Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zynga a tým Liberty Walk zahajují designovou soutěž

Autor článku: Zynga   
Čtvrtek, 26 Listopad 2020 09:59

Tags: CSR Racing 2 | Design | Elite Tuners | Hry | Liberty Walk | Soutěž | Tuning | Zynga

BW 2-2048Spo­leč­nost Zynga ozná­mi­la v sou­vis­los­ti se spuš­tě­ním Elite Tu­ners a sou­tě­že „De­sign A Wrap“ ve hře CSR Ra­cing 2 (CSR2) part­ner­ství s před­ním ja­pon­ským tu­ne­rem au­to­mo­bi­lů Li­ber­ty Walk. Po­čí­na­je 9. pro­sin­cem mohou hráči vstou­pit do ex­klu­ziv­ní mo­bil­ní zá­vod­ní sou­tě­že vy­tvo­ře­ním vlast­ní­ho po­le­pu au­to­mo­bi­lu, který bude uve­den v CSR2. Návrh vý­her­ce sou­tě­že bude umís­tě­ný na sku­teč­né auto Toy­o­ta Supra týmem Li­ber­ty Walk. Pro vstup do sou­tě­že musí hráči na­hrát své vlast­ní ná­vrhy po­le­pů na so­ci­ál­ní média s ozna­če­ním @CSRRa­cing a ha­sh­tagem #CSR2Wrap.

Hráči budou vy­bí­ze­ni k laj­ko­vá­ní a sdí­le­ní svých ob­lí­be­ných de­sig­nů.
Nej­lep­ší de­sít­ka vy­bra­ných ná­vrhů bude před­sta­ve­na týmu Li­ber­ty Walk, který poté 20. února 2021 pro­střed­nic­tvím spe­ci­ál­ní­ho od­ha­lo­vá­ní de­sig­nů, vy­be­re fi­na­lis­tu. Při ozna­mo­vá­ní part­ner­ství vydal Wa­ta­ru San, za­kla­da­tel Li­ber­ty Walk, spolu se svým týmem video, které láká na novou funk­ci Elite Tuner v CSR2.
Elite Tu­ners je jed­ním z nej­vět­ších roz­ší­ře­ní pro úpra­vy v his­to­rii CSR2, která dává hrá­čům ne­ví­da­nou svo­bo­du vy­já­d­řit svou identi­tu hlub­ší­mi úpra­va­mi, jako jsou body kity, spo­i­le­ry a další. Hráči mohou také zvy­šo­vat svůj výkon a při­dá­vat do své stá­va­jí­cí sbír­ky vzác­ná auta.
CSR2 je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní zdar­ma v App Store i na Go­o­gle Play. Další in­for­ma­ce o CSR2 na­jde­te v ko­mu­nit­ních ka­ná­lech hry na Fa­ce­boo­ku, In­stagra­mu, Twit­te­ruYou­Tu­be.
Chce­te-li zob­ra­zit pod­půr­ný ma­te­ri­ál pro CSR2, klik­ně­te sem.


Mohlo by vás zajímat: