301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Epson EcoTank L3156 pro domácí kancelář

Autor článku: Epson   

Tags: Epson | Hardware | Inkoustové | iPrint | Kanceláře | Kopírování | Skenování | Tiskárny | Wi-Fi

Epson EcoTank L3156-2028Tis­kár­nou Eco­Tank L3156 od Ep­so­nu v de­signo­vém bílém pro­ve­de­ní na­bí­zí bo­ha­tou na­bíd­ku funk­cí a vy­zna­ču­je se níz­ký­mi ná­kla­dy na tisk jedné stra­ny. Tato tis­kár­na 3 v 1 na­bí­zí tisk, ske­no­vá­ní a ko­pí­ro­vá­ní po­třeb­ných do­ku­men­tů ve vý­bor­né kva­li­tě. Navíc si mů­že­te jed­no­du­še vy­tisk­nout i své ob­lí­be­né fo­to­gra­fie bez okra­jů ve for­má­tu 10 × 15 cm. Eco­Tank L3156 od Ep­so­nu s in­kous­tem, který je sou­čás­tí ba­le­ní, může vy­tisk­nout až 8100 stran čer­no­bí­le a 6500 stran ba­rev­ně. Navíc tří­le­tá zá­ru­ka za­jis­tí pro­voz bez obav. Snad­no po­u­ži­tel­né před­ní in­kous­to­vé ná­drž­ky při­ná­ší bez­pro­blé­mo­vé a čisté doplňování in­kous­tu z vy­lep­še­ných lah­vi­ček.

Díky mož­nos­ti při­po­je­ní k Wi-Fi a funk­ci Wi-Fi Di­rect mů­že­te do­ku­men­ty po­ho­dl­ně ode­sí­lat z chyt­ré­ho te­le­fo­nu pro­střed­nic­tvím apli­ka­ce Epson iPrint a tisk­nout tak bez zby­teč­né­ho zdr­žo­vá­ní. Sty­lo­vé bílé pro­ve­de­ní za­jis­tí nad­ča­so­vý vzhled kan­ce­lá­ře a pra­co­vat z do­mo­va už ne­bu­de pře­káž­kou.
Více na­lez­ne­te na www.epson.cz.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit