Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Eurocom uvádí adaptér MXM3 na PCI-E pro vývojáře GPU

Autor článku: Eurocom   
Úterý, 07 Červenec 2020 09:46

Tags: Adaptér | AMD | Eurocom | GPU | Hardware | MxM3 | Nvidia | PCI-E | PCIe

Eurocom adapter-2028Ve­sta­vě­né zpra­co­vá­ní ak­ce­le­ro­va­né po­mo­cí GPU je po­u­ži­tí gra­fic­ké pro­ce­so­ro­vé jed­not­ky (GPU) v kom­bi­na­ci s cen­t­rál­ní pro­ce­so­ro­vou jed­not­kou (CPU) pro usnad­ně­ní pro­gre­siv­ních vý­po­čet­ních pro­ce­sů, jako je umělá in­te­li­gen­ce věcí (AIoT), hlu­bo­ké učení, pro­to­ty­po­vá­ní/návrh kon­cep­ce, vývoj CUDA a lé­kař­ské zob­ra­zo­vá­ní s vy­so­kým roz­li­še­ním, abychom jme­no­va­li ale­spoň ně­kte­ré. Z vy­u­ži­tí vý­vo­je GPU v je­jich před­kon­cep­tu­ál­ních fá­zích může mít znač­ný pro­spěch mnoho ob­las­tí/od­vět­ví.

Jsou jimi na­pří­klad vý­zkum a ana­ly­ti­ka UI pro­střed­nic­tvím hlu­bo­ké­ho učení, umělá in­te­li­gen­ce věcí (jako je vývoj au­to­nom­ních aut bez ři­di­če), vývoj VR/3D, vo­jen­ské a mnoho dal­ších špič­ko­vých prů­mys­lo­vých od­vět­ví.
Adap­tér Eu­ro­com MXM3 na PCIe je spe­ci­ál­ně na­vr­žen pro po­u­ži­tí s gra­fic­ký­mi kar­ta­mi MXM3 AMD nebo Nvi­dia pro­střed­nic­tvím roz­hra­ní sběr­ni­ce PCI Ex­press 3.0 (x16). To umožňuje vý­vo­já­řům po­u­ží­vat sys­tém PCI Ex­press a zvý­šit vý­po­čet­ní výkon mo­du­lu MXM v ra­ných kon­cepč­ních fá­zích je­jich pro­jek­tů. Adap­tér Eu­ro­com MXM3 na PCIe umožňuje větší fle­xi­bi­li­tu a vyšší ener­ge­tic­kou účin­nost, pro­to­že mo­du­ly MXM3 lze po­u­žít v růz­ných vý­po­čet­ních plat­for­mách, jako jsou stol­ní po­čí­ta­če, prů­mys­lo­vá PC, vo­jen­ské po­čí­ta­če a další špič­ko­vé po­čí­ta­čo­vé in­frastruk­tu­ry.

Eurocom adapter-2-2028

Adap­tér je vy­ba­ven 8ko­lí­ko­vým na­pá­je­cím ko­nek­to­rem, čtyř­mi HDMI porty a 2ko­lí­ko­vým ko­nek­to­rem pro ven­ti­lá­tor. S vý­ho­dou níz­ké­ho TDP (Ther­mal De­sign Power) bez ztrá­ty vý­po­čet­ní síly/vý­ko­nu je tato soupra­va MXM3 na PCIe ide­ál­ní pro po­u­ži­tí v po­čí­ta­čích s ma­lý­mi roz­mě­ry.


Mohlo by vás zajímat: