Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HP uvádí spotřebitelské počítače z recyklovaných plastů

Autor článku: HP Inc.   

Tags: Hardware | HP Inc | Notebooky | Pavilion | Recyklované materiály

HP Pavilion 15-2040Společnost HP Inc. před­sta­vi­la mo­der­ni­zo­va­né mo­de­ly řady Pa­vi­li­on, je­jichž cílem je upou­tat po­zor­nost a zá­ro­veň dále po­su­nout spo­leč­nost smě­rem k udr­ži­tel­něj­ší bu­douc­nos­ti. No­te­boo­ky HP Pa­vi­li­on 13, HP Pa­vi­li­on 14 a HP Pa­vi­li­on 15 se vy­zna­ču­jí pro­gre­siv­ním novým de­signem s tóno­va­ný­mi ba­rev­ný­mi bloky a jsou prv­ní­mi spo­tře­bi­tel­ský­mi no­te­boo­ky HP osa­ze­ný­mi pro­ce­so­ry Intel Core 11. ge­ne­ra­ce a gra­fic­ký­mi kar­ta­mi Intel Iris Xe. Nová za­ří­ze­ní jsou také prv­ní­mi spo­tře­bi­tel­ský­mi no­te­boo­ky spo­leč­nos­ti, při je­jichž vý­ro­bě byly po­u­ži­ty recyklo­va­né plas­ty a plas­ty, které by jinak skon­či­ly v oce­á­nech.

Ještě nikdy ne­by­ly pro ge­ne­ra­ci Z osob­ní po­čí­ta­če na­to­lik ne­po­stra­da­tel­né. Lidé je po­u­ží­va­jí, aby mohli být v kon­tak­tu s přá­te­li a s ro­di­nou, aby se mohli bavit a učit v di­gi­tál­ních učeb­nách. Během ko­ro­na­vi­ro­vé epi­de­mie tráví na svém osob­ním po­čí­ta­či týdně o téměř 10 hodin více času než dříve a více než po­lo­vi­na z nich po­u­ží­vá osob­ní po­čí­tač čas­tě­ji než te­le­fon. Nej­no­věj­ší řada Pa­vi­li­on při­ná­ší hvězd­ný výkon, po­hl­cu­jí­cí zá­ži­tek ze zá­ba­vy a mo­bi­li­tu, která vy­ho­vu­je způ­so­bu, jakým svůj osob­ní po­čí­tač po­u­ží­va­jí, a pro­stře­dí, v němž ho po­u­ží­va­jí.

HP Pavilion 13-2040 HP Pavilion 13 je ohromující mobilní zařízení vybavené technologií Wi-Fi 6 a baterií s výdrží až 8,5 hodiny.

 

Hravý a je­di­neč­ný de­sign pro dneš­ní uži­va­te­le osob­ních po­čí­ta­čů

Klí­čo­vým fak­to­rem, na který se spo­leč­nost HP v celém port­fo­liu svých po­čí­ta­čů a ře­še­ní za­mě­řu­je, je i na­dá­le udr­ži­tel­nost. Nové po­čí­ta­če řady Pa­vi­li­on se vy­zna­ču­jí tím, že při vý­ro­bě re­pro­duk­to­ro­vých skří­ní byly po­u­ži­ty recyklo­va­né ma­te­ri­á­ly a plas­ty, které by jinak skon­či­ly v oce­á­nech. Je­jich po­u­ži­tím v těch­to za­ří­ze­ních se podle od­ha­dů za­brá­ní tomu, aby v oce­á­nech nebo na sklád­kách skon­či­lo při­bliž­ně 92 000 plas­to­vých lahví. Také kra­bi­ce a vlákni­té vý­pl­ně, po­u­ži­té v oba­lech no­vých za­ří­ze­ní, se vy­rá­bě­jí vý­hrad­ně z ma­te­ri­á­lů z udr­ži­tel­ných zdro­jů a jsou recyklo­va­tel­né. No­te­boo­ky mají také cer­ti­fi­ka­ce EPEAT Sil­ver a Ener­gy Star.

 HP Pavilion 14 NaturalSilver-2040  Počítače Pavilion 14 nabízejí možnost využít grafickou kartu řady až Nvidia GeForce MX450.

Nej­no­věj­ší osob­ní po­čí­ta­če Pa­vi­li­on jsou in­spi­ro­vá­ny umě­ním. Díky čis­tým li­ni­ím a so­chař­ským prv­kům s atrak­tiv­ní­mi hra­na­mi pře­sý­pa­cích hodin mohou uži­va­te­lé za­ří­ze­ní snad­no otevřít ze všech tří stran. V zájmu re­de­sig­nu řady Pa­vi­li­on mají tato za­ří­ze­ní be­ze­švé troj­roz­měr­né ko­vo­vé šasi, eli­mi­nu­jí­cí dě­li­cí linie a vy­tvá­ře­jí­cí ele­gant­ní a čistý vzhled. Pa­vi­li­on 15 na­bí­zí 86% poměr ob­ra­zov­ky k tělu (STBR), při­čemž roz­mě­ry šířky a výšky se ve všech třech za­ří­ze­ních ve srov­ná­ní s před­cho­zí ge­ne­ra­cí také zvět­ši­ly. Dis­ple­je mají troj­stran­ný mi­k­ro­hran­ný rá­me­ček, Pa­vi­li­on 13 na­bí­zí buď roz­li­še­ní Full HD, nebo Ultra HD, za­tím­co Pa­vi­li­on 14 a Pa­vi­li­on 15 panel s roz­li­še­ním HD, nebo Full HD. Za­ří­ze­ní také do­ká­ží pře­ná­šet da­to­vý proud s vy­so­kým dy­na­mic­kým roz­sa­hem (HDR) spo­leč­nos­ti Micro­soft, při­čemž na pa­ne­lu FHD a UHD je pře­din­sta­lo­vá­no vy­so­ce efek­tiv­ní kódo­vá­ní ob­ra­zu (HEVC), které při­ná­ší bo­hat­ší a ba­rev­něj­ší vi­zu­ál­ní zá­ži­tek.

Za­ří­ze­ní se také do­dá­va­jí v ně­ko­li­ka je­di­neč­ných ba­rev­ných kom­bi­na­cích. Všech­ny plat­for­my budou v pro­de­ji v pří­rod­ně stří­br­né barvě; Pa­vi­li­on 14 bude i v pro­ve­de­ní jemně rů­žo­vé, za­tím­co Pa­vi­li­on 15 po­skyt­ne čtyři různé ba­rev­né va­ri­an­ty včet­ně ml­ho­vě modré.

 HP Pavilion 15 FogBlue CloudBlue-2040 HP Pavilion 15 je výkonný stroj vybavený novými procesory Intel Core 11. generace nebo mobilními procesory AMD Ryzen 4000. 

Všech­ny po­čí­ta­če se ide­ál­ně hodí pro stu­den­ty a jsou vy­ba­ve­ny klá­ves­ni­cí od okra­je k okra­ji, vět­ším, mo­der­něj­ším a přes­něj­ším tou­ch­pa­dem pro ví­ce­do­ty­ko­vou pod­po­ru a snad­něj­ší na­vi­ga­ci a rov­něž bez­peč­ným při­hlá­še­ním po­mo­cí vo­li­tel­né čteč­ky otis­ků prstů.

Zá­ba­va s pr­votříd­ním vý­ko­nem a bles­ko­vě rych­lou ko­nek­ti­vi­tou

Ať už se jedná o práci během on­li­ne kurzů nebo o stre­a­ming nej­sle­do­va­něj­ší­ho po­řa­du, na­bí­ze­jí po­čí­ta­če Pa­vi­li­on nej­lep­ší mo­bil­ní pro­duk­ti­vi­tu ve své třídě a bo­ha­té, str­hu­jí­cí vi­zu­ál­ní prvky s no­vý­mi pro­ce­so­ry Intel Core 11. ge­ne­ra­ce a gra­fic­kou kar­tou Intel Iris Xe. Po­čí­ta­če Pa­vi­li­on 14 a Pa­vi­li­on 15 na­bí­ze­jí mož­nost vy­u­žít gra­fic­kou kartu řady až NVI­DIA Ge­For­ce MX450 a Pa­vi­li­on 15 také vo­li­tel­ně mo­bil­ní pro­ce­so­ry AMD Ryzen 4000.

Mezi další vlast­nos­ti patří:

  • Rych­lý pří­stup k sou­bo­rům a lepší výkon úlo­žiš­tě: Všech­na tři za­ří­ze­ní na­bí­ze­jí vo­li­tel­nou tech­no­lo­gii dvou­ka­ná­lo­vé pa­mě­ti a vo­li­tel­nou paměť Intel Opta­ne se stan­dard­ním PCIe SSD o ka­pa­ci­tě až 1 TB.
  • Výdrž ba­te­rie: Nej­no­věj­ší no­te­boo­ky Pa­vi­li­on mů­že­te snad­no po­u­ží­vat celý den. Ba­te­rie u mo­de­lu Pa­vi­li­on 13 vy­dr­ží až 8,5 ho­di­ny a u mo­de­lů Pa­vi­li­on 14 a 15 až 8,75 ho­di­ny.
  • Porty po­třeb­né k udr­že­ní pro­duk­ti­vi­ty: Přes port HDMI 2.0 se snad­no při­po­jí ex­ter­ní mo­ni­tor 5K a uni­ver­zál­ní port Su­per­Spe­ed USB-C pod­po­ru­je data, dis­plej a na­pá­je­ní.
  • Zůstaňte v rych­lej­ším spo­je­ní: Po­čí­ta­če Pa­vi­li­on s Wi-Fi 6 umožňují až čty­ři­krát rych­lej­ší ma­xi­mál­ní rych­lost Wi-Fi a o 75 % nižší pro­dle­vu.
  • Rych­lý pří­stup k po­čí­ta­či kdy­ko­li: Ote­vře­te no­te­book a oka­mži­tě se zá­slu­hou mo­der­ní­ho po­ho­to­vost­ní­ho re­ži­mu HP pro­bu­dí­te z re­ži­mu spán­ku a bu­de­te moci při­jí­mat e-maily, ozná­me­ní a stre­a­mo­vat hudbu, za­tím­co jste v úspor­ném re­ži­mu s nižší spo­tře­bou.
  • Skvě­lý ob­ra­zo­vý a zvu­ko­vý zá­ži­tek v dneš­ním novém nor­má­lu: Du­ál­ní re­pro­duk­to­ry HP, funk­ce HP Audio Boost a la­dě­ní po­mo­cí funk­ce B&O po­sky­tu­jí bo­ha­tý a au­ten­tic­ký zvu­ko­vý zá­ži­tek a ka­me­ra HP Wide Vi­si­on HD na­bí­zí 88° ši­ro­ko­úh­lé zorné pole pro vi­deo­chat s křiš­ťá­lo­vě čis­tý­mi de­tai­ly.


Do­stup­nost a ceny

HP Pa­vi­li­on 13 bude v České re­pub­li­ce v pro­de­ji od lis­to­pa­du za ceny od 16 990 Kč.
HP Pa­vi­li­on 14 bude v České re­pub­li­ce v pro­de­ji od lis­to­pa­du za ceny od 15 990 Kč.
HP Pa­vi­li­on 15 bude v České re­pub­li­ce v pro­de­ji od lis­to­pa­du za ceny od 14 990 Kč.

Více in­for­ma­cí o HP Inc. na­lez­ne­te na www.hp.com.


Mohlo by vás zajímat: