Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Značka Kohler se představí Milánském týdnu designu

Autor článku: Protext – PR servis ČTK   
Čtvrtek, 05 Květen 2022 01:48

Tags: Da­nie­l Ar­sha­m | Design | Interiéry | Kohler | Koupelny | Kuchyně | Stavebnictví

KOHLER Stillness-2218Spo­leč­nost Ko­hler, glo­bál­ní li­festy­lo­vá znač­ka a lídr v ob­las­ti pro­duk­tů do ku­chy­ní a kou­pe­len, se vrací na Mi­lán­ský týden de­sig­nu, aby tam ve svě­to­vé pre­mi­é­ře ve spo­lu­prá­ci s vý­tvar­ní­kem a de­sig­né­rem Da­nie­lem Ar­sha­mem před­sta­vi­la pou­ta­vý umě­lec­ký zá­ži­tek. Se spo­leč­nos­tí Ko­hler se mohou ná­vštěv­ní­ci se­tkat v pro­sto­rách Pa­laz­zo del Se­na­to (Via Se­na­to 10) denně od 12:00 do 22:00 od úterý 7. červ­na do ne­dě­le 12. červ­na.

Sou­čás­tí ex­po­zi­ce Fu­o­ri­Sa­lo­ne spo­leč­nos­ti Ko­hler je vel­ko­ploš­ný umě­lec­ký zá­žit­ko­vý pro­jekt s ná­zvem „Di­vi­ded La­yers" (Od­dě­le­né vrst­vy), in­sta­la­ce vy­tvo­ře­ná přímo pro tyto vý­stav­ní pro­sto­ry, která na­va­zu­je na uve­de­ní pro­jek­tu Rock.01 – umy­va­dla vy­ro­be­né­ho pro­střed­nic­tvím 3D tisku, které Da­niel Ar­sham ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Ko­hler na­vr­hl v roce 2021.

Imer­ziv­ní in­sta­la­ci tvoří řada na sebe na­sklá­da­ných pa­ne­lů, které vy­tvá­ře­jí prů­cho­zí tunel. K vy­tvo­ře­ní in­sta­la­ce Di­vi­ded La­yers in­spi­ro­va­la Ar­sha­ma práce na umy­va­dle Rock.01. Ná­vštěv­ní­kům pro­střed­nic­tvím této in­sta­la­ce umožňuje umy­va­dlem pro­chá­zet. Každý panel od­ka­zu­je na jednu ro­vi­nu 3D tiš­tě­né­ho jílu, je­jichž na­vrstve­ním vzni­ká umy­va­dlo. 3D tisk je pro­ce­sem adi­tiv­ní kon­struk­ce. V tu­ne­lu se na­o­pak pro­je­vu­je sub­trak­ti­vi­ta, kdy jed­not­li­vé části ode­bí­rá­me, aby vznik­ly pro­sto­ry, kte­rý­mi může ná­vštěv­ník pro­jít.

In­sta­la­ce ob­sa­hu­je také je­zír­ko, které fun­gu­je jako zr­ca­dlo­vá plo­cha, jež zdvo­ju­je a od­rá­ží ote­vře­ný pro­stor nitra tu­ne­lu. Ar­sham se snaží do­cí­lit toho, aby se ná­vštěv­ní­ci za­mys­le­li nad při­je­tím pro­sto­ru a jeho tvár­nos­tí, a po­cho­pi­li vzá­jem­né vzta­hy mezi prvky. Ka­den­ce stěn ko­pí­ru­je ryt­mus slou­pů v pa­lá­ci, ve kte­rém je in­sta­la­ce umís­tě­na, a při­spí­vá k cel­ko­vé at­mo­sfé­ře, která na­vo­zu­je dojem po­hy­bu nebo prou­dě­ní.

Prou­dě­ní vody je zde vní­má­no jak v ne­ga­tiv­ním, tak v po­zi­tiv­ním pro­sto­ru, a to bez ohle­du na „funk­ci' formy“. V pří­pa­dě in­sta­la­ce Di­vi­ded La­yers se ná­vštěv­ní­ci oci­ta­jí spíše uvnitř umy­va­dla než v roli uži­va­te­le funkč­ní­ho díla.

Spo­leč­nost Ko­hler a Da­niel Ar­sham vy­u­ží­va­jí tuto pří­le­ži­tost pro osla­vu de­sig­nu a umění k ozná­me­ní ví­ce­le­té­ho part­ner­ství, kte­rým spo­leč­ně po­kra­ču­jí ve zkou­má­ní umění pro­střed­nic­tvím formy a funkč­nos­ti. Spo­leč­nost Ko­hler je po­ctě­na, že i na­dá­le může pů­so­bit ja­kož­to znač­ka, která si za­klá­dá na pod­po­ře umění.

Kromě toho spo­leč­nost Ko­hler vě­no­va­la na po­čest Mi­lán­ské­ho týdne de­sig­nu fi­nanč­ní pří­spě­vek na pro­jek­ty WASH or­ga­ni­za­ce Water Mis­si­on v In­donésii a po­moh­la tak v roce 2022 pro­střed­nic­tvím 15 pro­jek­tů za­jis­tit ne­zá­vad­nou vodu a zá­klad­ní hy­gi­e­nu až pro 10 000 lidí. Plat­for­ma Be­lie­ving in Bet­ter spo­leč­nos­ti Ko­hler usi­lu­je pro­střed­nic­tvím re­vo­luč­ních vý­rob­ků a in­spi­ra­tiv­ních part­ner­ství o zlep­še­ní kva­li­ty ži­vo­ta sou­čas­ných i bu­dou­cích ge­ne­ra­cí pro­střed­nic­tvím de­sig­nu, ře­me­sl­né­ho zpra­co­vá­ní a ino­va­cí.

Spo­leč­nost Ko­hler bude své nej­no­věj­ší glo­bál­ní pro­duk­to­vé ino­va­ce vy­sta­vo­vat také na ve­letr­hu Sa­lo­ne del Mo­bi­le v hale 22 ve stán­ku H15 H19.


Mohlo by vás zajímat: