Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Epson EcoTank L3156 pro domácí kancelář

Autor článku: Epson   
Úterý, 07 Červenec 2020 11:42

Tags: Epson | Hardware | Inkoustové | iPrint | Kanceláře | Kopírování | Skenování | Tiskárny | Wi-Fi

Epson EcoTank L3156-2028Tis­kár­nou Eco­Tank L3156 od Ep­so­nu v de­signo­vém bílém pro­ve­de­ní na­bí­zí bo­ha­tou na­bíd­ku funk­cí a vy­zna­ču­je se níz­ký­mi ná­kla­dy na tisk jedné stra­ny. Tato tis­kár­na 3 v 1 na­bí­zí tisk, ske­no­vá­ní a ko­pí­ro­vá­ní po­třeb­ných do­ku­men­tů ve vý­bor­né kva­li­tě. Navíc si mů­že­te jed­no­du­še vy­tisk­nout i své ob­lí­be­né fo­to­gra­fie bez okra­jů ve for­má­tu 10 × 15 cm. Eco­Tank L3156 od Ep­so­nu s in­kous­tem, který je sou­čás­tí ba­le­ní, může vy­tisk­nout až 8100 stran čer­no­bí­le a 6500 stran ba­rev­ně. Navíc tří­le­tá zá­ru­ka za­jis­tí pro­voz bez obav. Snad­no po­u­ži­tel­né před­ní in­kous­to­vé ná­drž­ky při­ná­ší bez­pro­blé­mo­vé a čisté doplňování in­kous­tu z vy­lep­še­ných lah­vi­ček.

Díky mož­nos­ti při­po­je­ní k Wi-Fi a funk­ci Wi-Fi Di­rect mů­že­te do­ku­men­ty po­ho­dl­ně ode­sí­lat z chyt­ré­ho te­le­fo­nu pro­střed­nic­tvím apli­ka­ce Epson iPrint a tisk­nout tak bez zby­teč­né­ho zdr­žo­vá­ní. Sty­lo­vé bílé pro­ve­de­ní za­jis­tí nad­ča­so­vý vzhled kan­ce­lá­ře a pra­co­vat z do­mo­va už ne­bu­de pře­káž­kou.
Více na­lez­ne­te na www.epson.cz.


Mohlo by vás zajímat: