Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Interaktivní dotykové monitory Philips

Autor článku: MMD   
Čtvrtek, 15 Říjen 2020 14:57

Tags: 172B9­TL | 242B9­TL | Dotykové | Hardware | MMD | Monitory | Philips

Philips 242B9TL a 172B9TL-2042MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů znač­ky Phi­lips, uvádí na trh nové LCD mo­ni­to­ry s tech­no­lo­gií Smo­o­th­Touch a an­ti­re­flex­ní vrst­vou – mo­ni­tor Phi­lips 172B9­TL (17"/43,2 cm) a mo­ni­tor Phi­lips 242B9­TL (úh­lo­příč­ka 23,8"/60,5 cm). Mo­ni­to­ry mají funk­ci Smo­o­th­Touch, což zna­me­ná, že dis­plej vy­u­ží­vá ka­pa­cit­ní 10­bo­do­vou do­ty­ko­vou tech­no­lo­gii Pro­jec­ted, která za­ru­ču­je ply­nu­lou ode­zvu. Skle­ně­ná vrst­va za­jiš­ťu­je ochra­nu proti po­škrá­bá­ní až 7H. To je ne­smír­ně dů­le­ži­té pro ur­či­tá prů­mys­lo­vá od­vět­ví, jako jsou ma­lo­ob­chod, su­per­mar­ke­ty, lo­gis­ti­ka a Ho­Re­Ca, kde pro pro­voz svých apli­ka­cí po­tře­bu­jí spo­leh­li­vé a odol­né do­ty­ko­vé ře­še­ní.

Obraz na dis­ple­ji je křiš­ťá­lo­vě čistý, s jas­ný­mi barva­mi a vel­kou čis­to­tou bez od­les­ků, díky an­ti­re­flex­ní vrst­vě (zkrá­ce­ně AG), která může sní­žit osl­ně­ní ob­ra­zov­ky do­ty­ko­vé­ho mo­ni­to­ru, a proto není po­tře­ba další filtr pro zvý­še­ní po­hod­lí očí, což je zá­sad­ní v pro­stře­dích se svět­ly na­mí­ře­ný­mi přímo na mo­ni­tor. Tyto mo­ni­to­ry také splňují me­zi­ná­rod­ní stan­dard IP65 (pouze ze předu) pro odol­nost proti vodě a pra­chu.
Oba mo­ni­to­ry mají port HDMI, který za­jiš­ťu­je uni­ver­zál­ní di­gi­tál­ní při­po­je­ní, dva USB 3.1 porty pro vy­so­ko­rych­lost­ní pře­nos dat a také Dis­pla­y­Port. Ke zlep­še­ní a za­jiš­tě­ní ještě vyšší pro­duk­ti­vi­ty uži­va­te­lů lze do­ty­ko­vé mo­ni­to­ry ovlá­dat do­ty­kem prstu, pa­siv­ním sty­lu­sem vy­ro­be­ným z vo­di­vé látky nebo gumy a spe­ci­ál­ní­mi ru­ka­vi­ce­mi. Mo­ni­to­ry mají sto­jan Phi­lips Smart­Stand, umožňující ply­nu­lé na­klá­ně­ní a na­sta­ve­ní výšky, a s mož­nos­tí sklá­dá­ní pro na­sta­ve­ní růz­ných er­go­no­mic­kých poloh. Dis­po­nu­jí také dr­žá­kem VESA pro ma­xi­mál­ní fle­xi­bi­li­tu.
Oba mo­de­ly jsou vy­ba­ve­ny pa­ten­to­va­nou tech­no­lo­gií Smart­Con­trast, která au­to­ma­tic­ky upra­vu­je barvy a in­ten­zi­tu pod­sví­ce­ní pro bo­ha­té černé de­tai­ly a skvě­lý vi­zu­ál­ní zá­ži­tek. Mo­ni­tor Phi­lips 242B9­TL navíc na­bí­zí vy­lep­še­né roz­li­še­ní Full HD 1920 × 1080 pro re­a­lis­tic­ké barvy. Kom­fort pro oči za­jiš­ťu­jí režim LowBlue, který byl vy­vi­nut pro po­ho­du očí, a tech­no­lo­gii Flic­ker-Free, pro sní­že­ní bli­ká­ní a tím po­ho­dl­něj­ší sle­do­vá­ní.
Mo­ni­to­ry bez sto­ja­nu
Kromě no­vých mo­de­lů MMD také ozna­mu­je novou verzi již dříve před­sta­ve­ných do­ty­ko­vých mo­ni­to­rů (242B9T, 222B9T, 172B9T a 162B9T), které nyní při­chá­ze­jí bez sto­ja­nu. Tyto mo­de­ly jsou dobrou vol­bou pro ty, kteří chtě­jí po­u­ží­vat držák VESA pro pevné in­sta­la­ce. Zá­kaz­ní­kům a part­ne­rům při­ne­se toto ře­še­ní větší fle­xi­bi­li­tu a op­ti­ma­li­za­ci roz­počtu. Jedná se o mo­de­ly Phi­lips 242B9TN, 222B9TN, 172B9TN a 162B9TN. Do­stup­né jsou už nyní za kon­co­vé ceny 9563 Kč, 8193 Kč, 9015 Kč a 6823 Kč.
Mo­ni­to­ry Phi­lips 172B9­TL a Phi­lips 242B9­TL jsou již také do­stup­né za do­po­ru­če­né kon­co­vé ceny 10 111 Kč a 10933 Kč.
Více in­for­ma­cí o mo­ni­to­rech Phi­lips na www.philips.cz/c-m-so/monitory.


Mohlo by vás zajímat: