, který s 35 km délky patří k největším dílům tohoto druhu v Evropě.

Grafické výstupy

ATLAS DMT umožňuje tvorbu informačních výstupů, např. půdorysných plánů, podélných a příčných řezů na jediném výkresu, včetně možnosti vzájemného provázání. Objektově orientované grafické prostředí s členěním objektů do hladin slouží jako základna pro množství projekčních a analytických aplikací. Výhodou je možnost vytvářet vlastní značky nebo přímo vzorové objekty, které mohou být později použity při tvorbě nových výkresů. Program dokáže vytvořit hypsometrický nebo vrstevnicový plán, vkládat objekty a kreslit polygony, které mohou být v případě potřeby spuštěny na reliéf.

02-atlas-03

Obr. 3 Projekční práce

Vizualizace

Vizualizační modul 3D Vizualizace slouží k rychlému perspektivnímu pohledu na model a k tvorbě statických a dynamických vizualizací reliéfu. Využívá technologii Open GL, která dokáže pracovat přímo s grafickou kartou počítače a nezatěžuje tak procesor, čímž umožňuje plynulejší a rychlejší 3D pohledy na reliéf. Součástí vizualizace může být pokrytí objektů bitmapami (ortofoto, digitální mapa, textura) nebo vložení objektů do prostoru (budovy, stromy apod.). Výstupem vizualizace může být statický obrázek (bitmapa) nebo dynamický přelet nad terénem.

02-atlas-04Obr. 4 Vizualizace DMR ve 3D

Společnost ATLAS

Společnost byla založena za účelem vývoje vlastního grafického softwaru pro oblast inženýrských prací již v roce 1990. ATLAS úzce spolupracuje se společností GEPRO a podílí se na vývoji několika společných modulů. Kromě bohaté nabídky specializovaných funkcí programu ATLAS DMT poskytuje společnost ATLAS i služby, které souvisí se zpracováním výškopisných dat a tvorbou mapových výstupů.

Autor pracuje ve společnosti ATLAS, s. r. o.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit