Axis Talk 2021
Helios
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Kodys
GFI
Kingston - velká jarní soutěž

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
DT Summit MP

Osm nových velkoformátových tiskáren ColorWave a PlotWave

Autor článku: Canon   

Tags: Canon | ColorWave | Hardware | PlotWave | Stavebnictví | Strojírenství | Tiskárny | Velkoformáty

Canon ColorWave a PlotWave-2037Canon uvádí na trh tři nové mo­de­ly stro­jů Co­lorWa­ve (3600, 3800 a 9000) a pět no­vých mo­de­lů čer­no­bí­lých tis­ká­ren Plo­tWa­ve (3000, 3500, 5000, 5500 a 7500). Všech­ny tyto mo­de­ly byly na­vr­že­ny tak, aby pod­po­ro­va­ly kre­a­ti­vi­tu v kaž­dém stá­diu tvůr­čí­ho pro­ce­su – od vi­zu­a­li­za­ce ná­pa­dů přes pro­ces vý­vo­je až po fi­nál­ní ná­vrhy. Obě řady staví na spo­leh­li­vých tech­no­lo­gi­ích spo­leč­nos­ti Canon a na­bí­ze­jí zdo­ko­na­le­né bez­peč­nost­ní prvky i snad­něj­ší ovlá­dá­ní. Au­to­ma­ti­zo­va­ná pro­duk­ce vel­ko­for­má­to­vých tisků je nyní snaz­ší než dříve. Tis­kár­ny Co­lorWa­ve a Plo­tWa­ve umožňují svým uži­va­te­lům in­te­gra­ci vo­li­tel­ných do­kon­čo­va­cích a ske­no­va­cích ře­še­ní.

Kte­rou­ko­li tis­kár­nu z těch­to řad je navíc možné do­pl­nit o ši­ro­kou škálu kom­pa­ti­bil­ních sklá­da­cích a sto­ho­va­cích fi­ni­še­rů a zís­kat tak ře­še­ní vy­ho­vu­jí­cí spe­ci­fic­kým po­ža­dav­kům. A hlav­ně – schop­né pro­du­ko­vat zcela ho­to­vé do­ku­men­ty.
Dobrou zprá­vou pro uži­va­te­le je, že díky vy­so­ké kom­pa­ti­bi­li­tě mohou nyní ino­vo­vat tis­kár­ny, aniž by mu­se­li měnit fi­ni­še­ry. Jed­no­du­še stačí k no­vé­mu tis­ko­vé­mu za­ří­ze­ní při­po­jit stá­va­jí­cí sklá­da­cí nebo sto­ho­va­cí fi­ni­še­ry. Canon tak před­sta­vu­je oprav­do­vé ře­še­ní „all-in-one“, které je navíc kom­pakt­ní a pro­duk­tiv­ní.
S no­vý­mi mo­de­ly obou řad vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren jsou rov­něž kom­pa­ti­bil­ní ske­no­va­cí za­ří­ze­ní Scan­ner Ex­press, která je možné umís­tit na horní část tis­ká­ren Plo­tWa­ve a Co­lorWa­ve pro walk-up po­u­ži­tí. Sa­mo­stat­ně sto­jí­cí pro­dukč­ní Scan­ner Pro­fes­si­o­nal pro ma­xi­mál­ní pro­duk­ti­vi­tu i kva­li­tu může být při­po­jen k jedné nebo i více tis­kár­nám.

Tech­no­lo­gie, které mů­že­te věřit

Ino­vo­va­né port­fo­lio tis­ká­ren Co­lorWa­ve a Plo­tWa­ve splňuje nej­přís­něj­ší bez­peč­nost­ní stan­dar­dy a dává jis­to­tu spo­leč­nos­tem, je­jichž data musí být chrá­ně­na – od od­dě­le­ní za­bý­va­jí­cích se vý­zku­mem a vý­vo­jem, která tisk­nou dů­věr­né pro­to­ty­py, po sta­veb­ní spo­leč­nos­ti, které v rámci bez­peč­nos­ti budov po­tře­bu­jí ucho­vá­vat plány v dů­věr­ném re­ži­mu. To vše za­jis­tí in­te­gro­va­né za­bez­pe­če­ní tisku SMART­shield. Díky němu lze bez­peč­ně ode­sí­lat sou­bo­ry do tis­kár­ny a uklá­dat data za sou­čas­né ochra­ny osob­ních údajů o uži­va­te­li a ochra­ny tis­ko­vých dat před krá­de­ží nebo ná­hod­ným úni­kem. SMART­shield také před­chá­zí hac­ker­ským úto­kům tím, že k dů­věr­ným sou­bo­rům tis­kár­ny pustí oprav­du jen osoby uvnitř or­ga­ni­za­ce.

In­tu­i­tiv­ní a uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vý

Vý­ho­dou no­vé­ho roz­hra­ní tis­ká­ren Co­lorWa­ve a Plo­tWa­ve je jeho in­tu­i­tiv­nost – tis­kár­ny se snad­no ovlá­da­jí i ne­pro­ško­le­ným oso­bám. Sou­čás­tí ře­še­ní je soft­wa­ro­vá řada Clear­Con­nect, která za­jiš­ťu­je op­ti­ma­li­za­ci pra­cov­ní­ho pro­ce­su pro ja­kou­ko­li jed­not­li­vou tis­ko­vou úlohu či kom­plex­ní sadu do­ku­men­tů slo­že­nou z více sou­bo­rů. Soft­ware dává ak­tiv­ní do­po­ru­če­ní a va­ro­vá­ní ob­slu­ze a po­sky­tu­je přes­né ná­hle­dy tisku, což uži­va­te­li umožňuje udě­lat před tis­kem ještě ne­zbyt­né ko­rek­ce, ale zá­ro­veň dává mož­nost snad­no po­slat sou­bor do tisku z ja­ké­ho­ko­li místa či za­ří­ze­ní.

Sou­čás­tí ba­líč­ku Clear­Con­nect je i soft­ware Pu­b­lisher Se­lect. Ten urych­lu­je pro­ces na­vr­ho­vá­ní, a navíc šetří čas díky eli­mi­na­ci ne­vy­da­ře­ných tisků a ne­po­u­ži­tel­né­ho ma­te­ri­á­lu. Ná­hled, který uži­va­tel vidí na svém po­čí­ta­či, díky tomu přes­ně od­po­ví­dá tomu, co sku­teč­ně vy­tisk­ne. Pu­b­lisher Se­lect umožňuje při­po­je­ní dvou tis­ká­ren z pro­duk­to­vé řady vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren Canon a funk­ci při­řa­ze­ní spe­ci­a­li­zo­va­né ša­b­lo­ny médií tis­ko­vým úlo­hám nebo jed­not­li­vým sou­bo­rům, které jsou její sou­čás­tí.

Ří­dí­cí jed­not­ka POWER­sync umožňuje u všech mo­de­lů řad Co­lorWa­ve a Plo­tWa­ve snad­nou in­te­gra­ci do sítě včet­ně za­čle­ně­ní do uni­FLOW pro bez­peč­ný tisk a účto­vá­ní.
Po­drob­né in­for­ma­ce o no­vých stro­jích Co­lorWa­ve a Plo­tWa­ve a mož­nos­ti vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ky na­lez­ne­te zde:


Mohlo by vás zajímat: