Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Hardware | Odolné | Průmyslové | Robustní | Rocktab | S500 | Tablety | WEROCK

Werock tablety-2227Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je novou řadu plně odol­ných table­tů „Rocktab S500“ ve třech ve­li­kos­tech ob­ra­zov­ky a s pro­ce­so­ry Intel ge­ne­ra­ce Jasper Lake. Jsou ur­če­ny pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí v prů­mys­lo­vé vý­ro­bě, au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, lo­gis­ti­ce atd. Na­vzdo­ry plně odol­né kon­struk­ci a vo­do­těs­né­mu pouz­d­ru se table­ty vy­zna­ču­jí mnoha vynikajícími vlast­nost­mi.

Celý článek...

Tags: 3Dconnexion | CAD | CadMouse Pro Wireless | Keyboard Pro | Numpad Pro

KBP-SpecialBundle-Teaser-Social-01-1200x628-CZ-22263D­con­nexi­on Key­bo­ard Pro with Num­pad je nová, pro­fe­si­o­nál­ní a er­go­no­mic­ká klá­ves­ni­ce pro in­že­ný­ry, pro­jek­tan­ty, ar­chi­tek­ty a další pro­fe­si­o­ná­ly, kteří si cení po­hod­lí, rych­lost a přes­nost. Od­dě­le­ná, bez­drá­to­vá nu­me­ric­ká klá­ves­ni­ce Num­pad Pro vám umož­ní vy­tvo­řit pro sebe to nej­vhod­něj­ší pra­co­viš­tě. Do­da­teč­né pro­gra­mo­va­tel­né klá­ve­sy, a to 12 na hlav­ní klá­ves­ni­ci a 4 na nu­me­ric­ké, za­jis­tí bles­ko­vý pří­stup k ob­lí­be­ným pří­ka­zům.

Celý článek...

Tags: Film | Fotografie | Grafika | Hardware | Monitory | S80PB | Samsung | View­Fi­ni­ty

ViewFinity S8-2225Sam­sung Electro­nics před­sta­vil nový mo­ni­tor View­Fi­ni­ty S8 (mo­de­lo­vé číslo S80PB) s vy­so­kým roz­li­še­ním pro pro­fe­si­o­nál­ní vy­u­ži­tí v kre­a­tiv­ních obo­rech. Ocení ho zejmé­na fil­ma­ři, fo­to­gra­fo­vé, gra­fi­ci apod. View­Fi­ni­ty je nová řada mo­ni­to­rů Sam­sung s vy­so­kým roz­li­še­ním, u nichž Sam­sung hodlá i na­dá­le po­sou­vat laťku kva­li­ty stále výše. Mo­ni­tor Sam­sung View­Fi­ni­ty S8 bude do­stup­ný v České re­pub­li­ce za­čát­kem čer­ven­ce 2022 ve dvou ve­li­kos­tech.

Celý článek...

Tags: 7865 Tower | AMD Ryzen | Dell | Hardware | Pracovní stanice | Precision | Threadripper PRO

Dell Precision 7865 setup-2224Dell před­sta­vu­je nový model Pre­ci­si­on 7865 Tower, první stol­ní pra­cov­ní sta­ni­ci Pre­ci­si­on za­lo­že­nou na pro­ce­so­rech AMD a první sys­tém Pre­ci­si­on s pro­ce­so­ry AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO 5000 řady WX. Pra­cov­ní sta­ni­ce je vhod­ná pro řadu tvůr­čích čin­nos­tí jako je tvor­ba ani­ma­cí nebo vývoj apli­ka­cí roz­ší­ře­né re­a­li­ty, ale také pro ana­lý­zu roz­sáh­lých sou­bo­rů dat. Před­nos­tí no­vé­ho mo­de­lu Pre­ci­si­on je ob­rov­ský výkon ve spo­je­ní s fle­xi­bi­li­tou.

Celý článek...

Tags: 3D Quadro+ | 3D ske­ne­ry | Con­t­rol | Eva­t­ro­nix | evi­Xs­can | Stutt­gar­t

quadro-4-2223Od­dě­le­ní vý­zku­mu a vý­vo­je spo­leč­nos­ti Evatronix se za­mě­řu­je na návrh ske­ne­rů, které splňují po­tře­by zá­kaz­ní­ků. V po­sled­ních le­tech je vě­no­vá­na po­zor­nost ros­tou­cí po­ptáv­ce trhu po mo­de­lech ske­ne­rů s co nej­šir­ším spek­trem po­u­ži­tí. První ske­ner se dvěma ske­no­va­cí­mi roz­sa­hy HD Quadro byl vy­vi­nut v roce 2017. Ske­ner měl přes­ný vnitř­ní roz­sah ur­če­ný pro ske­no­vá­ní ma­lých dílů a de­tai­lů.

Celý článek...

Tags: 307 | 3D skenery | 700 | Creaform | Elite | Han­dyS­CAN 3D | SIL­VER | Hardware

handyscan3d-silver product-dev bike-for-chainguard-6-2222Cre­a­form, ob­chod­ní jed­not­ka spo­leč­nos­ti Ame­tek, ozná­mil 2. červ­na, že v rámci své sady ře­še­ní Han­dyS­CAN 3D | SIL­VER Se­ries uvádí na trh dva ske­ne­ry s vy­ni­ka­jí­cím po­mě­rem ceny a vý­ko­nu. Nové ske­ne­ry Han­dyS­CAN 307|Elite a Han­dyS­CAN 700|Elite s mod­rou la­se­ro­vou tech­no­lo­gií na­bí­ze­jí další mož­nos­ti pro malé a střed­ní pod­ni­ky, které chtě­jí vy­u­žít výkon 3D ske­no­va­cích tech­no­lo­gií, aniž by při­tom ustou­pi­ly od ce­no­vé do­stup­nos­ti.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | ELEGOO | Hardware | mSLA | Saturn 2 8K

Nove produkty ELEGOO-2222Čín­ská spo­leč­nost Ele­goo, která se spe­ci­a­li­zu­je na vý­zkum, vývoj a vý­ro­bu 3D tis­ká­ren, uved­la na trh 8K MSLA tis­kár­nu Sa­turn 2, první 8K tis­kár­nu ve svém pro­duk­to­vém port­fo­liu, za kon­ku­ren­ce­schop­nou cenu 500 USD. Před­sta­vi­la také novou řadu 8K prys­ky­řic, svůj nej­no­věj­ší mycí a vy­tvr­zo­va­cí stroj Mer­cu­ry XS Bundle a tis­kár­nu Nep­tu­ne 3 FDM. Nej­no­věj­ší pro­duk­to­vou řadu je možné za­kou­pit od 28. květ­na 2022, 14:00 UTC v ofi­ci­ál­ním ob­cho­dě Ele­goo.

Celý článek...

Tags: Hardware | Klávesnice | Logitech | MX Master | MX Mechanical | Myši

Logi MX Mechanical BOB Combo Graphite-2222Spo­leč­nost Lo­gi­tech roz­ši­řu­je svoji pro­duk­to­vou řadu Mas­ter o dvě nové me­cha­nic­ké klá­ves­ni­ce – stan­dard­ně vel­kou MX Me­cha­ni­cal a mi­ni­ma­lis­tic­kou MX Me­cha­ni­cal Mini – a myš MX Mas­ter 3S. Řada Lo­gi­tech Mas­ter tak při­ná­ší po­kro­či­lým tvůr­cům di­gi­tál­ní­ho ob­sa­hu další per­fekt­ní ná­stro­je k zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty díky rych­lé­mu me­cha­nic­ké­mu psaní a přes­né­mu po­lo­ho­vá­ní.

Celý článek...

Tags: ASEM | ASEM 6300M | Hardware | Monitory | Průmysl | Rockwell Automation

ASEM 6300M family-2221Spo­leč­nost Rock­well Au­to­mati­on před­sta­vi­la novou řadu prů­mys­lo­vých mo­ni­to­rů. Ty mohou po­mo­ci vý­rob­cům vy­nik­nout se svými stro­ji nad kon­ku­ren­cí a vy­ho­vět tak ši­ro­ké pa­le­tě po­třeb dle da­né­ho vy­u­ži­tí. Nové prů­mys­lo­vé mo­ni­to­ry Allen-Bradley ASEM 6300M jsou sou­čás­tí řady pro­duk­tů dříve známé jako Ver­sa­View 6300 a na­bí­zí ně­ko­lik kon­strukč­ních mož­nos­tí.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | ABC3D.cz | Elvira | POP2 | Re­vo­point

Elvira 2 - POP2-2220El­vi­ra ozná­mi­la do­stup­nost Re­vo­point POP2, další ge­ne­ra­ce vše­stran­né­ho kom­pakt­ní­ho 3D ske­ne­ru. Pro­dukt, který ve všech ob­las­tech na­va­zu­je na svého před­chůd­ce, po­sky­tu­je ve své ka­te­go­rii mi­mo­řád­nou přes­nost (0,1 mm), roz­sah (ske­no­vá­ní krych­le 20 cm až 2 m) a bez­kon­ku­renč­ní výkon. POP2 je vy­ba­ven vy­lep­še­ným pro­jek­to­rem a in­fra­čer­ve­ný­mi ka­me­ra­mi s vyš­ším roz­li­še­ním a zdo­ko­na­le­nou me­to­dou přes­né a rych­lé ka­lib­ra­ce.

Celý článek...

Tags: Hardware | HP Inc | HP Z24m | Monitory | Pracovní stanice | ZBook Fury G9 | ZBook Stu­dio G9

HP Z24q G3 a HP Z24m G3-2220Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nové mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce ZBook, HP ZBook Stu­dio G9 a HP ZBook Fury G9, dva nové dis­ple­je řady ZBook, novou do­ko­va­cí sta­ni­ci Thun­der­bolt G4 Dock a ná­stro­je po­má­ha­jí­cí zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu práce da­to­vých vědců. Nej­no­věj­ší ře­še­ní HP na­vr­že­ná s ohle­dem na po­tře­by pro­fe­si­o­nál­ních tvůr­ců po­sky­tu­jí větší výkon, umo­ž­ňu­jí bez­pro­blé­mo­vou spo­lu­prá­ci a dá­va­jí spe­ci­a­lis­tům v tvůr­čích pro­fe­sích mož­nost tvo­řit bez ome­ze­ní.

Celý článek...

Tags: Acer | Hardware | Monitory | SpatialLabs View

Acer-SpatialLabs-View-Pro-ASV15-1BP-01-2220 1Acer před­sta­vil 18. květ­na dva pří­růst­ky do své řady pro­duk­tů Spa­ti­alLabs - Acer Spa­ti­alLabs View pro osob­ní zá­ba­vu a Acer Spa­ti­alLabs View Pro pro ko­merč­ní pu­b­li­kum. V obou pří­pa­dech se jedná o sa­mo­stat­né 15,6" 4K mo­ni­to­ry, které lze při­po­jit k ji­né­mu po­čí­ta­či a po­skyt­nout tak uži­va­te­lům pře­nos­ný pří­stup k sadě zá­žit­ků Spa­tial­Labs. Tato ge­ne­ra­ce za­ří­ze­ní však není ur­če­na pouze pro vy­so­ce kva­li­fi­ko­va­né tvůr­ce, ale při­ná­ší ste­re­o­sko­pic­kou 3D tech­no­lo­gii bez brýlí také hrá­čům a pro do­má­cí zá­ba­vu.

Celý článek...

Tags: Dell | Hardware | La­ti­tu­de | Mobilní pracovní stanice | Notebooky | Pre­ci­si­on

Dell Latitude 9330-2218Dell Tech­no­lo­gies roz­ši­řu­je své pro­duk­to­vé řady La­ti­tu­de a Pre­ci­si­on o nový no­te­book La­ti­tu­de 9330 a mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce Pre­ci­si­on 7670 a 7770. Svými funk­ce­mi i kon­struk­cí jsou uzpů­so­be­ny hyb­rid­ní práci a na­bí­zí mož­nost vý­bě­ru z více kon­fi­gu­ra­cí. Nový no­te­book La­ti­tu­de 9330 spo­ju­je klí­čo­vé funk­ce pro spo­lu­prá­ci, ko­nek­ti­vi­tu a ochra­nu sou­kro­mí v pro­ve­de­ní 2v1.

Celý článek...

Strana 1 z 38

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>