Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bohemia Interactive představuje herní engine Enfusion

Autor článku: Bo­he­mia In­ter­acti­ve   

Tags: Bo­he­mia In­ter­acti­ve | En­fusi­on | Herní en­gi­ne

BI-3-2150Vý­vo­já­ři z nej­vět­ší­ho čes­ké­ho her­ní­ho stu­dia Bo­he­mia In­ter­acti­ve dnes světu ofi­ci­ál­ně před­sta­vi­li nový herní en­gi­ne En­fusi­on. Ten bude tvo­řit zá­klad je­jich bu­dou­cích her. Kromě toho, že novým ti­tu­lům od „Bo­hem­ky“ dodá mo­der­ní au­di­o­vi­zu­ál­ní po­do­bu, vy­zna­ču­je se en­gi­ne En­fusi­on mul­tiplat­form­nos­tí, vy­lep­še­nou uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vos­tí pro hráče a nad­stan­dard­ní pod­po­rou pro tvůr­ce módů.

Nový en­gi­ne En­fusi­on vzni­ká v po­boč­kách Bo­he­mia In­ter­acti­ve v Praze, Brně a v Mníš­ku pod Brdy již 4 roky (myš­len­ky na jeho vznik a ně­kte­ré jeho zá­kla­dy však mají své ko­ře­ny již v roce 2014) a ak­tu­ál­ně se na něm po­dí­lí tým 30 vý­vo­já­řů. Z po­hle­du času, in­ves­tic a lid­ských zdro­jů se jedná o nej­dů­le­ži­těj­ší pro­jekt Bo­he­mia In­ter­acti­ve po­sled­ní doby.

BI-4-2150

Mul­tiplat­form­nost a vy­u­ži­tí mo­der­ních tech­no­lo­gií

En­gi­ne En­fusi­on je mul­tiplat­form­ní, tedy umožňuje vývoj her jak pro PC, tak pro kon­zo­le XboxPla­yStati­on. Hráče na PC a Xboxu po­tě­ší plná pod­po­ra roz­hra­ní Di­rectX 12. Zá­kla­dem je pro­gra­mo­va­cí jazyk C++ s high-level skrip­to­va­cí nad­stav­bou s ná­zvem En­for­ce (OOP skrip­to­va­cí jazyk, se kte­rým se mohli hráči se­tkat již na­pří­klad v DayZ). K ren­de­ro­vá­ní jsou vy­u­ží­vá­ny sha­de­ry psané v ja­zy­ce HLSL.
Au­di­o­vi­zu­ál­ní po­do­ba her za­lo­že­ných na novém en­gi­nu tak bude držet krok s dobou. Op­ti­ma­li­za­ce vy­u­ži­tí zdro­jů mo­der­ních pro­ce­so­rů a gra­fic­kých karet umož­ní ply­nu­lý chodsta­bi­li­tu vy­kres­lo­va­cích frek­ven­cí i při ná­roč­ných si­mu­la­cích. Vý­vo­já­ři své úsilí vě­no­va­li také pod­stat­né­mu vy­lep­še­ní sí­ťo­vé­ho kódu sli­bu­jí­cí­mu ještě lepší mul­tipla­ye­ro­vé zá­žit­ky.

BI-9-2150

En­fusi­on Wor­kbench – všech­ny vý­vo­jář­ské ná­stro­je po­hro­ma­dě

Jed­nou z hlav­ních před­nos­tí en­gi­nu En­fusi­on je jeho pře­hled­nost a uži­va­tel­ská pří­vě­ti­vost pro vý­vo­já­ře. Díky sadě ná­stro­jů En­fusi­on Wor­kbench budou moci snad­no upra­vo­vat atri­bu­ty vy­ví­je­né hry či modu. Nad­še­ným ko­mu­nit­ním tvůr­cům ob­sa­hu se do ruky do­sta­nou stej­né pro­fe­si­o­nál­ní ná­stro­je, jaké vy­u­ží­va­jí vý­vo­já­ři v Bo­he­mia In­ter­acti­ve.

Mo­du­ly En­fusi­on Wor­kbench:

  • World Edi­tor – zde vzni­ka­jí naše vir­tu­ál­ní světy
  • Par­ticle Edi­tor – edi­tor vi­zu­ál­ních efek­tů
  • Ani­mati­on Edi­tor – edi­tor pro kon­fi­gu­ra­ci ani­ma­cí po­stav a ob­jek­tů
  • Script Edi­tor – místo pro psaní a la­dě­ní skrip­tů v ja­zy­ce En­for­ce
  • Audio Edi­tor – edi­tor pro za­po­je­ní audio efek­tů a hudby
  • Be­ha­vi­or Edi­tor – edi­tor pro de­fi­ni­ci cho­vá­ní hrou ovlá­da­ných po­stav (AI)
  • Pro­cedu­ral Ani­mati­on Edi­tor – edi­tor pro jed­no­duš­ší, herně ří­ze­né ani­ma­ce
  • String Edi­tor – edi­tor pro ja­zy­ko­vé lo­ka­li­za­ce
  • La­y­out Edi­tor – edi­tor pro tvor­bu her­ní­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní
  • a další

Wor­kbench je zá­ro­veň úzce pro­po­jen s bac­kend sys­témy Bo­he­mia In­ter­acti­ve, včet­ně vlast­ní­ho worksho­pu. Díky tomu slou­ží jako ro­bust­ní ná­stroj nejen pro vývoj, ale i kom­po­zi­cidis­tri­buci módů pro všech­ny hry, které na en­gi­nu En­fusi­on běží.

Bu­douc­nost a ter­mín uvol­ně­ní pro ve­řej­nost

Vývoj en­gi­nu En­fusi­on tímto ozná­me­ním zda­le­ka ne­kon­čí. Jeho po­stup­ná evo­lu­ce zů­stá­vá hlav­ní pri­o­ri­tou stu­dia Bo­he­mia In­ter­acti­ve. Sa­mot­ný en­gi­ne spolu s ná­stro­ji pro vý­vo­já­ře a uži­va­tel­skou do­ku­men­ta­cí bude uvol­něn pro ve­řej­nost již brzy spolu s první ofi­ci­ál­ní hra­tel­nou ukáz­kou jeho před­nos­tí. Bo­he­mia In­ter­acti­ve pro­za­tím ne­zva­žu­je li­cen­co­vá­ní en­gi­nu En­fusi­on vý­vo­já­řům pro tvor­bu je­jich vlast­ních her.
Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te na enfusionengine.com.