Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Personalizované tapety pro domácnost i umělce díky Canonu

Autor článku: Canon   
Středa, 07 Duben 2021 10:01

Tags: Canon | Colorado 1650 | Dekorace | Interiéry | In­te­ri­or Décor | Stavebnictví | UVgel

Interior Décor-2-2115Ob­li­ba in­te­ri­é­ro­vých de­ko­ra­cí, které si zá­kaz­ník může ne­chat zho­to­vit na míru a podle svých před­stav, v po­sled­ních le­tech zá­vrat­ně stou­pá. Při­spěl k tomu i di­gi­tál­ní tisk s do­stup­ný­mi mož­nost­mi pro ta­pe­ty, ná­stěn­né malby a jiné vel­ko­for­má­to­vé de­ko­rač­ní prvky i při ma­lých ob­je­mech a s bez­kon­ku­renč­ní rych­los­tí do­dá­ní opro­ti tisku ana­lo­go­vé­mu.

Ře­še­ní UVgel Wall­pa­per Fac­to­ry od Ca­no­nu se navíc u svých tisků pyšní ga­ran­to­va­nou stá­los­tí barev, odol­nos­tí a zdra­vot­ní ne­zá­vad­nos­tí po­tvr­ze­nou cer­ti­fi­ká­ty, díky čemuž jsou ta­pe­ty vhod­né i pro po­u­ži­tí v cit­li­vých in­te­ri­é­rech jako ne­moc­ni­cích či škol­kách. Spo­leč­nost Canon proto chys­tá kre­a­tiv­ní kampaň s cílem do­ká­zat, že mít vlast­ní ta­pe­tu kde­ko­liv je dnes snad­něj­ší než kdy dřív.

Canon spo­lu­pra­cu­je­me s mnoha tvůr­ci, kteří se vě­nu­jí in­te­ri­é­rům. Ti se sho­du­jí, že po­ptáv­ka po de­ko­ra­cích, které by si kli­ent ne­chal „ušít na míru“, stále stou­pá. Dnes má Canon ře­še­ní, které přes­ně ta­ko­vou po­ptáv­ku do­ká­že uspo­ko­jit, proto jej chce do­stat ještě více do po­vě­do­mí pro­fe­si­o­ná­lů z řad ar­chi­tek­tů, in­te­ri­é­ro­vých de­signe­rů nebo re­klam­ních agen­tur, ale i ši­ro­ké ve­řej­nos­ti.
Canon ře­še­ní na­zva­né UVgel Wall­pa­per Fac­to­ry, v jehož srdci je di­gi­tál­ní vel­ko­for­má­to­vá tis­kár­na Co­lo­ra­do 1650, ofi­ci­ál­ně před­sta­vil vloni, nyní je již díky in­sta­la­cím ve fir­mách za­mě­ře­ných na vel­ko­for­má­to­vý tisk blíže i čes­kým zá­kaz­ní­kům. Spo­leč­nost proto spouš­tí kampaň na­zva­nou In­te­ri­or Décor, v rámci níž chce te­o­re­tic­ké pa­ra­me­t­ry di­gi­tál­ních tis­ko­vých ře­še­ní uká­zat v praxi.

Interior Décor-1-2115

Smys­lem star­tu­jí­cí kam­pa­ně Ca­no­nu je před­sta­vit ino­va­tiv­ní schop­nos­ti UVgel Wall­pa­per Fac­to­ry a vy­u­ži­tí to­ho­to kon­cep­tu v in­te­ri­é­rech na kon­krét­ních in­sta­la­cích. Ve spo­lu­prá­ci s PR agen­tu­rou My.​cz oslo­vil Canon ně­ko­lik čes­kých ar­chi­tek­tů a by­to­vých de­signe­rů, kteří ak­tu­ál­ně plá­nu­jí in­te­ri­é­ro­vé pro­jek­ty a pro něž de­ko­ra­ce při­pra­ve­né na míru a v nej­vyš­ší kva­li­tě zna­me­na­jí při­da­nou hod­no­tu. Právě do seg­men­tu ar­chi­tek­tu­ry a by­to­vé­ho de­sig­nu totiž UVgel Wall­pa­per Fac­to­ry vstu­pu­je jako ka­ta­ly­zá­tor změn. Kre­a­tiv­ní mož­nos­ti, které se tvůr­cům ote­ví­ra­jí, jsou prak­tic­ky ne­o­me­ze­né.
Canon se spuš­tě­ním kam­pa­ně In­te­ri­or Décor zá­ro­veň vy­zý­vá ar­chi­tek­ty, by­to­vé de­sig­né­ry a další tvůr­ce ke spo­lu­prá­ci na pro­jek­tech, které po­mo­hou pre­zen­to­vat mož­nos­ti to­ho­to ře­še­ní pro in­te­ri­é­ry.
Ře­še­ní pro di­gi­tál­ní tisk do in­te­ri­é­rů
UVgel Wall­pa­per Fac­to­ry je pro­dukč­ní ře­še­ní se­stá­va­jí­cí z ně­ko­li­ka kom­po­nent. V první řadě je to vel­ko­for­má­to­vá roll-to-roll tis­kár­na Co­lo­ra­do 1650. Dále po­da­vač Jumbo Roll od spo­leč­nos­ti Fo­to­ba s vlast­ním po­ho­nem, který je při­po­jen k před­ní části tis­kár­ny. Ře­zač­ka XLD 170WP rov­něž od Fo­to­by a na­ví­ječ REW 162 spo­leč­ně za­jiš­ťu­jí au­to­ma­tic­ký ořez pruž­ných médií na ve­li­kost a délku dle přání zá­kaz­ní­ka.

Díky kom­bi­na­ci vel­ko­ob­je­mo­vé­ho po­da­va­če s pro­duk­ti­vi­tou tis­kár­ny Canon a au­to­ma­ti­za­cí zá­kaz­ník do­sáh­ne ne­ví­da­né vý­rob­ní ka­pa­ci­ty bez nut­nos­ti do­hle­du. Ře­še­ní UVgel Wall­pa­per Fac­to­ry se ale týká i zá­kaz­ní­ků, kteří již svou pro­dukč­ní se­sta­vu mají a chtě­li by ji pouze roz­ší­řit a ze­fek­tiv­nit. Vel­ko­for­má­to­vé tis­kár­ny Ca­no­nu totiž mají ote­vře­nou struk­tu­ru roz­hra­ní, díky čemuž má ma­ji­tel mož­nost zvo­lit ře­še­ní pro vstup a vý­stup od růz­ných do­da­va­te­lů.
Pro pro­duk­ci in­te­ri­é­ro­vých tisků je však klí­čo­vá zejmé­na přes­nost roz­mě­rů a ná­vaz­nost jed­not­li­vých dílů, které Canon díky svému ře­še­ní ga­ran­tu­je, a také pa­ten­to­va­ný in­koust UVgel. Mezi jeho nej­vět­ší vý­ho­dy patří to, že pro jeho su­še­ní není nutné teplo, takže při tisku na stro­jích Co­lo­ra­do ne­do­chá­zí ke zkrou­ce­ní média. Vý­stu­py jsou tak vždy sto­pro­cent­ní a při­pra­ve­né k apli­ka­ci.

Při pro­duk­ci vel­ké­ho ob­je­mu tapet sklá­da­jí­cích se z více částí na­bí­zí tech­no­lo­gie UVgel ma­xi­mál­ní kon­t­ro­lu kaž­dé­ho tis­ko­vé­ho bodu a při­ná­ší tak op­ti­mál­ní kon­zis­tent­nost barev při kaž­dém tisku, a to i když tisk pro­bí­há na růz­ných stro­jích v růz­ném čase.

Další vý­ho­dy in­kous­tů UVgel:

  • Fo­to­re­a­lis­tic­ká kva­li­ta tisku téměř na ja­ké­ko­liv fle­xi­bil­ní tis­ko­vé mé­di­um
  • Oka­mži­té za­schnu­tí a vy­tvr­ze­ní
  • Opa­ko­va­tel­nost a kon­zis­ten­ce barev
  • Odol­nost vůči po­škrá­bá­ní a oděru
  • Omy­va­tel­nost
  • Ne­bled­nou­cí a fle­xi­bil­ní apli­ka­ce
  • Snad­ná in­sta­la­ce vý­tis­ků (ro­bust­nost)
  • Vý­tis­ky jsou bez zá­pa­chu
  • Cer­ti­fi­ká­ty zdra­vot­ní ne­zá­vad­nos­ti GRE­EN­GU­ARD Gold, AgBB a ASTM F739 Typ II

Více in­for­ma­cí o UVgel Wall­pa­per Fac­to­ry na­jde­te zde.

 


Mohlo by vás zajímat: